2020

Uchwała Nr XII/102/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie przez gminę Gózd działki położonej w
miejscowości Kłonówek-Kolonia o nr. 517/1,
obręb Kolonia-Kłonówek z przeznaczeniem na
potrzeby instalacji paneli fotowoltaicznych

U_Nr_XII_102_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:18:46.
Uchwała Nr XII/101/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego na wyłonienie Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goździe.

U_Nr_XII_101_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:17:55.
Uchwała Nr XII/100/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

U_Nr_XII_100_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:16:57.
Uchwała Nr XII/99/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2020-2025

U_Nr_XII_99_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:15:21.
Uchwała Nr XII/98/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2020 rok

U_Nr_XII_98_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:13:49.
Uchwała Nr XII/97/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki

U_Nr_XII_97_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:12:58.
Uchwała Nr XII/96/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w
2020 roku

U_Nr_XII_96_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:11:37.
Uchwała Nr XII/95/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz warunków i
trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej

U_Nr_XII_95_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:09:52.
Uchwała Nr XII/94/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w
części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

U_Nr_XII_94_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:08:49.
Uchwała Nr XII/93/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Gózd

U_Nr_XII_93_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:06:58.
Uchwała Nr XII/92/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

U_Nr_XII_92_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:05:49.
Uchwała Nr XII/91/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie podziału środków
budżetowych na finansowanie dokształcania i
doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i
szkół prowadzonych przez gminę Gózd, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020

U_Nr_XII_91_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:04:44.
Uchwała Nr XII/90/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów i
liczby punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
samorządowego przedszkola i do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
których gmina Gózd jest organem prowadzącym

U_Nr_XII_90_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:03:39.
Uchwała Nr XII/89/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie określenia rodzajów
świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z
opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich
przyznawania

U_Nr_XII_89_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:01:03.
Uchwała Nr XII/88/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny
jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020
dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz
rodziców do placówki oświatowej

U_Nr_XII_88_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 11:25:13.
Data wprowadzenia: 2020-03-20 11:25:13
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska