Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Gminy w Goździe, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Ustawa z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nie określa wymogów formalnych wniosku jakie musi on spełniać.

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia. Jeśli chodzi o udostępnianie informacji przetworzonej - we wniosku należy wskazać interes publiczny, w jakim udostepnienie informacji z danego zakresu jest szczególnie istotne.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Zgodnie z ustawą, prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, z uwzględnieniem ograniczeń:

- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

- ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa,

- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, Urząd Gminy w Goździe ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd Gminy może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15 ustawy).

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez wykorzystanie informacji publicznej udostępnionej na stronie BIP, udostępnionej w sposób inny niż w BIP, udostępnionej w centralnym repozytorium lub przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

- informacja publiczna nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,

- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

W Urzędzie Gminy w Goździeu dostępnianie informacji do ponownego wykorzystywania opiera się na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) to jest bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 2 i 3 oraz art. 23 c ustawy.

Urzad Gminy nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi wytworzone i wykonane na podstawie udostępnionej informacji publicznej. Ponosi odpowiedzialność tylko za treść przekazanej informacji publicznej.

Urząd może nałożyć opłatę za udostepnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, ściśle określa wzór takiego wniosku. W celu ułatwienia dostępu do ponownego wykorzystywania informacji publicznej poniżej zamieszczony został wzór wniosku do pobrania.

Pobierz:

 


 

Wzor_wniosku_o_udostepnienie_informacji_publicznej.pdf

Wzor_wniosku_o_ponowne_wykorzystywanie_informacji_publicznej.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-20 10:09:24 | Data modyfikacji: 2012-09-20 10:13:27.
Data wprowadzenia: 2012-09-20 10:09:24
Data modyfikacji: 2012-09-20 10:13:27
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska