Uchwała Nr III/24/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 19
czerwca 2024 r. w sprawie odwołania Skarbnika
Gminy Gózd
 U_Nr_III_24_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-06-25 14:06:20.
Uchwała Nr III/23/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 19
czerwca 2024 r. w sprawie zmiany składu osobowego
Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe
 U_Nr_III_23_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-06-25 14:05:57.
Uchwała Nr III/22/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 19
czerwca 2024 r. w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w miejscowości Małęczyn
 U_Nr_III_22_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-06-25 14:05:31.
Uchwała Nr III/21/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 19
czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2024 rok
 U_Nr_III_21_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-06-25 14:05:05.
Uchwała Nr III/20/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 19
czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia planów pracy
komisji stałych Rady Gminy Gózd
 U_Nr_III_20_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-06-25 14:04:41.
Uchwała Nr III/19/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 19
czerwca 2024 r. w sprawie pokrycia części
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z
dochodów własnych niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 U_Nr_III_19_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-06-25 14:04:16.
Uchwała Nr III/18/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 19
czerwca 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w
części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym
 U_Nr_III_18_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-06-25 14:03:40.
Uchwała Nr III/17/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 19
czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu
Państwa
 U_Nr_III_17_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-06-25 14:02:46.
Uchwała Nr III/16/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 19
czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony w trybie
bezprzetargowym
 U_Nr_III_16_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-06-25 14:02:22.
Uchwała Nr III/15/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 19
czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Gózd absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2023 rok
 U_Nr_III_15_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-06-25 14:01:55.
Uchwała Nr III/14/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 19
czerwca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2023 rok i
sprawozdania finansowego
 U_Nr_III_14_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-06-25 14:01:29.
Uchwała Nr III/13/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 19
czerwca 2024 r. w sprawie wotum zaufania dla
Wójta Gminy Gózd
 U_Nr_III_13_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-06-25 14:01:07.
Uchwała Nr III/12/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 19
czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Goździe za 2023 rok
 U_Nr_III_12_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-06-25 14:00:36.
Uchwała Nr III/11/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 19
czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2023 rok
 U_Nr_III_11_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-06-25 14:00:03.
Uchwała Nr II/10/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 20
maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2024 rok

U_Nr_II_10_2024

U_Nr_II_10_2024_zal

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-05-27 16:41:09.
Uchwała Nr II/9/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 20
maja 2024 r. w sprawie przyznania miesięcznego
limitu kilometrów na jazdy lokalne i określenia
stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w
jazdach lokalnych i podróżach służbowych na
obszarze kraju
 U_Nr_II_9_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-05-27 16:40:49.
Uchwała Nr II/8/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 20
maja 2024 r. w sprawie wskazania
wiceprzewodniczącego Rady, który dokonuje
czynności polecenia wyjazdu służbowego w
stosunku do przewodniczącego Rady Gminy
 U_Nr_II_8_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-05-27 16:40:13.
Uchwała Nr II/7/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 20
maja 2024 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania
wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych
 U_Nr_II_7_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-05-27 16:39:40.
Uchwała Nr II/6/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 20
maja 2024 r. w sprawie ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd
 U_Nr_II_6_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-05-27 16:39:02.
Uchwała Nr II/5/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 20
maja 2024 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów
pomocy społecznej gminy Gózd
 U_Nr_II_5_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-05-27 16:38:32.
Uchwała Nr II/4/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 20
maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji stałych
Rady Gminy Gózd
 U_Nr_II_4_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-05-27 16:38:00.
Uchwała Nr II/3/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 20
maja 2024 r. w sprawie wyboru przewodniczących
Komisji stałych Rady Gminy Gózd
 U_NR_II_3_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-05-27 16:37:31.
Uchwała Nr I/2/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 7
maja 2024 r. w sprawie wyboru
wiceprzewodniczących Rady Gminy Gózd
 U_Nr_I_2_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-05-27 16:37:01.
Uchwała Nr I/1/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 7
maja 2024 r. w sprawie wyboru przewodniczącego
Rady Gminy Gózd
 U_Nr_I_1_2024.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-05-27 16:35:40.
Uchwała Nr XLII/344/2024 Rady Gminy Gózd z dnia
25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2024 rok

U_Nr_XLII_344_2024

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-04-10 10:10:42.
Uchwała Nr XLII/343/2024 Rady Gminy Gózd z dnia
25 marca 2024 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe

U_Nr_XLII_343_2024

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-04-10 10:09:28.
Uchwała Nr XLII/342/2024 Rady Gminy Gózd z dnia
25 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd w 2024 roku

U_Nr_XLII_342_2024

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-04-10 10:08:17.
Uchwała Nr XLII/341/2024 Rady Gminy Gózd z dnia
25 marca 2024 r. w sprawie podziału środków
budżetowych na finansowanie dokształcania i
doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i
szkół prowadzonych przez Gminę Gózd, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2024

U_Nr_XLII_341_2024

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-04-10 10:06:34.
Uchwała Nr XLI/340/2024 z dnia 5 lutego w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Radomskiego

U_Nr_XLI_340_2024.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-16 11:03:44.
Uchwała Nr XLI/339/2024 z dnia 5 lutego w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2024 rok

U_Nr_XLI_339_2024.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-16 11:02:15.
Uchwała Nr XLI/338/2024 z dnia 5 lutego w sprawie
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki

U_Nr_XLI_338_2024.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-16 11:00:48.
Uchwała Nr XLI/337/2024 z dnia 5 lutego w sprawie
zmiany w uchwale w sprawie wniosku o postawienie w
stan likwidacji Związku Gmin pod nazwą
„Podradomska Komunikacja Samochodowa”

U_Nr_XLI_337_2024.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-16 10:59:12.
Data wprowadzenia: 2024-02-16 10:59:12
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska