Uchwała Budżetowa na rok 2018 Rady Gminy Gózd
Nr XXVII/182/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

U_Nr_XXVII_182_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:20:56.
Uchwała Nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2018-2023

U_Nr_XXVII_181_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:17:53.
Uchwała Nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok

U_Nr_XXVII_180_2017 .pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:15:55.
Uchwała Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości
ekwiwalentu członkom OSP uczestniczących w
działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu
pożarniczym

U_Nr_XXVII_179_2017_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:12:56.
Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla
gminy gózd na 2018 rok

U_Nr_XXVII_178_2017_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 08:54:13.
Uchwała Nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu
gminy Gózd instrumentem płatniczym
 U_Nr_XXVI_177_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:13:15.
Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 U_Nr_XXVI_176_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:10:34.
Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe
 U_Nr_XXVI_175_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:08:08.
Uchwała Nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie honorowego
obywatelstwa gminy Gózd oraz zasad i trybu jego
nadania
 U_Nr_XXVI_174_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:06:05.
Uchwała Nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
oraz określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Gózd
 U_Nr_XXVI_173_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 08:59:10.
Uchwała Nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
 U_Nr_XXVI_172_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 08:53:29.
Uchwała Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Gózd stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
XVIII/121/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 24.10.2016
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Gózd
 U_Nr_XXVI_171_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 15:21:48.
Uchwała Nr XXVI/170?2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na 2018 rok
 U_Nr_XXVI_170_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 15:17:23.
Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2018 rok oraz zwolnień w tym
podatku
 U_Nr_XXVI_169_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 15:14:46.
Uchwała Nr XXVI/168/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na 2018 rok
 U_Nr_XXVI_168_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 15:10:28.
Uchwała Nr XXVI/167/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2018 rok
 U_Nr_XXVI_167_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 15:07:44.
Uchwała Nr XXV/166/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
30 października 2017 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na
lata 2017-2022
 U_Nr_XXV_166_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-14 13:37:22 | Data modyfikacji: 2017-11-14 13:40:15.
Uchwała Nr XXV/165/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
30 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 U_Nr_XXV_165_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-14 13:35:03 | Data modyfikacji: 2017-11-14 13:39:04.
Uchwała Nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie
 U_Nr_XXIV_164_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:17:01 | Data modyfikacji: 2017-10-26 13:37:16.
Uchwała Nr XXIV/163/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2017-2022

U_Nr_XXIV_163_2017_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:14:38 | Data modyfikacji: 2017-10-26 13:38:03.
Uchwala Nr XXIV/162/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 U_Nr_XXIV_162_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:12:24 | Data modyfikacji: 2017-10-26 13:30:50.
Uchwała Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem pomieszczeń
 U_Nr_XXIV_161_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:10:10.
Uchwała Nr XXIII/160/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie przez Gminę Gózd w drodze zasiedzenia
działki wydzielonej pod drogę w miejscowości
Gózd, ul. Osiedlowa
 U_Nr_XXIII_160_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-14 16:58:01 | Data modyfikacji: 2017-06-14 17:00:03.
Uchwała Nr XXIII/159?2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2017 rok
 U_Nr_XXIII_159_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-14 16:55:19.
Uchwała Nr XXIII/158/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 U_Nr_XXIII_158_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-14 16:53:32.
Uchwała Nr XXIII/157/2017 w sprawie oceny
zasobów pomocy społecznej
 U_Nr_XXIII_157_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-14 16:51:09.
Uchwała Nr XXIII/156/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich
szkół podstawowych oraz zespołów szkół, w
skład których wchodzą sześcioletnie szkoły
podstawowe i gimnazja w ośmioletnie szkoły
podstawowe
 U_Nr_XXIII_156_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-14 16:49:41.
Uchwała Nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie przez Gminę Gózd działki o
nr 2230/7 z przeznaczeniem pod drogę w m. Gózd,
ul. Osiedlowa
 U_Nr_XXIII_155_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-14 16:46:15.
Uchwała Nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na
2016 rok
 U_Nr_XXIII_154_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-14 16:42:59.
Uchwała Nr XXIII/153/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sparwie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonaia
budżetu za 2016 r. i sprawozdania finansowego
 U_Nr_XXIII_153_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-14 16:39:27.
Uchwała Nr XXIII/152/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2017 r.
 U_Nr_XXIII_152_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-14 16:36:50.
Uchwała Nr XXIII/151/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznegoo
sprawozdnia finansowego z działalności Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2016 r.
 U_Nr_XXIII_151_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-14 16:34:25.
Uchwała Nr XXII/150/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozd na lata 2017-2022
 U_Nr_XXII_150_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-27 16:17:35 | Data modyfikacji: 2017-04-27 16:21:05.
Uchwała Nr XXII/149/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2017 rok
 U_Nr_XXII_149_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-27 16:15:19 | Data modyfikacji: 2017-04-27 16:20:05.
Uchwała Nr XXII/148/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
 U_Nr_XXII_148_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-27 16:13:29.
Uchwała Nr XXII/147/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie przez gminę Gózd dwóch
działek położonych w m. Kłonów przeznaczonych
na powiększenie działki drogowej nr 1 w
Kłonowie
 U_Nr_XXII_147_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-27 16:11:12.
Uchwała Nr XXII/146/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd w 2017 roku
 U_Nr_XXII_146_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-27 16:06:03.
Uchwała Nr XXII/145/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie gminy Gózd
 U_Nr_XXII_145_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-27 16:03:33.
Uchwała Nr XXII/144/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie podziału środków na
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2017
 U_Nr_XXII_144_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-27 15:59:53.
Uchwała Nr XXII/143/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego
 U_Nr_XXII_143_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-27 15:57:41.
Uchwała Nr XXI/142/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2017-2022
 U_Nr_XXI_142_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 13:27:00 | Data modyfikacji: 2017-03-17 13:29:36.
Uchwała Nr XXI/141/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 U_Nr_XXI_141_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 13:25:06 | Data modyfikacji: 2017-03-17 13:28:15.
Uchwała Nr XXI/140/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego
 U_Nr_XXI_140_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 13:23:08.
Uchwała Nr XXI/139/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego
 U_Nr_XXI_139_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 13:21:19.
Uchwała Nr XXI/138/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2017 rok
 U_Nr_XX_138_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 13:18:52.
Data wprowadzenia: 2017-03-17 13:18:52
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska