Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2011r.

U_V_21_2011.pdf

zal1_plan_pracy_Komisji_Rolnictwa.pdf

zal2_plan_pracy_Komisji_Oswiaty.pdf

zal3_plan_pracy_Komisji_Budzetu.pdf

zal4_plan_pracy_Komisji_Rewizyjnej.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 10:14:09.
Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Gózd na 2011r.

U_V_22_2011.pdf

U_V_22_2011_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 10:24:34.
Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd".

U_V_23_2011.pdf

U_V_23_2011_zal1_taryfa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 10:35:45.
Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
 U_V_24_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 10:53:17.
Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie stałej
Komisji Rady Gminy Gózd.
 U_V_25_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 10:57:03.
Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie wyboru osób do składu
Zgromadzenia Związku Gmin "Podradomska
Komunikacja Samochodowa".
 U_V_26_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 11:00:45.
Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych.
 U_V_27_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 11:07:40.
Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające
finansowanie zadania inwestycyjnego
współfinansowanego ze środków z budżetu Unii
Europejskiej pn. Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i pompowniami w
miejscowości Klwatka Królewska i Małęczyn.
 U_V_28_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 11:15:55.
Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na
przebudowę drogi gminnej nr 350102W wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach:
Małęczyn, Grzmucin, Wojsławice Kolonia,
Wojsławice, Kolonia Kłonówek.
 U_V_29_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 11:20:04.
Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2011 -
2016.

U_V_30_2011.pdf

U_V_30_2011_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 11:36:10.
Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2011r.

U_V_31_2011.pdf

U_V_31_2011_tabela.pdf

U_V_31_2011_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 12:50:56.
Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy w Goździe z
dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie założenia
Publicznego Gimnazjum w Kuczkach Kolonii.

U_VII_36_2011.pdf

U_VII_36_2011_zal1_akt_zalozycielski.pdf

U_VII_36_2011_zal2_statut.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:41:53.
Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie zamiaru utworzenia z
dniem 1 września 2011r. Zespołu Szkół w
Goździe.

U_VII_37_2011.pdf

U_VII_37_2011_zal1_akt_zalozycielski.pdf

U_VII_37_2011_zal2_statut.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:54:30.
Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad i planu
dofinansowania specjalności oraz form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011r.
zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Gózd.
 U_VII_38_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-26 12:07:44.
Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia "Raportu z
wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy
Gózd, Raportu z wykonania Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest za lata 2009 -
2010" oraz "Sprawozdania z wykonania "Planu
gospodarki odpadami dla Gminy Gózd za lata 2009 -
2010".

U_VII_39_2011.pdf

U_VII_39_2011_raport.pdf

U_VII_39_2011_zal2_sprawozdanie.pdf

U_VII_39_2011_zal3_raport.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-26 12:30:29.
Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w
składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Goździe.
 U_VII_40_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-27 12:31:08 | Data modyfikacji: 2011-04-27 12:33:04.
Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
II/8/2010 z dnia 01 grudnia 2010r. w sprawie
ustalenia wysokości ryczałtu dla radnych.
 U_VII_41_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-27 12:35:32.
Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
 U_VII_42_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-27 12:43:04.
Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie kontynuowania w Gminie
Gózd projektu w ramach Poddziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 U_VII_43_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-27 12:45:13.
Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011r.
 U_VII_44_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-27 12:46:47.
Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej i zawarcie umowy z
Powiatem Radomskim na dofinansowanie realizacji
zadania inwestycyjnego pn. "nr 3525W Słupica -
Gózd - opracowanie dokumentacji, przebudowa".
 U_VII_45_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-27 12:49:35.
Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2011-2016.

U_VII_46_2011.pdf

U_VII_46_2011_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-27 12:50:54.
Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011r.

U_VII_47_2011.pdf

U_VII_47_2011_Tabela_nr_1.pdf

U_VII_47_2011_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-27 13:34:10.
Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za 2010r.
 U_VIII_48_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-06 15:59:26.
Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2010r.
 U_VIII_49_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-06 16:03:17.
Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2010r. i sprawozdania finansowego.
 U_VIII_50_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-06 16:07:57.
Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na
2010r.
 U_VIII_51_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-06 16:10:43.
Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu
ds. wyboru ławników na kadencję 2012 - 2015.
 U_VIII_52_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-06 16:14:06.
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie: przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy
miejscowości.
 U_VIII_53_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-06 16:47:25.
Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2011 -
2016.

U_VIII_54_2011.pdf

U_VIII_54_2011_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-06 16:53:03.
Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011r.

U_VIII_55_2011.pdf

U_VIII_55_2011_tabela_nr1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-06 16:59:14.
Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
na utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP w
Goździe, PSP w Podgórze i PSP w Małęczynie
wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie.
 U_VIII_56_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-06 17:10:08.
Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25
lipca 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd na
lata 2011-2014.
 U_IX_57_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-22 09:58:40.
Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25
lipca 2011r. w sprawie sprzedaży mienia
komunalnego, nieruchomości położonej w
miejscowości Klwatka.
 U_IX_58_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:00:34.
Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25
lipca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
w Goździe.

U_IX_59_2011.pdf

U_IX_59_2011_zal1_akt_zalozycielski.pdf

U_IX_59_2011_zal2_statut.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:01:44.
Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 7
września 2011r. w sprawie przejęcia zadania
publicznego dotyczącego zarządzania drogą
powiatową nr 3533 W Kłonówek - Rawica.

U_X_60_2011.pdf

U_X_60_2011_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:05:37.
Uchwała Nr X/61/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 7
września 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2011-2016.

U_X_61_2011.pdf

U_X_61_2011_zal1.pdf

U_X_61_2011_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:08:22.
Uchwała Nr X/62/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 7
września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011r.

U_X_62_2011.pdf

U_X_62_2011_tabela1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:11:02.
Uchwała Nr X/63/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 7
września 2011r. w sprawie zmian w Statucie
Zespołu Szkół w Goździe.
 U_X_63_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:13:48.
Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 11
października 2011r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011r.

U_XI_64_2011.pdf

U_XI_64_2011_tabela_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:13:36.
Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25
października 2011r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.

U_XII_65_2011.pdf

U_XII_65_2011_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:17:58.
Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25
października 2011r. w sprawie stwierdzenia wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu na
kadencję 2012-2015.
 U_XII_66_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:21:37.
Uchwała Nr XII/67/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25
października 2011r. w sprawie opłaty za
dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu
Publicznym prowadzonym przez Gminę Gózd.
 U_XII_67_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:23:31.
Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25
października 2011r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie lub radą działalności pożytku
publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w
działaniach dotyczących ich działalności
statutowej.

U_XII_68_2011.pdf

U_XII_68_2011_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:27:13.
Uchwała Nr XIV/69/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu i zasad współpracy gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku
publicznego na rok 2012.

U_XIV_69_2011.pdf

U_XIV_69_2011_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:44:11.
Uchwała Nr XIV/70/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2012.
 U_XIV_70_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:49:35.
Uchwała Nr XIV/71/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2012r.
 U_XIV_71_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-15 14:16:40.
Uchwała Nr XIV/72/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie naliczania podatku
rolnego na 2012r.
 U_XIV_72_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:51:30 | Data modyfikacji: 2011-12-15 14:14:39.
Uchwała Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na
2012r.

U_XIV_73_2011.pdf

U_XIV_73_2011_zal1_2_3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:53:12 | Data modyfikacji: 2011-12-15 14:14:30.
Uchwała Nr XIV/74/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

U_XIV_74_2011.pdf

U_XIV_74_2011_zal1.pdf

U_XIV_74_2011_zal2.pdf

U_XIV_74_2011_zal3.pdf

U_XIV_74_2011_zal4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 14:36:15 | Data modyfikacji: 2011-12-15 14:14:22.
Uchwała Nr XIV/75/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie zbycia w formie
bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej
położonej w Drożankach.
 U_XIV_75_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 14:40:49 | Data modyfikacji: 2011-12-15 14:14:14.
Uchwała Nr XIV/76/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości położonych w
miejscowości Drożanki w drodze przetargu.
 U_XIV_76_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 14:42:43 | Data modyfikacji: 2011-12-15 14:14:08.
Uchwała Nr XV/77/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 28
listopada 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty
od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej
położonej w Drożankach dla parafii
Rzymsko-Katolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca
NMP w Kuczkach.
 U_XV_77_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 14:54:23 | Data modyfikacji: 2011-12-15 14:13:58.
Uchwała Nr XV/78/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 28
listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości położonej w
miejscowości Drożanki w drodze przetargu.
 U_XV_78_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 14:56:39 | Data modyfikacji: 2011-12-15 14:13:50.
Uchwała Nr XV/79/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 28
listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Gózd do realizacji projektu
w ramach Poddziałania 9.1.2 - Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i
upoważnienia Wójta Gminy do wykonywania
wszystkich czynności w związku z realizacją
tego programu.
 U_XV_79_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 15:00:40 | Data modyfikacji: 2011-12-15 14:13:43.
Uchwała Nr XV/80/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 28
listopada 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy
Gózd do projektu kluczowego realizowanego przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013, działania II -
Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania
2.2 Rozwój e-usług pn.: Rozwój e-usług i ich
dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci
Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie".
 U_XV_80_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 15:07:47 | Data modyfikacji: 2011-12-15 14:13:35.
Uchwała Nr XV/81/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 28
listopada 2011r. w sprawie przejęcia
nieodpłatnie na własność Gminy Gózd gruntu
pod drogę oraz upoważnienia Wójta Gminy Gózd
do zawarcia umowy notarialnej w niniejszej
sprawie.
 U_XV_81_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 15:10:16 | Data modyfikacji: 2011-12-15 14:13:25.
Uchwała Nr XV/82/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 28
listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011r.

U_XV_82_2011.pdf

U_XV_82_2011_zal1.pdf

U_XV_82_2011_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 15:35:30 | Data modyfikacji: 2011-12-15 14:13:01.
Uchwała Nr XVI/83/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2011r. w sprawie: określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie lub radą działalności pożytku
publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w
działaniach dotyczących ich działalności
statutowej.
 U_XVI_83_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-12 14:49:42.
Uchwała Nr XVI/84/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr
V/24/2011 z dnia 23.02.2011 r.
 U_XVI_84_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-12 14:51:09.
Uchwała Nr XVI/85/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg w
granicach administracyjnych gminy Gózd do
kategorii dróg gminnych.
 U_XVI_85_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-12 14:52:54.
Uchwała Nr XVI/86/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011 rok.

U_XVI_86_2011.pdf

Tabela_nr_1_do_U_XVI_86_2011.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-12 14:53:54.
Uchwała Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2011 -
2016

U_XVI_87_2011.pdf

U_XVI_87_2011_zal1.pdf

U_XVI_87_2011_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-12 14:57:10.
Uchwała Nr XVI/88/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2012 - 2017

U_XVI_88_2011.pdf

U_XVI_88_2011_zal1.pdf

U_XVI_88_2011_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-12 15:08:08.
Uchwała Budżetowa na rok 2012 Nr XVI/89/2011
Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2011 r.

U_XVI_89_2011.pdf

U_XVI_89_2011_tabela_nr_1.pdf

U_XVI_89_2011_tabela_nr_2.pdf

U_XVI_89_2011_tabela_nr_3.pdf

U_XVI_89_2011_zal1.pdf

U_XVI_89_2011_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-12 15:51:11.
Uchwała Nr XVI/90/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia programu
kadencyjnego Rady Gminy Gózd na lata 2011 - 2014

U_XVI_90_2011.pdf

U_XVI_90_2011_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-12 15:58:33.
Data wprowadzenia: 2012-01-12 15:58:33
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska