Uchwała Budżetowa na rok 2016 Nr XIII/85/2015 z
dnia 23 grudnia 2015 r.

U_Nr_XIII_85_2015.pdf

U_Nr_XIII_85_2015_planowane_dochody.pdf

U_Nr_XIII_85_2015_planowane_wydatki.pdf

U_Nr_XIII_85_dotacje.pdf

U_Nr_XIII_85_2015_zal2.pdf

U_Nr_XIII_85_2015_wydatki_majątkowe.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:22:46.
Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2016-2020

U_Nr_XIII_84_2015.pdf

U_Nr_XIII_84_2015_zal1_WPF.pdf

U_Nr_XIII_84_2015_wykaz_przedsiewziec_do_WPF.pdf

U_Nr_XIII_84_2015_objasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:11:17.
Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
finansowej Gminy gózd na lata 2016-2020
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:09:36.
Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r.w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok

U_Nr_XIII_83_2015.pdf

U_Nr_XIII_83_2015_zal1_do_3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:51:03.
Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad
wypłaty diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich
Gminy Gózd (sołtysów)
 U_Nr_XIII_82_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:47:53.
Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Gózd
 U_Nr_XIII_81_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:45:20.
Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla radnych
 U_Nr_XIII_80_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:03:43.
Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia
miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd
 U_Nr_XIII_79_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:00:23.
Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia
inkasentów opłaty targowej
 U_Nr_XIII_78_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 09:49:12 | Data modyfikacji: 2016-01-27 11:52:39.
Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
Uchwale Nr VI/30/2015
 U_Nr_XIII_77_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 09:46:48.
Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany
do Uchwały Nr VI/28/2015 z dnia 9 marca 2015 r. w
sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 U_Nr_XIII_76_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 09:44:43 | Data modyfikacji: 2016-01-28 08:53:25.
Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych oraz
określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Gózd
 U_Nr_XIII_75_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 09:41:25.
Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej

U_Nr_XIII_74_2015.pdf

U_Nr_XIII_74_2015_zal1_deklaracja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 09:31:25.
Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2016-2020

U_Nr_XIII_73_2015.pdf

U_Nr_XIII_73_2015_zal_strategia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 09:25:10.
Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i
wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej -
Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Gózd na
lata 2015-2018

U_Nr_XIII_72|_2015.pdf

U_Nr_XIII_72_2015_zal_program.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 09:21:48.
Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
gminy Gózd na 2016 rok

U_Nr_XIII_71_2015.pdf

U_Nr_XIII_71_2015_zal1_program.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 09:17:27.
Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gózd na lata
2016-2018

U_Nr_XIII_70_2015.pdf

U_Nr_XIII_70_2015_zal_program.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 09:12:59.
Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem lokalu użytkowego wraz z dzierżawą
gruntu
 U_Nr_XII_69_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-24 16:23:12.
Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego programu współpracy gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2016-2018

U_Nr_XII_68_2015.pdf

U_Nr_XII_68_2015_zal_program.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-24 16:20:28.
Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na
2016 rok
 U_Nr_XII_67_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-24 16:18:03.
Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na 2016 rok
 U_Nr_XII_66_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-24 16:16:31.
Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2016
rok oraz zwolnień w tym podatku
 U_Nr_XII_65_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-24 16:14:35.
Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2016
 U_Nr_XII_64_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-24 16:12:12.
Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie zwolnien w podatku od
nieruchomości na 2016 rok
 U_Nr_XII_63_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-24 16:10:32.
Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 28
października 2015 r. w sprawie deklaracji
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu
na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi
powiatowej nr 3526W Piskornica - droga krajowa nr
12
 U_Nr_XI_62_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-24 16:09:01.
Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 28
października 2015 r. w sprawie zmian w Statucie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie
 U_Nr_XI_61_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-24 16:06:23.
Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 28
października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w treści Uchwały Nr XXI/114/2008 Rady Gminy
Gózd z dnia 10.03.2008 r. w sprawie określenia
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze
 U_Nr_XI_60_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-24 16:04:27.
Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 14
października 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2015-2020

U_Nr_X_59_2015.pdf

U_Nr_X_59_2015_zal1_WPF.pdf

U_Nr_X_59_2015_zal2_wykaz_przedsiewziec_do_WPF.pdf

U_Nr_X_59_2015_zal_objasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-24 15:59:18.
Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 14
października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok

U_Nr_X_58_2015.pdf

U_Nr_X_58_2015_zal.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-24 15:57:10.
Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 14
października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia
Gminie Miasta Radomia realizacji zadania
publicznego w zakresie pomocy społecznej
polegającego na kierowaniu mieszkanców Gminy
Gózd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu
 U_Nr_X_57_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-24 15:55:42.
Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 r.

U_Nr_IX_56_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-15 09:15:59.
Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
IV/16/2014 Rady Gminy w Goździe z dnia 29 grudnia
2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2015 r.

U_Nr_IX_55_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-15 09:13:16.
Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu na
kadencję 2016 - 2019
 U_Nr_IX_54_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-15 09:08:35.
Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok
 U_Nr_VIII_53_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-15 16:43:17.
Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2015-2020

U_Nr_VIII_52_2015.pdf

U_Nr_VIII_52_2015_zal1_WPF.pdf

U_Nr_VIII_52_2015_zal2_wykaz_przedsiewziec.pdf

U_Nr_VIII_52_2015_objasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-15 14:04:32.
Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu
ds. wyborów ławników na kadencję 2016-2019

U_Nr_VIII_51_2015_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:36:30.
Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego
nabycia przez Gminę Gózd nieruchomości
gruntowych wydzielonych z nieruchomości osób
fizycznych pod budowę parkingu przy drodze
gminnej - dz. nr 293 w miejscowości
Kuczki-Kolonia
 U_Nr_VIII_50_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:30:01.
Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
Uchwale Nr VI/30/2015
 U_Nr_VIII_49_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:26:31.
Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Nr VI/28/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie
wysokości wynagrodzenia za inkaso
 U_Nr_VIII_48_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:53:03.
Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia raportu z
wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Gózd za lata 2012 - 2013
 U_Nr_VIII_47_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:49:25.
Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2014 rok
 U_Nr_VIII_46_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:37:21.
Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego
 U_Nr_VIII_45_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:34:44.
Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2014 rok
 U_Nr_VIII_44_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:31:07.
Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2014 rok
 U_Nr_VIII_43_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:28:07.
Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_VII_42_2015.pdf

U_Nr_VII_42_2015_zal1_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:42:22.
Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok
 U_Nr_VII_41_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-11 15:25:41.
Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu
 U_Nr_VII_40_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-11 15:19:26.
Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej

U_Nr_VII_39_2015.pdf

U_Nr_VII_39_2015_zal.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-11 15:16:24.
Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd na 2015 r."

U_Nr_VII_38_2015.pdf

U_Nr_VII_38_2015_zal_Program.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-11 14:29:48.
Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu
Ochrony Środowiska dla gminy Gózd aktualizacja
na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021

U_Nr_VII_37_2015.pdf

Program_Ochrony_Srodowiska_2014_2017_cz1.pdf

Program_Ochrony_Srodowiska_2014_2017_cz2.pdf

Prognoza_oddzialywania_projektu_POS_2014_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-11 14:21:20.
Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie podziału środków na
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2015
 U_Nr_VII_36_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-11 14:19:22.
Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia kryteriów
wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest gmina Gózd
 U_Nr_VII_35_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-11 14:16:31.
Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za:
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw

U_Nr_VII_34_2015.pdf

U_Nr_VII_34_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-11 14:12:15.
Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie nabycia przez gminę Gózd
nieruchomości gruntowych, wydzielonych z
nieruchomości osób fizycznych pod poszerzenie
drogi gminnej położonej w miejscowości Klwatka
Królewska
 U_Nr_VI_33_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-28 11:35:55.
Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2015-2020

U_Nr_VI_32_2015.pdf

U_Nr_VI_32_2015_zal1_WPF.pdf

U_Nr_VI_32_2015_zal2_wykaz_przedsiewziec_i_objasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-28 11:27:00.
Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2015 rok

U_Nr_VI_31_2015.pdf

U_Nr_VI_31_2015_zal1_dochody.pdf

U_Nr_VI_31_2015_zal2_wydatki.pdf

U_Nr_VI_31_2015_zal3_wydatki_majatkowe.pdf

U_Nr_VI_31_2015_zal4_dotacje.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-28 10:12:49.
Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa
podatku rolnego, leśnego, od nieuchomości od
osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za
inkaso
 U_Nr_VI_30_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-28 09:15:57.
Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i
przewoźników, których właścicielem lub
zarządzającym jest gmina Gózd, warunków i
zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia
stawek za korzystanie z nich

U_Nr_VI_29_2015.pdf

U_Nr_VI_29_2015_zal1_wykaz_przystankow.pdf

U_Nr_VI_29_2015_zal2_warunki.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-28 09:10:37.
Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie
wysokości wynagrodzenia za inkaso

U_Nr_VI_28_2015.pdf

U_Nr_VI_28_2015_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-28 09:01:42.
Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gózd"

U_Nr_VI_27_2015.pdf

Taryfa_dla_zbiorowego_zaopatrzenia_w_wode.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-28 08:55:15.
Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletnim
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2012-2016
 U_Nr_VI_26_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-27 14:10:24.
Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
 U_Nr_VI_25_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-27 14:06:40.
Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe
 U_Nr_VI_24_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-27 14:03:19.
Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 10
lutego 2015 r. w sprawie zmiany w składach
Komisji Rady Gminy w Goździe
 U_Nr_V_23_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-27 14:01:20.
Uchwała Nr V/22/2015Rrady Gminy Gózd z dnia 10
lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok

U_Nr_V_22_2015.pdf

U_Nr_V_22_2015_zal1_dochody.pdf

U_Nr_V_22_2015_zal2_wydatki.pdf

U_Nr_V_22_2015_zal3_wydatki_majatkowe.pdf

U_Nr_V_22_2015_zal4_dotacje.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:57:56.
Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 10
lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 U_Nr_V_21_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:56:41.
Uchwała Nr V/20/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 10
lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2015 rok

U_Nr_V_20_2015.pdf

U_Nr_V_20_2015_zal1_plan_pracy_komisji_rolnictwa.pdf

U_Nr_V_20_2015_zal2_plan_pracy_komisji_oswiaty.pdf

U_Nr_V_20_2015_zal3_plan_pracy_komisji_budzetu.pdf

U_Nr_V_20_2015_zal4_plan_pracy_komisji_rewizyjnej

PLAN_PRACY_RADY_GMINY_GOZD_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:52:03.
Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:52:03
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska