Uchwała Nr XXXVII/312/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gózd
działek położonych w obrębie geodezyjnym
Piskornica przeznaczonych na powiększenie
sąsiedniej nieruchomości (tj. działki nr 380,
ul. Kościelna)

U_Nr_XXXVII_312_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-14 13:29:09.
Uchwała Nr XXXVII/311/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na
lata 2023-2031

U_Nr_XXXVII_311_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-14 13:27:27.
Uchwała Nr XXXVII/310/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2023 rok

U_Nr_XXXVII_310_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-14 13:25:56.
Uchwała Nr XXXVII/309/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy
domowej oraz ochrony osób doznających przemocy
domowej dla Gminy Gózd nalata 2023-2026

U_Nr_XXXVII_309_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-14 13:24:26.
Uchwała Nr XXXVII/308/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy
Gózd na lata 2023-2025

U_Nr_XXXVII_308_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-14 13:23:01.
Uchwała Nr XXXVII/307/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego

U_Nr_XXXVII_307_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-14 13:21:34.
Uchwała Nr XXXVI/306/2023 Rady Gminy Góżd z
dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia i
ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb
korzystania z boiska piłkarskiego przy Publicznej
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Kuczkach-Kolonii

U_Nr_XXXVI_306_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-14 13:18:37.
Uchwała Nr XXXV/305/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2023-2031

U_Nr_XXXV_305_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:21:51.
Uchwała Nr XXXV/304/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2023 rok

U_Nr_XXXV_304_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:20:41.
Uchwała Nr XXXV/303/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające
finansowanie zdania inwestycyjnego
współfinansowanego ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej

U_Nr_XXXV_303_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:19:35.
Uchwała Nr XXXV/302/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Nr XXXIV/290/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_XXXV_302_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:18:30.
Uchwała Nr XXXV/301/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Rady Gminy Gózd Nr XXXII/276/2022 z dnia
29 grudnia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

U_Nr_XXXV_301_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:17:26.
Uchwała Nr XXXV/300/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawi wymagań jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych lub osadników przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd

U_Nr_XXXV_300_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:15:26.
Uchwała Nr XXXV/299/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie określenia górnych
stawek opłat za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróżniania zbiorników
bezodpływowych lub osadników w instalacjach
przydomowych oczyszczalniach ścieków i
transportu nieczystości ciekłych

U_Nr_XXXV_299_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:13:32.
Uchwała Nr XXXV/298/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie pokrycie części
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z
dochodów własnych niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

U_Nr_XXXV_298_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:12:14.
Uchwała Nr XXXV/297/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników

U_Nr_XXXV_297_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:11:01.
Uchwała Nr XXXV/296/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. oceny zasobów pomocy społecznej

U_Nr_XXXV_296_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:09:45.
Uchwała Nr XXXV/295/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Gózd absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2022 rok

U_Nr_XXXV_295_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:08:39.
Uchwała Nr XXXV/294/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania
Wójta z wykonania budżetu za 2022 rok i
sprawozdania finansowego

U_Nr_XXXV_294_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:07:29.
Uchwała Nr XXXV/293/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie wotum zaufania dla
Wójta Gminy Gózd

U_Nr_XXXV_293_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:06:21.
Uchwała Nr XXXV/292/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Goździe za 2022 rok

U_Nr_XXXV_292_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:05:07.
Uchwała Nr XXXV/291/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2022 rok

U_Nr_XXXV_291_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:03:40.
Uchwała Nr XXXIV/290/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w spraw udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_XXXIV_290_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:43:41.
Uchwała Nr XXXIV/289/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w spraw zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2023-2031

U_Nr_XXXIV_289_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:42:22.
Uchwała Nr XXXIV/288/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w spraw zmian w budżecie gminy
na 2022 rok

U_Nr_XXXIV_288_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:41:18.
Uchwała Nr XXXIV/287/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w spraw zmiany w Uchwale
dotyczącej ustanowienia maksymalnych cen biletów
dla przejazdów w przewozie autobusami w
publicznym transporcie zbiorowym organizowanym
przez Gminę Gózd oraz ustalenia Regulaminu
przewozów w tym transporcie

U_Nr_XXXIV_287_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:40:04 | Data modyfikacji: 2023-03-30 13:49:59.
Uchwała Nr XXXIV/286/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w spraw niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki

U_Nr_XXXIV_286_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:38:52.
Uchwała Nr XXXIV/285/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w spraw zamiany nieruchomości

U_Nr_XXXIV_285_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:37:44.
Uchwała Nr XXXIV/284/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w spraw przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd w 2021 roku

U_Nr_XXXIV_284_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:36:36.
Uchwała Nr XXXIV/283/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w spraw warunków ustalania
stawki oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów za
1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy
obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu
dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

U_Nr_XXXIV_283_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:35:25.
Uchwała Nr XXXIV/282/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w sprawie podziału środków
budżetowych na finansowanie dokształcania i
doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i
szkół prowadzonych przez Gminę Gózd, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023

U_Nr_XXXIV_282_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:33:37 | Data modyfikacji: 2023-03-30 13:34:47.
Uchwała Nr XXXIII/281/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
nieodpłatnego przyznania pomocy w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu
na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023

U_Nr_XXXIII_281_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 12:44:40.
Uchwała Nr XXXIII/280/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 9 stycznia 2023 roku w psrawie ustanowienia
lokalnego programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023

U_Nr_XXXIII_280_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 12:41:02.
Uchwała Nr XXXIII/279/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 9 stycznia 2023 roku w prawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w
zakresie publicznego transportu zbiorowego w
ramach przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej

U_Nr_XXXIII_279_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 12:38:35.
Data wprowadzenia: 2023-01-16 12:38:35
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska