Uchwała Nr XXII/185/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2021-2027

U_Nr_XXII_185_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 12:00:03.
Uchwała Nr XXII/184/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2021 rok

U_Nr_XXII_184_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 11:58:09.
Uchwała Nr XXII/183/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

U_Nr_XXII_183_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 11:53:17.
Uchwała Nr XXII/182/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Gózd a Gminą Jedlnia-Letnisko w sprawie
powierzenia Gminie Gózd przez Gminę
Jedlnia-Letnisko zadania dotyczącego
„Przebudowy drogi gminnej w miejscowości
Piskornica” na odcinku o długości 71,5 mb
zlokalizowanym na części działki nr geodezyjny
247 obręb Gzowice Kolonia na terenie Gminy
Jedlnia- Letnisko

U_Nr_XXII_182_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 11:51:10.
Uchwała Nr XXI/181/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 2
sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wzorów:
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za
okres 3 miesięcy poprzedzających dzień
złożenia wniosku

U_Nr_XXI_181_2021.pdf

U_Nr_XXI_181_2021_zal1.pdf

U_Nr_XXI_181_2021_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 11:46:58.
Uchwała Nr XXI/180/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 2
sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_XXI_180_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 11:42:35.
Uchwała Nr XXI/179/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 2
sierpnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2021-2027

U_Nr_XXI_179_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 11:39:07.
Uchwała Nr XXI/178/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 2
sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2021 rok

U_Nr_XXI_178_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 11:35:54.
Uchwała Nr XXI/177/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 2
sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
Uchwale Nr IV/32/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w
sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,
leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych
oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

U_Nr_XXI_177_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 11:31:18.
Uchwała Nr XXI/176/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 2
sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Nr IV/33/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w
sprawie poboru opłaty za gospodarownaie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso

U_Nr_XXI_176_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 11:26:40.
Uchwała Nr XXI/175/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 2
sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej
ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny
2021/2022 dla rodziców, którym przysługuje
zwrort kosztów przewozu dzieci, młodzieży i
uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej

U_Nr_XXI_175_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 11:22:21.
Uchwała Nr XX/174/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2021-2027

U_Nr_XX_174_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 12:52:23.
Uchwała Nr XX/173/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2021 rok

U_Nr_XX_173_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 12:48:54.
Uchwała Nr XX/172/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

U_Nr_XX_172_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 12:46:57.
Uchwała Nr XX/171/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Gminy Gózd na lata 2021-2030

U_Nr_XX_171_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 12:43:51.
Uchwała Nr XX/170/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej

U_Nr_XX_170_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 12:41:46.
Uchwała Nr XX/169/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2021-2030

U_Nr_XX_169_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 12:39:54.
Uchwała Nr XX/168/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe

U_Nr_XX_168_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 12:37:35.
Uchwała Nr XX/167/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Gózd absolutorium z wykonania budżetu za
2020 rok

U_Nr_XX_167_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 12:35:18.
Uchwała Nr XX/166/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2020 rok i sprawozdania finansowego

U_Nr_XX_166_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 12:32:44.
Uchwała Nr XX/165/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla
Wójta Gminy Gózd

U_Nr_XX_165_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 12:30:04.
Uchwała Nr XX/164/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2020 rok

U_Nr_XX_164_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 12:27:44.
Uchwała Nr XX/163/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2020 rok

U_Nr_XX_163_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 12:25:01.
Uchwała Nr XIX/162/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
19 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie przez Gminę Gózd w drodze zasiedzenia
działek wydzielonych pod drogę w miejscowości
Kiedrzyn

U_Nr_XIX_162_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-27 14:24:39.
Uchwała Nr XIX/161/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
19 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie przez Gminę Gózd w drodze zasiedzenia
działek wydzielonych pod drogę w miejscowości
Kuczki-Kolonia

U_Nr_XIX_161_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-27 14:22:00.
Uchwała Nr XIX/160/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
19 maja 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2021-2026

U_Nr_XIX_160_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-27 14:20:09.
Uchwała Nr XIX/159/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
19 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2021 rok

U_Nr_XIX_159_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-27 14:16:25.
Uchwała Nr XVIII/158/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
3 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_XVIII_158_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 11:51:16.
Uchwała Nr XVIII/157/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Rady Gminy Gózd Nr VIII/65/2019 z dnia
14.08.2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

U_Nr_XVIII_157_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 11:49:17.
Uchwała Nr XVIII/156/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Rady Gminy Gózd Nr V/47/2019 z dnia
23.04.2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

U_Nr_XVIII_156_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 11:47:11.
Uchwała Nr XVIII/155/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
3 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

U_Nr_XVIII_155_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 11:43:41.
Uchwała Nr XVIII/154/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
3 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2021-2026

U_Nr_XVIII_154_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 11:39:25.
Uchwała Nr XVIII/153/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
3 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2021 rok

U_Nr_XVIII_153_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 11:36:16.
Uchwała Nr XVIII/152/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
3 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie przez gminę Gózd działek
położonych w miejscowości Niemianowice
przeznaczonych na ciąg pieszo-jezdny

U_Nr_XVIII_152_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 11:34:10.
Uchwała Nr XVIII/151/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
3 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w
części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiace odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

U_Nr_XVIII_151_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 11:29:19.
Uchwała Nr XVIII/150/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
3 marca 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki

U_Nr_XVIII_150_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 11:24:23.
Uchwała Nr XVIII/149/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
3 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd w 2021 r."

U_Nr_XVIII_149_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 11:20:57.
Uchwała Nr XVIII/148/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
3 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w miejscowości Małęczyn

U_Nr_XVIII_148_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 11:18:07.
Uchwała Nr XVIII/147/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
3 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w miejscowości Małęczyn

U_Nr_XVIII_147_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 11:15:40.
Uchwała Nr XVIII/146/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
3 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w miejscowości Małęczyn

U_Nr_XVIII_146_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 11:13:12.
Uchwała Nr XVIII/145/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
3 marca 2021 r. w sprawie zmiany granic obwodów
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej i Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w
Małęczynie

U_Nr_XVIII_144_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 11:00:54.
Uchwała Nr XVIII/144/2021 Rady Gminy Gózd z dnia
3 marca 2021 r. w sprawie podziału środków
budżetowych na finansowanie dokształcania i
doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i
szkół prowadzonych przez gminę Gózd, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021

U_Nr_XVIII_144_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 10:57:48.
Data wprowadzenia: 2021-03-17 10:57:48
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska