Uchwała Budżetowa na rok 2020 Rady Gminy Gózd
Nr XI/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

UB_XI_87_2019.pdf

UB_XI_87_2019_tabela_nr_1_planowane_dochody.pdf

UB_XI_87_2019_tabela_nr_2_planowane_wydatki.pdf

UB_XI_87_2019_tabela_2_planowane_wydatki.pdf

UB_XI_87_2019_tabela_nr_3_wydatki_majatkowe.pdf

UB_XI_87_2019_tabela_3_wydatki_majatkowe.pdf

UB_XI_87_2019_zal1_dotacje.pdf

UB_XI_87_2019_zal2_plan_dochodow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-11 11:51:41.
Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2020-2025

U_Nr_XI_86_2019.pdf

U_Nr_XI_86_2019_zal_1_WPF.pdf

U_Nr_XI_86_2019_zal2_wykaz_przedsiewziec.pdf

U_Nr_XI_86_2019_objasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-11 11:18:39.
Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2019 rok

U_XI_85_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-11 11:16:23.
Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
gminy Gózd na 2020 rok

U_XI_84_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-11 11:13:53.
Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w
regulaminie udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Gózd

U_Nr_X_83_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:49:20.
Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Gózd

U_Nr_X_82_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:45:58.
Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2019-2024

U_Nr_X_81_2019.pdf

U_Nr_X_81_2019_zal1.pdf

U_Nr_X_81_2019_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:42:39.
Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok

U_Nr_X_80_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:39:42.
Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty

U_Nr_X_79_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:37:51.
Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na 2020 rok

U_Nr_X_78_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:34:56.
Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2020
rok oraz zwolnień w tym podatku

U_Nr_X_77_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:28:51.
Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na 2020 rok

U_Nr_X_76_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:26:45.
Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2020 rok

U_Nr_X_75_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:20:44.
Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu
współpracy gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2020 rok

U_Nr_X_74_2019.pdf

U_Nr_X_74_2019_zal1_PROGRAM.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:17:38.
Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 9
paździenika 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok

U_Nr_IX_73_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-18 14:56:20.
Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 9
października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_IX_72_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-18 14:54:51.
Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 9
października 2019 r. w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2019-2024

U_Nr_IX_71_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-18 14:52:32.
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 9
października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad
wypłaty diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich
Gminy Gózd (sołtysów)

U_Nr_IX_70_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-18 14:50:33.
Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 9
października 2019 r. w sprawie wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w
działaniach ratowniczych lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną lub Gminę

U_Nr_IX_69_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-18 14:48:08.
Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 9
października 2019 r. w sprawie przyjęcia
projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków i przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu

U_Nr_IX_68_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-18 14:44:00.
Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 9
października 2019 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Gózd

U_Nr_IX_67_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-18 14:41:54.
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 9
października 2019 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
nieodpłatnego przyznania pomocy w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023

U_Nr_IX_66_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-18 14:38:26.
Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Gózd z dnia
14 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

U_Nr_VIII_65_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 13:20:14.
Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Gózd z dnia
14 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Rady Gminy Gózd Nr V/47/2019 z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

U_Nr_VIII_64_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 13:17:29.
Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Gózd z dnia
14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2019-2024

U_Nr_VIII_63_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 13:11:50.
Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Gózd z dnia
14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok

U_Nr_VIII_62_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:49:05 | Data modyfikacji: 2019-08-20 13:21:40.
Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie zmian w stałych
Komisjach Rady Gminy w Goździe

U_Nr_VII_61_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-17 15:11:53.
Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2019-2024

U_Nr_VII_60_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-17 15:03:53.
Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2019 rok

U_Nr_VII_59_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-17 15:01:28.
Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do
spraw wyborów ławników na kadencję 2020-2023

U_Nr_VII_58_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-17 14:59:58.
Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków i przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu

U_Nr_VII_57_2019.pdf

U_Nr_VII_57_2019_zal1_Regulamin.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 15:12:17.
Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Góżd z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w
regulaminie udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Gózd

U_Nr_VII_56_2019.pdf

U_Nr_VII_56_2019_zal1_Regulamin.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 15:09:15.
Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej Gminy Gózd

U_Nr_VII_55_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 15:07:00.
Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2018 rok

U_Nr_VII_54_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 15:04:46.
Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego

U_Nr_VII_53_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 15:02:46.
Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla
Wójta Gminy Gózd

U_Nr_VII_52_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 15:00:36.
Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2018 rok

U_Nr_VII_51_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 14:58:39.
Uchwła Nr VII/50/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2018 rok

U_Nr_VII_50_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 14:56:25.
Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 13
czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2019 rok

U_Nr_VII_49_2019.pdf

U_Nr_VII_49_2019_zal1_dochody_budzetu.pdf

U_Nr_VII_49_2019_zal2_wydatki_budzetu.pdf

U_Nr_VII_49_2019_zal3_wydatki_majatkowe.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 14:52:51.
Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w stałych
Komisjach Rady Gminy w Goździe

U_Nr_V_48_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:51:09.
Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

U_Nr_V_47_2019_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:46:57.
Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2019-2024

U_Nr_V_46_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:44:43.
Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

U_Nr_V_45_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:41:21.
Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Gózd w 2019 roku

U_Nr_V_44_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:39:05.
Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie przez Gminę Gózd działki
położonej w miejscowości Kiedrzyn przeznaczonej
na powiększenie działki drogowej nr 74 w
Kiedrzynie

U_Nr_V_43_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:35:09.
Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie przez Gminę Gózd działki o
nr. 711/7 położonej w miejscowości Małęczyn,
ul. Pogodna z przeznaczeniem pod drogę gminną

U_Nr_V_42_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:30:53.
Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie określenia planu
doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie będzie
przyznane w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Gózd w roku 2019

U_Nr_V_41_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:26:46.
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Gózd oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 roku

U_Nr_V_40_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:21:04.
Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18
lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat z
budżetu gminy do taryfowych grup odbiorców za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd

U_Nr_IV_39_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:50:35.
Uchwała Nr IV/38/2019 w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gózd dwóch
działek położonych w miejscowości Małęczyn
przeznaczonych na powiększenie działki drogowej
nr 332/2 w Małęczynie

U_Nr_IV_38_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:48:02.
Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18
lutego 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2019-2024

U_Nr_IV_37_2019.pdf

U_Nr_IV_37_2019_zal1_WPF.pdf

U_Nr_IV_37_2019_zal2_wykaz_przedsiewziec.pdf

U_Nr_IV_37_2019_objasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:43:28.
Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18
lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2019 rok

U_Nr_IV_36_2019.pdf

U_Nr_IV_36_2019_zal1_dochody_budzetu.pdf

U_Nr_IV_36_2019_zal2_wydatki_budzetu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:40:35.
Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18
lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gózd na lata
2019-2021

U_Nr_IV_35_2019.pdf

U_Nr_IV_35_2019_zal1_Program.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:35:34.
Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18
lutego 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki

U_Nr_IV_34_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:32:16.
Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18
lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso

U_Nr_IV_33_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:30:02.
Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18
lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa
podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od
osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za
inkaso

U_Nr_IV_32_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:25:35.
Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18
lutego 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty

U_Nr_IV_31_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:23:24.
Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:23:24
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska