Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie wyboru osób do składu
Zgromadzenia Związku Gmin "Podradomska
Komunikacja Samochodowa"

U_Nr_III_30_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:19:15.
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Nr III/29/2018
Rady Gminy Gózd z dnia 27 grudnia 2018 r.
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:17:45.
Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Gózd na lata 2019-2024

U_Nr_III_28_2018.pdf

U_Nr_III_28_2018_zal1_WPF.pdf

U_Nr_III_28_2018_zal2_wykaz_przedsiewziec.pdf

U_Nr_III_28_2018_objasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:10:14.
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy Gózd na lata 2018-2023

U_Nr_III_27_2018.pdf

U_Nr_III_27_2018_zal1_WPF.pdf

U_Nr_III_27_2018_zal2_wykaz_przedsiewziec.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:07:00.
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

U_Nr_III_26_2018.pdf

U_Nr_III_26_2018_zal1_dochody_budzetu.pdf

U_Nr_III_26_2018_zal2_wydatki_budzetu.pdf

U_Nr_III_26_2018_zal3_wydatki_majatkowe.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:03:30.
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w składzie
Komisji Rady Gminy Gózd

U_Nr_III_25_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 16:09:55.
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe

U_Nr_III_24_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 16:08:12.
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Miasta Radomia a Gminą Gózd w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego

U_Nr_III_23_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 16:04:32.
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Gózd na lata
2018-2021 z perspektywą do roku 2025

U_Nr_III_21_2018.pdf

U_Nr_III_21_2018_zal1_Program.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 15:55:31.
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2019 rok

U_Nr_III_20_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 15:48:12.
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla
osób bezdomnych i schroniskach dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi

U_Nr_III_19_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 15:45:14.
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego
przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023

U_Nr_III_18_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 15:42:01.
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2019 rok

U_Nr_III_17_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 15:25:13.
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2019 rok

U_Nr_III_16_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 15:17:12.
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok

U_Nr_II_15_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 15:13:22.
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na 2019 rok

U_Nr_II_13_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 15:07:26.
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2019
rok oraz zwolnień w tym podatku

U_Nr_II_12_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 15:02:25.
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na 2019 rok
 U_Nr_II_11_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 14:59:44.
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2019 rok

U_Nr_II_10_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 14:56:39.
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie przyznania
miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne
i określenia stawki za jeden kilometr przebiegu
pojazdu w jazdach lokalnych i podróżach
służbowych na obszarze kraju

U_Nr_II_9_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 14:47:28.
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla radnych

U_Nr_II_8_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 14:43:03.
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie wskazania
wiceprzewodniczącego Rady, który dokonuje
czynności dotyczących polecenia wyjazdu
służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady
Gminy

U_Nr_II_7_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 14:40:26.
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Gózd

U_Nr_II_6_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 14:37:31.
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie ustalenia
miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd

U_Nr_II_5_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 14:34:04.
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych
Komisji Rady Gminy Gózd

U_Nr_II_4_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 14:32:02.
Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
Gózd

U_Nr_II_3_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 14:29:57.
Uchwała Nr II/2/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gózd

U_Nr_II_2_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 14:20:44.
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 19
listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Gózd

U_Nr_I_1_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-25 14:18:48.
Uchwała Nr XXXIII/222/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok

U_Nr_XXXIII_222_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-06 11:41:07.
Uchwała Nr XXXIII/221/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia
"Raportu z wykonania programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gózd w latach 2016-2017"

U_Nr_XXXIII_221_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-06 11:35:05.
Uchwała Nr XXXIII/220/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Gózd

U_Nr_XXXIII_220_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-06 11:28:41.
Uchwała Nr XXXIII/219/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe

U_Nr_XXXIII_219_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-06 11:26:53.
Uchwała Nr XXXII/218/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2018r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2018-2023.
 UG_301018_uchwala_zmiany.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-30 08:31:33 | Data modyfikacji: 2018-10-30 08:34:32.
Uchwała Nr XXXII/217/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok.
 UG_301018_uchala_zmiany_budzet.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-30 08:28:56 | Data modyfikacji: 2018-10-30 08:32:47.
Uchwała Nr XXXII/216/2018 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12 września 2018r. w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w samorządowym przedszkolu i
oddziałach przedszkonych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Gózd.
 UG_301018_oplata_okreslenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-30 08:25:35.
Uchwała Nr XXXII/215/2018 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania.
 UG_301018_uchwala_rozliczenie_dotacji.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-30 08:20:11 | Data modyfikacji: 2018-10-30 08:21:46.
Uchwała Nr XXXI/214/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_XXXI_214_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-03 09:27:23.
Uchwała Nr XXXI/213/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok

U_Nr_XXXI_213_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-03 09:25:11.
Uchwała Nr XXXI/212/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd

U_Nr_XXXI_212_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-03 09:23:31.
Uchwała Nr XXXI/211/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków i przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu

U_Nr_XXXI_211_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:40:12.
Uchwała Nr XXXI/210/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy Gózd

U_Nr_XXXI_210_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:37:35.
Uchwała Nr XXXI/209/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2018 r. w sprawie nadania Honorowego
Obywatelstwa Gminy Gózdd

U_Nr_XXXI_209_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:34:50.
Uchwała Nr XXX/208/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2018-2023

U_Nr_XXX_208_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:32:27.
Uchwała Nr XXX/207/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok

U_Nr_XXX_207_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:27:15.
Uchwała Nr XXIX/206/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

U_Nr_XXIX_206_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:15:05.
Uchwała Nr XXIX/205/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2018-2023

U_Nr_XXIX_205_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 13:50:35.
Uchwała Nr XXIX/204/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok

U_Nr_XXIX_204_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 13:47:58.
Uchwała Nr XXIX/203/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej

U_Nr_XXIX_203_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 13:43:40.
Uchwała Nr XXIX/202/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy
Gózd na lata 2018-2022

U_Nr_XXIX_202_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 13:41:23.
Uchwała Nr XXIX/201/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2017 rok

U_Nr_XXIX_201_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 13:09:46.
Uchwała Nr XXIX/199/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2017 rok

U_Nr_XXIX_199_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 13:06:20.
Uchwala Nr XXIX/198/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2017 rok

U_Nr_XXIX_198_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 13:03:39.
Uchwała Nr XXVIII/197/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmiany do Uchwały Nr VI/28/2015 z dnia 09.03.2015
r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 U_Nr_XXVIII_197_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 10:30:39.
Uchwała Nr XXVIII/195/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu
 U_Nr_XXVIII_195_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 10:26:11.
Uchwała Nr XXVIII/196/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmiany w Uchwale Nr VI/30/2015 z dnia 09.03.2015
r.
 U_Nr_XXVIII_196_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 10:16:51.
Uchwała Nr XXVIII/194/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2018-2023
 U_Nr_XXVIII_194_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 10:13:46 | Data modyfikacji: 2018-05-28 10:22:20.
Uchwała Nr XXVIII/193/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 U_Nr_XXVIII_193_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 10:06:41 | Data modyfikacji: 2018-05-28 10:18:58.
Uchwała Nr XXVIII/192/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goździe

U_Nr_XXVIII_192_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:29:47.
Uchwała Nr XXVIII/191/2018 rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowisko kierownicze oraz
szczegółowych zasad zwalniania z obowiązku
realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, określenia tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy
zawodowego, terapeutów pedagogicznych
zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Gózd

U_Nr_XXVIII_191_2018_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:23:34.
Uchwała Nr XXVIII/190/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału
środków na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku 2018

U_Nr_XXVIII_190_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:15:49.
Uchwała Nr XXVIII/189/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki

U_Nr_XXVIII_189_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:11:47.
Uchwała Nr XXVIII/188/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia
sztandaru gminy Gózd

U_Nr_XXVIII_188_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:09:03.
Uchwała Nr XXVIII/185/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia
gminy Gózd do Stowarzyszenia Związek
Samorządowców Polskich

U_Nr_XXVIII_185_2018_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:07:09.
Uchwała Nr XXVIII/184/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd w 2018 roku
 U_Nr_XXVIII_184_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:01:51.
Uchwała Nr XXVIII/183/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisjii Rady Gminy Gózd na 2018 rok
 U_Nr_XXVIII_183_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 13:58:32.
Uchwała Nr XXVIII/187/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy
Gózd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
 U_Nr_XXVIII_187_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 14:34:04 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:31:26.
Uchwała Nr XXVIII/186/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy
Gózd na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby wybieranych radnych w
każdym okręgu
 U_Nr_XXVIII_186_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 14:22:14.
Data wprowadzenia: 2018-04-12 14:22:14
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska