Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu
członkom OSP uczestniczących w działaniach
ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym
 U_Nr_XX_137_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:12:04.
Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Gminy Gózd
Nr XX/136/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

UB_Nr_XX_136_2016_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:09:18.
Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2017-2022

U_Nr_XX_135_2016_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:06:20.
Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016 rok
 U_Nr_XX_134_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:03:49.
Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 28
grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2017 rok
 U_Nr_XX_133_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-27 11:57:07.
Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok

U_Nr_XIX_132_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:46:15.
Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi
placówek oświatowych, dla których Gmina Gózd
jest organem prowadzącym oraz statutu Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe

U_Nr_XIX_131_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:44:34.
Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
21 listopda 2016 r. w sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych oraz
określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Gózd

U_Nr_XIX_130_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:41:31 | Data modyfikacji: 2017-01-30 09:55:37.
Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na 2017 rok

U_Nr_XIX_129_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:36:31.
Uchwała Nr XIX/128/2016 w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2017 rok oraz zwolnień w tym
podatku

U_Nr_XIX_128_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:34:44.
Uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na 2017 rok

U_Nr_XIX_127_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:32:50.
Uchwała Nr XIX/126/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2017 rok

U_Nr_XIX_126_2016_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:31:11.
Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
24 października 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale
Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 13.06.2016
r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną opłatę
 U_Nr_XVIII_125_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-25 08:48:56.
Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
24 października 2016 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na
lata 2016-2021

U_Nr_XVIII_124_2016_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-25 08:44:44.
Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
24 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok

U_Nr_XVIII_123_2016_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-25 08:42:25.
Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
24 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej w miejscowości Małęczyn

U_Nr_XVIII_122_2016_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-25 08:40:08.
Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
24 października 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Gózd

U_Nr_XVIII_121_2016_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-25 08:34:35.
Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 r.
 U_Nr_XVII_120_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-20 15:38:12.
Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2016 r. w sprawie powołania
doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Gózd
 U_Nr_XVII_119_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-20 15:35:59.
Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2016 r. w sprawie przyjęcia "Raportu
z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Gózd w latach 2014-2015"
 U_Nr_XVII_118_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-20 15:33:44.
Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Gózd
 U_Nr_XVII_117_2016_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-20 15:27:45 | Data modyfikacji: 2016-10-20 15:47:23.
Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2016 r. w sprawie przyjęcia
"Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
na lata 2016-2032 dla Gminy Gózd - aktualizacja"

U_Nr_XVII_116_2016_1.pdf

U_Nr_XVII_116_2016_zal1_program.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-20 15:12:39.
Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2016 r. w sprawie przyjęcia
"Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Gózd na lata 2016 - 2019

U_Nr_XVII_115_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-20 15:11:11 | Data modyfikacji: 2016-11-09 14:33:19.
Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2016 r. w sprawie ustalenia
obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć
logopedy w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Gózd
 U_Nr_XVII_114_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-20 15:09:45 | Data modyfikacji: 2016-10-20 15:16:24.
Uchwała Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2016-2021

U_Nr-XVI_113_2016.pdf

U_Nr_XVI_113_2016_zal.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:51:12.
Uchwała Nr XVI/112/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Rady Gminy Gózd Nr XIV/91/2016 z dnia
21.03.2016 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie
 Uchwala_Nr_XVI_112_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:45:06 | Data modyfikacji: 2016-09-19 16:21:27.
Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok

U_Nr_XVI_111_2016.pdf

U_Nr_XVI_111_zal1_2_3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:38:47.
Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie
na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goździe
 U_Nr_XVI_110_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:35:41.
Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie stowarzyszenia pod nazwą
Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

U_Nr_XVI_109_2016.pdf

U_Nr_XVI_109_2016_zal_statut

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:21:36.
Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
 U_Nr_XVI_108_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:18:55.
Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Gózd w
sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/151/2012 Rady
Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Gózd
 U_Nr_XVI_107_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:15:56.
Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 U_Nr_XVI_106_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:12:16.
Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w składzie
Komisji Rady Gminy w Goździe
 U_Nr_XVI_105_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:09:34.
Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Gózd absolutorium z tytułu wykonania
budżetu na 2015 rok
 U_Nr_XVI_104_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:07:07.
Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego
 U_Nr_XVI_103_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:04:41.
Uchwała Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2015 rok
 U_Nr_XVI_102_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:02:23.
Uchwała Nr XVI/101/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2015 rok
 U_Nr_XVI_101_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 13:56:36.
Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12
maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe

U_Nr_XV_100_2016_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 13:52:53.
Uchwała Nr XV/99/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12
maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2016 rok

U_Nr_XV_99_2016.pdf

U_Nr_XV_99_2016_zal1_2_3_4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 13:47:23.
Uchwała Nr XV/98/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12
maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego programu współpracy gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2016-2018
 U_Nr_XV_98_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 13:46:07.
Uchwała Nr XV/97?2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12
maja 2016 r. w sprawie podziału środków na
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2016

U_Nr_XV_97_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 13:39:21.
Uchwała Nr XV/96/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12
maja 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej

U_Nr_XV_96_2016.pdf

U_Nr_XV_96_2016_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 13:34:20.
Uchwała Nr XV/95/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12
maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gózd na lata
2016-2020

U_Nr_XV_95_2016.pdf

U_Nr_XV_95_2016_zal1_plan.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 13:24:48.
Uchwała Nr XIV/94/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21
marca 2016 r. w sprawie nabycia przez gminę Gózd
nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Kuczki Kolonia, obręb Kolonia
Kuczki, będącej własnością osoby fizycznej
 U_Nr_XIV_94_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:51:23.
Uchwała Nr XIV/93/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21
marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki
organizacyjnej Gminy Gózd do realizacji zadań z
zakresu świadczenia wychowawczego
 U_Nr_XIV_93_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:48:19.
Uchwała Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21
marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

U_Nr_XIV_92_2016_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:46:18.
Uchwała Nr XIV/91/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21
marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

Uchwala_Nr_XIV_91_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:43:18 | Data modyfikacji: 2016-04-12 15:00:05.
Uchwała Nr XIV/90/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21
marca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
Gózd
 U_Nr_XIV_90_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:37:59.
Uchwała Nr XIV/89/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w
sprawie zatwierdzenia "Taryfy opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Gózd"
 U_Nr_XIV_89_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:36:40 | Data modyfikacji: 2016-04-12 14:54:00.
Uchwała Nr XIV/88/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21
marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
 U_Nr_XIV_88_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:33:27.
Uchwała Nr XIV/87/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21
marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd w 2016 r."
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:30:56.
Uchwała Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21
marca 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2016 rok
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:27:56.
Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:27:56
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska