2018

Uchwała Nr XXVIII/197/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmiany do Uchwały Nr VI/28/2015 z dnia 09.03.2015
r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 U_Nr_XXVIII_197_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 10:30:39.
Uchwała Nr XXVIII/195/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu
 U_Nr_XXVIII_195_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 10:26:11.
Uchwała Nr XXVIII/196/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmiany w Uchwale Nr VI/30/2015 z dnia 09.03.2015
r.
 U_Nr_XXVIII_196_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 10:16:51.
Uchwała Nr XXVIII/194/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2018-2023
 U_Nr_XXVIII_194_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 10:13:46 | Data modyfikacji: 2018-05-28 10:22:20.
Uchwała Nr XXVIII/193/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 U_Nr_XXVIII_193_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 10:06:41 | Data modyfikacji: 2018-05-28 10:18:58.
Uchwała Nr XXVIII/192/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goździe

U_Nr_XXVIII_192_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:29:47.
Uchwała Nr XXVIII/191/2018 rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowisko kierownicze oraz
szczegółowych zasad zwalniania z obowiązku
realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, określenia tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy
zawodowego, terapeutów pedagogicznych
zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Gózd

U_Nr_XXVIII_191_2018_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:23:34.
Uchwała Nr XXVIII/190/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału
środków na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku 2018

U_Nr_XXVIII_190_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:15:49.
Uchwała Nr XXVIII/189/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki

U_Nr_XXVIII_189_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:11:47.
Uchwała Nr XXVIII/188/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia
sztandaru gminy Gózd

U_Nr_XXVIII_188_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:09:03.
Uchwała Nr XXVIII/185/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia
gminy Gózd do Stowarzyszenia Związek
Samorządowców Polskich

U_Nr_XXVIII_185_2018_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:07:09.
Uchwała Nr XXVIII/184/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd w 2018 roku
 U_Nr_XXVIII_184_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:01:51.
Uchwała Nr XXVIII/183/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisjii Rady Gminy Gózd na 2018 rok
 U_Nr_XXVIII_183_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 13:58:32.
Uchwała Nr XXVIII/187/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy
Gózd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
 U_Nr_XXVIII_187_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 14:34:04 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:31:26.
Uchwała Nr XXVIII/186/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy
Gózd na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby wybieranych radnych w
każdym okręgu
 U_Nr_XXVIII_186_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 14:22:14.
Data wprowadzenia: 2018-04-12 14:22:14
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska