Uchwała Nr XL/336/2023 Rady Gminy Gózd z dnia 28
grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dopłat z
budżetu gminy do taryfowych grup odbiorców za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd

U_Nr_XL_336_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-25 08:52:42.
Uchwała Nr XL/335/2023 Rady Gminy Gózd z dnia 28
grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia uchwały
budżetowej na 2024 rok

UB_Nr_XL_335_2023.pdf

UB_Nr_XL_335_2023_tabela1_planowane_dochody.pdf

UB_Nr_XL_335_2023_tabela2_plnowane_wydatki.pdf

UB_Nr_XL_335_2023_tabela3_wydatki_majatkowe.pdf

UB_Nr_XL_335_2023_wydatki_majatkowe.pdf

UB_Nr_XL_335_2023_zal1_dotacje.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-25 08:48:00.
Uchwała Nr XL/334/2023 Rady Gminy Gózd z dnia 28
grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2024-2033

U_Nr_XL_334_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-25 08:47:27.
Uchwała Nr XL/333/2023 Rady Gminy Gózd z dnia 28
grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2023 rok

U_Nr_XL_333_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-25 08:46:04.
Uchwała Nr XL/332/2023 Rady Gminy Gózd z dnia 28
grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy
komisji stałych Rady Gminy Gózd na okres od 1
stycznia do 30 kwietnia 2024 r.

U_Nr_XL_332_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-25 08:44:37.
Uchwała Nr XL/331/2023 Rady Gminy Gózd z dnia 28
grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2024 rok

U_Nr_XL_331_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-25 08:43:14.
Uchwała Nr XL/330/2023 Rady Gminy Gózd z dnia 28
grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla
osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-
2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2024-2028

U_Nr_XL_330_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-25 08:41:53.
Uchwała Nr XL/329/2023 Rady Gminy Gózd z dnia 28
grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2024-2028

U_Nr_XL_329_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-25 08:39:27.
Uchwała Nr XXXIX/328/2023 z dnia 4 grudnia 2023
r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
405, obręb Klwatka stanowiącej własność Gminy
Gózd na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z
siedzibą w Lublinie

U_Nr_XXXIX_328_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-12-14 14:44:55.
Uchwała Nr XXXIX/327/2023 z dnia 4 grudnia 2023
r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
406/2, obręb Klwatka stanowiącej własność
Gminy Gózd na rzecz PGE Dystrybucja Spółka
Akcyjna z siedzibą w Lublinie

U_Nr_XXXIX_327_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-12-14 14:43:45.
Uchwała Nr XXXIX/326/2023 z dnia 4 grudnia 2023
r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej
straży pożarnej i kandydata na strażaka
ratownika ochotniczej straży pożarnej

U_Nr_XXXIX_326_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-12-14 14:42:33.
Uchwała Nr XXXIX/325/2023 z dnia 4 grudnia 2023
r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

U_Nr_XXXIX_325_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-12-14 14:40:56 | Data modyfikacji: 2023-12-14 14:41:53.
Uchwała Nr XXXIX/324/2023 z dnia 4 grudnia 2023
r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok

U_Nr_XXXIX_324_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-12-14 14:39:18.
Uchwała Nr XXXIX/323/2023 z dnia 4 grudnia 2023
r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2024 rok oraz
zwolnień w tym podatku

U_Nr_XXXIX_323_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-12-14 14:37:54.
Uchwała Nr XXXIX/322/2023 z dnia 4 grudnia 2023
r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od
nieruchomości na rok 2024

U_Nr_XXXIX_322_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-12-14 14:36:33.
Uchwała Nr XXXIX/321/2023 z dnia 4 grudnia 2023
r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
na 2024 rok

U_Nr_XXXIX_321_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-12-14 14:35:14.
Uchwała Nr XXXIX/320/2023 z dnia 4 grudnia 2023
r. w sprawie ustalenia dopłat z budżetu gminy do
taryfowych grup odbiorców za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Gózd

U_Nr_XXXIX_320_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-12-14 14:33:57.
Uchwała Nr XXXIX/319/2023 z dnia 4 grudnia 2023
r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o
świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w ramach przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej

U_Nr_XXXIX_319_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-12-14 14:32:37.
Uchwała Nr XXXIX/318/2023 z dnia 4 grudnia 2023
r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gózd

U_Nr_XXXIX_318_2023.pdf

U_Nr_XXXIX_318_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-12-14 14:29:56.
Uchwała Nr XXXVIII/317/2023 z dnia 31
października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2023 rok

U_Nr_XXXVIII_317_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-11-10 13:13:44.
Uchwała Nr XXXVIII/316/2023 z dnia 31
października 2023 r. w sprawie wniosku
o postawienie w stan
likwidacji Związku Gmin pod nazwą „Podradomska
Komunikacja Samochodowa”

U_Nr_XXXVIII_316_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-11-10 13:12:37.
Uchwała Nr XXXVIII/315/2023 z dnia 31
października 2023 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia planu ogólnego dla Gminy Gózd

U_Nr_XXXVIII_315_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-11-10 13:11:24.
Uchwała Nr XXXVIII/314/2023 z dnia 31
października 2023 r. w sprawie przyjęcia
„Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla
Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2023+” z
Prognozą Oddziaływania na Środowisko

U_Nr_XXXVIII_314_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-11-10 13:10:12.
Uchwała Nr XXXVIII/313/2023 z dnia 31
października 2023 r. w sprawie rocznego Programu
współpracy gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2024 rok

U_Nr_XXXVIII_313_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-11-10 13:08:41.
Uchwała Nr XXXVII/312/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gózd
działek położonych w obrębie geodezyjnym
Piskornica przeznaczonych na powiększenie
sąsiedniej nieruchomości (tj. działki nr 380,
ul. Kościelna)

U_Nr_XXXVII_312_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-14 13:29:09.
Uchwała Nr XXXVII/311/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na
lata 2023-2031

U_Nr_XXXVII_311_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-14 13:27:27.
Uchwała Nr XXXVII/310/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2023 rok

U_Nr_XXXVII_310_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-14 13:25:56.
Uchwała Nr XXXVII/309/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy
domowej oraz ochrony osób doznających przemocy
domowej dla Gminy Gózd nalata 2023-2026

U_Nr_XXXVII_309_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-14 13:24:26.
Uchwała Nr XXXVII/308/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy
Gózd na lata 2023-2025

U_Nr_XXXVII_308_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-14 13:23:01.
Uchwała Nr XXXVII/307/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego

U_Nr_XXXVII_307_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-14 13:21:34.
Uchwała Nr XXXVI/306/2023 Rady Gminy Góżd z
dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia i
ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb
korzystania z boiska piłkarskiego przy Publicznej
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Kuczkach-Kolonii

U_Nr_XXXVI_306_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-14 13:18:37.
Uchwała Nr XXXV/305/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2023-2031

U_Nr_XXXV_305_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:21:51.
Uchwała Nr XXXV/304/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2023 rok

U_Nr_XXXV_304_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:20:41.
Uchwała Nr XXXV/303/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające
finansowanie zdania inwestycyjnego
współfinansowanego ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej

U_Nr_XXXV_303_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:19:35.
Uchwała Nr XXXV/302/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Nr XXXIV/290/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_XXXV_302_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:18:30.
Uchwała Nr XXXV/301/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Rady Gminy Gózd Nr XXXII/276/2022 z dnia
29 grudnia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

U_Nr_XXXV_301_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:17:26.
Uchwała Nr XXXV/300/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawi wymagań jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych lub osadników przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd

U_Nr_XXXV_300_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:15:26.
Uchwała Nr XXXV/299/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie określenia górnych
stawek opłat za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróżniania zbiorników
bezodpływowych lub osadników w instalacjach
przydomowych oczyszczalniach ścieków i
transportu nieczystości ciekłych

U_Nr_XXXV_299_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:13:32.
Uchwała Nr XXXV/298/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie pokrycie części
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z
dochodów własnych niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

U_Nr_XXXV_298_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:12:14.
Uchwała Nr XXXV/297/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników

U_Nr_XXXV_297_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:11:01.
Uchwała Nr XXXV/296/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. oceny zasobów pomocy społecznej

U_Nr_XXXV_296_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:09:45.
Uchwała Nr XXXV/295/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Gózd absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2022 rok

U_Nr_XXXV_295_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:08:39.
Uchwała Nr XXXV/294/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania
Wójta z wykonania budżetu za 2022 rok i
sprawozdania finansowego

U_Nr_XXXV_294_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:07:29.
Uchwała Nr XXXV/293/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie wotum zaufania dla
Wójta Gminy Gózd

U_Nr_XXXV_293_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:06:21.
Uchwała Nr XXXV/292/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Goździe za 2022 rok

U_Nr_XXXV_292_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:05:07.
Uchwała Nr XXXV/291/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2022 rok

U_Nr_XXXV_291_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 13:03:40.
Uchwała Nr XXXIV/290/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w spraw udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_XXXIV_290_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:43:41.
Uchwała Nr XXXIV/289/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w spraw zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2023-2031

U_Nr_XXXIV_289_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:42:22.
Uchwała Nr XXXIV/288/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w spraw zmian w budżecie gminy
na 2022 rok

U_Nr_XXXIV_288_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:41:18.
Uchwała Nr XXXIV/287/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w spraw zmiany w Uchwale
dotyczącej ustanowienia maksymalnych cen biletów
dla przejazdów w przewozie autobusami w
publicznym transporcie zbiorowym organizowanym
przez Gminę Gózd oraz ustalenia Regulaminu
przewozów w tym transporcie

U_Nr_XXXIV_287_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:40:04 | Data modyfikacji: 2023-03-30 13:49:59.
Uchwała Nr XXXIV/286/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w spraw niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki

U_Nr_XXXIV_286_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:38:52.
Uchwała Nr XXXIV/285/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w spraw zamiany nieruchomości

U_Nr_XXXIV_285_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:37:44.
Uchwała Nr XXXIV/284/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w spraw przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd w 2021 roku

U_Nr_XXXIV_284_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:36:36.
Uchwała Nr XXXIV/283/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w spraw warunków ustalania
stawki oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów za
1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy
obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu
dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

U_Nr_XXXIV_283_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:35:25.
Uchwała Nr XXXIV/282/2023 Rady Gminy Gózd z dnia
20 marca 2023 r. w sprawie podziału środków
budżetowych na finansowanie dokształcania i
doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i
szkół prowadzonych przez Gminę Gózd, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023

U_Nr_XXXIV_282_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:33:37 | Data modyfikacji: 2023-03-30 13:34:47.
Uchwała Nr XXXIII/281/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
nieodpłatnego przyznania pomocy w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu
na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023

U_Nr_XXXIII_281_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 12:44:40.
Uchwała Nr XXXIII/280/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 9 stycznia 2023 roku w psrawie ustanowienia
lokalnego programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023

U_Nr_XXXIII_280_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 12:41:02.
Uchwała Nr XXXIII/279/2023 Rady Gminy Gózd z
dnia 9 stycznia 2023 roku w prawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w
zakresie publicznego transportu zbiorowego w
ramach przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej

U_Nr_XXXIII_279_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 12:38:35.
Data wprowadzenia: 2023-01-16 12:38:35
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska