Uchwała Nr XXVIII/247/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na
lata 2022-2028

U_Nr_XXVIII_247_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:57:59.
Uchwała Nr XXVIII/246/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok

U_Nr_XXVIII_246_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:50:13.
Uchwała Nr XXVIII/245/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie przez gminę Gózd działki położonej
w miejscowości Piskornica o nr 39/2, obręb
Piskornica z przeznaczeniem na wybudowanie
przepompowni ścieków

U_Nr_XXVIII_245_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:47:52.
Uchwała Nr XXVIII/244/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Gózd w 2022 roku"

U_Nr_XXVIII_244_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:36:38.
Uchwała Nr XXVIII/243/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej w miejscowości Małęczyn

U_Nr_XXVIII_243_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:34:00.
Uchwała Nr XXVIII/242/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie powołania
komisji doraźnej Rady Gminy Gózd w celu
opracowania projektu zmian w statutach sołectw
gminy Gózd

U_Nr_XXVIII_242_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:29:41.
Uchwała Nr XXVIII/241/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia
dopłat z budżetu gminy do taryfowych grup
odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Gózd

U_Nr_XXVIII_241_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:27:04.
Uchwała Nr XXVIII/240/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2021 rok

U_Nr_XXVIII_240_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:24:13.
Uchwała Nr XXVIII/239/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2021 rok i sprawozdania finansowego

U_Nr_XXVIII_239_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:21:20.
Uchwała Nr XXVIII/238/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wotum zaufania
dla Wójta Gminy Gózd

U_Nr_XXVIII_238_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:18:48.
Uchwała Nr XXVIII/237/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2021 rok

U_Nr_XXVIII_237_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:16:38.
Uchwała Nr XXVIII/236/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2021 rok

U_Nr_XXVIII_236_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:13:56.
Uchwała Nr XXVII/235/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe do
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji
administracyjnych

U_Nr_XXVII_235_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:26:22.
Uchwała Nr XXVII/234/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
Uchwale Nr IX/70/2019 z dnia 9 października 2019
r. w sprawie ustalenia
zasad wypłaty diet dla Przewodniczących Rad
Sołeckich Gminy Gózd – sołtysów

U_Nr_XXVII_234_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:24:16.
Uchwała Nr XXVII/233/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w miejscowości Małęczyn

U_Nr_XXVII_233_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:22:40.
Uchwała Nr XXVII/232/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2021-2028

U_Nr_XXVII_232_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:20:14.
Uchwała Nr XXVII/231/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2022 rok

U_Nr_XXVII_231_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:17:49.
Uchwała Nr XXVII/230/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa

U_Nr_XXVII_230_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:16:26.
Uchwała Nr XXVII/229/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Nr XXVI/222/2022 Rady Gminy Gózd z dnia 7
marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_XXVII_229_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:14:36.
Uchwała Nr XXVII/228/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd w 2022 roku

U_Nr_XXVII_228_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:12:47.
Uchwała Nr XXVII/227/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie podziału środków
budżetowych na finansowanie dokształcania i
doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i
szkół prowadzonych przez gminę Gózd, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022

U_Nr_XXVII_227_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:10:23.
Uchwała Nr XXVII/226/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej

U_Nr_XXVII_226_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:07:07.
Uchwała Nr XXVI/225/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności
z Ukrainą

U_Nr_XXVI_225_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:39:23.
Uchwała Nr XXVI/224/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Gózd do porozumienia
międzygminnego dotyczącego opracowania dokumentu
pn.: „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”

U_Nr_XXVI_224_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:38:08.
Uchwała Nr XXVI/223/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników oraz określenia zasad
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

U_Nr_XXVI_223_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:36:32.
Uchwała Nr XXVI/221/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2022-2028

U_Nr_XXVI_221_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:33:50.
Uchwała Nr XXVI/220/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2022 rok

U_Nr_XXVI_220_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:31:12.
Uchwała Nr XXVI/219/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

U_Nr_XXVI_219_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:29:34.
Uchwała Nr XXVI/218/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie przez Gminę Gózd w drodze zasiedzenia
działek wydzielonych pod drogę gminną nr
350134W w miejscowości Podgóra

U_Nr_XXVI_218_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:27:48.
Uchwała Nr XXVI/217/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie przez Gminę Gózd w drodze zasiedzenia
działek wydzielonych pod drogę w miejscowości
Niemianowice

U_Nr_XXVI_217_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:24:46.
Uchwała Nr XXVI/216/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie przez Gminę Gózd w drodze zasiedzenia
działek wydzielonych pod drogę gminną 350114W
Lipiny – Gózd

U_Nr_XXVI_216_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:22:56.
Uchwała Nr XXVI/215/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie ustalenia dopłat z
budżetu gminy do taryfowych grup odbiorców za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gózd

U_Nr_XXVI_215_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:21:58.
Uchwała Nr XXVI/214/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
Uchwale Nr IV/33/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w
sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso

U_Nr_XXVI_214_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:20:12.
Uchwała Nr XXVI/213/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
Uchwale Nr IV/32/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w
sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,
leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych
oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

U_Nr_XXVI_213_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:18:42.
Uchwała Nr XXVI/212/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki

U_Nr_XXVI_212_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:16:52.
Uchwała Nr XXVI/211/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w
działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych,
szkoleniach pożarniczych organizowanych przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę

U_Nr_XXVI_211_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:15:18.
Uchwała Nr XXVI/210/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w
Zwoleniu

U_Nr_XXVI_210_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:13:28.
Uchwała Nr XXVI/209/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2022 rok

U_Nr_XXVI_209_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:11:18.
Uchwała Nr XXVI/222/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_XXVI_222_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-11 09:02:18.
Data wprowadzenia: 2022-03-11 09:02:18
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska