Uchwała Nr XXXII/278/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Raportu
z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy
Gózd w latach 2020-2021

U_Nr_XXXII_278_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 12:34:27.
Uchwała Nr XXXII/277/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2022

U_Nr_XXXII_277_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 12:31:55.
Uchwała Nr XXXII/276/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
29 grudnia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

U_Nr_XXXII_276_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 12:29:39.
Uchwała Nr XXXII/275/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia budzetu
gminy Gózd na 2023 rok

U_Nr_XXXII_275_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 12:03:38.
Uchwała Nr XXXII/274/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2023-2031

U_Nr_XXXII_274_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 11:56:39.
Uchwała Nr XXXII/273/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dopłat z
budżetu gminy do taryfowych grup odbiorców za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd

U_Nr_XXXII_273_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 11:54:20.
Uchwała Nr XXXII/272/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok

U_Nr_XXXII_272_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 11:50:17.
Uchwała Nr XXXII/271/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznych
planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gózd na
2023 rok

U_Nr_XXXII_271_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 11:45:31.
Uchwała Nr XXXII/270/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
29 grudnia 2022 roku w sprawie ustanowienia
maksymalnych cen biletów dla przejazdów w
przewozie autobusami w publicznym transporcie
zbiorowym organizowanym przez Gminę Gózd oraz
ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie

U_Nr_XXXII_270_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 10:42:08.
Uchwała Nr XXXII/269/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe

U_Nr_XXXII_269_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 10:38:49.
Uchwała Nr XXXII/268/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Gózd na lata
2022-2025 z perspektywą do roku 2029

U_Nr_XXXII_268_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 10:30:43.
Uchwała Nr XXXII/267/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2023 rok

U_Nr_XXXII_267_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 10:26:30.
Uchwała Nr XXXI/266/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
30 listopada 2022 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

U_Nr_XXXI_266_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-04 15:03:40.
Uchwała Nr XXXI/265/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
30 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Gózd

U_Nr_XXXI_265_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-04 15:01:32.
Uchwała Nr XXXI/264/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
30 listopada 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2022-2030

U_Nr_XXXI_264_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-04 14:58:13.
Uchwała Nr XXXI/263/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok

U_Nr_XXXI_263_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-04 14:55:45.
Uchwała Nr XXXI/262/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na 2023 rok

U_Nr_XXXI_262_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-04 14:54:29.
Uchwała Nr XXXI/261/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2023 rok oraz zwolnień w tym
podatku

U_Nr_XXXI_261_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-04 14:53:08.
Uchwała Nr XXXI/260/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2023

U_Nr_XXXI_260_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-04 14:51:39.
Uchwała Nr XXXI/259/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
30 listopada 2022 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2023 rok

U_Nr_XXXI_259_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-04 14:50:26.
Uchwała Nr XXXI/258/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

U_Nr_XXXI_258_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-04 14:48:48.
Uchwała Nr XXXI/257/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
30 listopada 2022 r. w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej w miejscowości Małęczyn

U_Nr_XXXI_257_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-04 14:46:27.
Uchwała Nr XXXI/256/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany w statutach
sołectw gminy Gózd

U_Nr_XXXI_256_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-04 14:46:02.
Uchwała Nr XXXI/255/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego
Programu współpracy gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2023 rok

U_Nr_XXXI_255_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-04 14:44:19.
Uchwała Nr XXXI/254/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za
1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy
obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci,
młodzieży, uczniów oraz rodziców

U_Nr_XXXI_254_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-04 14:40:13 | Data modyfikacji: 2023-01-04 14:40:34.
Uchwała Nr XXX/253/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2022-2030

U_Nr_XXX_253_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-19 14:11:44.
Uchwała Nr XXX/252/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok

U_Nr_XXX_252_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-19 14:07:27.
Uchwała Nr XXX/251/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2022 r. w sprawie pokrycia części
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z
dochodów własnych niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

U_Nr_XXX_251_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-19 13:33:17.
Uchwała Nr XXIX/250/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2022-2028

U_Nr_XXIX_250_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-19 13:29:08.
Uchwała Nr XXIX/249/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok

U_Nr_XXIX_249_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-19 13:25:29.
Uchwała Nr XXIX/248/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
17 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia
średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok
szkolny 2022/2023 dla rodziców, którym
przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci,
młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki
oświatowej

U_Nr_XXIX_248_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-19 13:23:17.
Uchwała Nr XXVIII/247/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na
lata 2022-2028

U_Nr_XXVIII_247_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:57:59.
Uchwała Nr XXVIII/246/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok

U_Nr_XXVIII_246_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:50:13.
Uchwała Nr XXVIII/245/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie przez gminę Gózd działki położonej
w miejscowości Piskornica o nr 39/2, obręb
Piskornica z przeznaczeniem na wybudowanie
przepompowni ścieków

U_Nr_XXVIII_245_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:47:52.
Uchwała Nr XXVIII/244/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Gózd w 2022 roku"

U_Nr_XXVIII_244_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:36:38.
Uchwała Nr XXVIII/243/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej w miejscowości Małęczyn

U_Nr_XXVIII_243_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:34:00.
Uchwała Nr XXVIII/242/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie powołania
komisji doraźnej Rady Gminy Gózd w celu
opracowania projektu zmian w statutach sołectw
gminy Gózd

U_Nr_XXVIII_242_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:29:41.
Uchwała Nr XXVIII/241/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia
dopłat z budżetu gminy do taryfowych grup
odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Gózd

U_Nr_XXVIII_241_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:27:04.
Uchwała Nr XXVIII/240/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2021 rok

U_Nr_XXVIII_240_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:24:13.
Uchwała Nr XXVIII/239/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2021 rok i sprawozdania finansowego

U_Nr_XXVIII_239_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:21:20.
Uchwała Nr XXVIII/238/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wotum zaufania
dla Wójta Gminy Gózd

U_Nr_XXVIII_238_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:18:48.
Uchwała Nr XXVIII/237/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2021 rok

U_Nr_XXVIII_237_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:16:38.
Uchwała Nr XXVIII/236/2022 Rady Gminy Gózd z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2021 rok

U_Nr_XXVIII_236_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:13:56.
Uchwała Nr XXVII/235/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe do
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji
administracyjnych

U_Nr_XXVII_235_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:26:22.
Uchwała Nr XXVII/234/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
Uchwale Nr IX/70/2019 z dnia 9 października 2019
r. w sprawie ustalenia
zasad wypłaty diet dla Przewodniczących Rad
Sołeckich Gminy Gózd – sołtysów

U_Nr_XXVII_234_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:24:16.
Uchwała Nr XXVII/233/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w miejscowości Małęczyn

U_Nr_XXVII_233_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:22:40.
Uchwała Nr XXVII/232/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2021-2028

U_Nr_XXVII_232_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:20:14.
Uchwała Nr XXVII/231/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2022 rok

U_Nr_XXVII_231_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:17:49.
Uchwała Nr XXVII/230/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa

U_Nr_XXVII_230_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:16:26.
Uchwała Nr XXVII/229/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Nr XXVI/222/2022 Rady Gminy Gózd z dnia 7
marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_XXVII_229_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:14:36.
Uchwała Nr XXVII/228/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd w 2022 roku

U_Nr_XXVII_228_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:12:47.
Uchwała Nr XXVII/227/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie podziału środków
budżetowych na finansowanie dokształcania i
doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i
szkół prowadzonych przez gminę Gózd, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022

U_Nr_XXVII_227_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:10:23.
Uchwała Nr XXVII/226/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
12 maja 2022 r. w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej

U_Nr_XXVII_226_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:07:07.
Uchwała Nr XXVI/225/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności
z Ukrainą

U_Nr_XXVI_225_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:39:23.
Uchwała Nr XXVI/224/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Gózd do porozumienia
międzygminnego dotyczącego opracowania dokumentu
pn.: „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”

U_Nr_XXVI_224_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:38:08.
Uchwała Nr XXVI/223/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników oraz określenia zasad
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

U_Nr_XXVI_223_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:36:32.
Uchwała Nr XXVI/221/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2022-2028

U_Nr_XXVI_221_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:33:50.
Uchwała Nr XXVI/220/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2022 rok

U_Nr_XXVI_220_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:31:12.
Uchwała Nr XXVI/219/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

U_Nr_XXVI_219_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:29:34.
Uchwała Nr XXVI/218/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie przez Gminę Gózd w drodze zasiedzenia
działek wydzielonych pod drogę gminną nr
350134W w miejscowości Podgóra

U_Nr_XXVI_218_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:27:48.
Uchwała Nr XXVI/217/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie przez Gminę Gózd w drodze zasiedzenia
działek wydzielonych pod drogę w miejscowości
Niemianowice

U_Nr_XXVI_217_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:24:46.
Uchwała Nr XXVI/216/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie przez Gminę Gózd w drodze zasiedzenia
działek wydzielonych pod drogę gminną 350114W
Lipiny – Gózd

U_Nr_XXVI_216_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:22:56.
Uchwała Nr XXVI/215/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie ustalenia dopłat z
budżetu gminy do taryfowych grup odbiorców za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gózd

U_Nr_XXVI_215_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:21:58.
Uchwała Nr XXVI/214/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
Uchwale Nr IV/33/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w
sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso

U_Nr_XXVI_214_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:20:12.
Uchwała Nr XXVI/213/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
Uchwale Nr IV/32/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w
sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,
leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych
oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

U_Nr_XXVI_213_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:18:42.
Uchwała Nr XXVI/212/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki

U_Nr_XXVI_212_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:16:52.
Uchwała Nr XXVI/211/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w
działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych,
szkoleniach pożarniczych organizowanych przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę

U_Nr_XXVI_211_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:15:18.
Uchwała Nr XXVI/210/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w
Zwoleniu

U_Nr_XXVI_210_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:13:28.
Uchwała Nr XXVI/209/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2022 rok

U_Nr_XXVI_209_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:11:18.
Uchwała Nr XXVI/222/2022 Rady Gminy Gózd z dnia
7 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_XXVI_222_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-11 09:02:18.
Data wprowadzenia: 2022-03-11 09:02:18
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska