Obowiązek informacyjny dla osób składających oświadczenie majątkowe

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gmina Gózd, reprezentowana przez Wójta, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Goździe, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, dane do kontaktu: tel.: 48/ 320-20-97, e-mail: gmina@gozd.pl.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@gozd.pl.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przyjmowaniem, analizowaniem i przekazywaniem oświadczeń majątkowych.
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO w związku z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.
  5. Pani/Pana dane podlegają archiwizacji przez okres 6 lat liczonych od końca roku, w którym złożono oświadczenie.
  6. Pani/Pana dane podane w części A oświadczenia majątkowego stanowią informację publiczną i są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego przekazywany jest do właściwego Urzędu Skarbowego). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi oprogramowania.
  7. Ma Pani/Pan prawo do ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-09-15 10:22:28 | Data modyfikacji: 2022-09-15 10:27:02.

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Gminy . 
Data wprowadzenia: 2022-09-15 10:22:28
Data modyfikacji: 2022-09-15 10:27:02
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska