Uchwała Nr XVII/143/2020 w sprawie przyjęcia
budżetu gminy na 2021 rok

UB_Nr_XVII_143_2020.pdf

U_NR_XVII_143_2020_zalaczniki.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-07 12:34:15.
Uchwała Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2021-2026

U_Nr_XVII_142_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-07 12:31:02.
Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z
wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy
Gózd w latach 2018-2019"

U_Nr_XVII_141_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-07 12:27:42.
Uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok

U_Nr_XVII_140_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-07 12:23:11.
Uchwała Nr XVII/139/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznych
planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gózd na
2021 rok

U_Nr_XVII_139_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-07 12:20:14.
Uchwała Nr XVII/138/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2021 rok

U_Nr_XVII_138_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-07 12:16:14.
Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru osób do
składu Zgromadzenia Związku Gmin "Podradomska
Komunikacja Samochodowa"

U_Nr_XVII_137_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-07 12:09:11.
Uchwała Nr XVII/136/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu Strategii Rozwoju Gminy Gózd na lata
2021-2030

U_Nr_XVII_136_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-07 12:05:59.
Uchwała Nr XVI/135/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
listopada 2020 r. w sprawie zmian w stałych
Komisjach Rady Gminy w Goździe

U_Nr_XVI_135_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-23 12:00:47.
Uchwała Nr XVI/134/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
listopada 2020 r. w sprawie zmian
przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w
Goździe

U_Nr_XVI_134_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:58:29.
Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
listopada 2020 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

U_Nr_XVI_133_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:55:49.
Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
listopada 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2020-2025

U_Nr_XVI_132_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:51:59.
Uchwała Nr XVI/131/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok

U_Nr_XVI_131_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:48:44.
Uchwała Nr XVI/130/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na 2021 rok

U_Nr_XVI_130_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:46:43.
Uchwała Nr XVI/129/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2021
rok oraz zwolnień w tym podatku

U_Nr_XVI_129_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:44:12.
Uchwała Nr XVI/128/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na 2021 rok

U_Nr_XVI_128_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:41:33.
Uchwała Nr XVI/127/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
listopada 2020 r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2021 rok

U_Nr_XVI_127_2020_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:36:04.
Uchwała Nr XVI/126/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy
Gózd na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

U_Nr_XVI_126_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:33:36.
Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe

U_Nr_XVI_125_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:30:07.
Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu
usuwania wyrobów zawierających azbest na lata
2020-2032 dla Gminy Gózd - aktualizacja

U_Nr_XVI_124_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:27:25.
Uchwała Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
listopada 2020 r. w sprawie rocznego Programu
współpracy gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego
na 2021 rok

U_Nr_XVI_123_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:24:18.
Uchwała Nr XV/122/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 17
września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok

U_Nr_XV_122_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:20:30.
Uchwała Nr XIV/121/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
24 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta
Gminy Gózd do przygotowania i złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu oraz późniejszej
realizacji projektu partnerskiego w związku z
ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie
projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie
włączenie społecznego i walki z ubóstwem,
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

U_Nr_XIV_121_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:06:27 | Data modyfikacji: 2020-08-27 09:09:34.
Uchwała Nr XIV/120/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
24 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_XIV_120_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:04:54.
Uchwała Nr XIV/119/2020 Rady gminy Gózd z dnia
24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2020-2025

U_Nr_XIV_119_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:02:44.
Uchwała Nr XIV/118/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok

U_Nr_XIV_118_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:00:40.
Uchwała Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletnim
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2019-2024

U_Nr_XIV_117_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-27 08:59:14.
Uchwała Nr XIV/116/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia
średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok
szkolny 2020/2021 dla rodziców, którym
przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci,
młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki
oświatowej

U_Nr_XIV_116_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-27 08:57:43.
Uchwała Nr XIII/115/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy

U_Nr_XIII_115_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 09:06:43.
Uchwała Nr XIII/114/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat z
budżetu gminy do taryfowych grup odbiorców za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gózd

U_Nr_XIII_114_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 09:04:42.
Uchwała Nr XIII/113/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Statutu Gminy
Gózd

U_Nr_XIII_113_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 09:01:48.
Uchwała Nr XIII/112/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd na
lata 2020-2023"

U_Nr_XIII_112_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 08:57:52.
Uchwała Nr XIII/111/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta
Gminy Gózd do oddania w dzierżawę
nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Kłonówek-Kolonia, obręb Kolonia
Kłonówek, będącej działką nr 517/1 o
powierzchni 2,33 ha na czas dłuższy niż 3 lata
oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie z
przedmiotowej nieruchomości

U_Nr_XIII_111_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 08:54:55.
Uchwała Nr XIII/110/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
nieodpłatnego przyznania pomocy w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób objętych wieloletnim
programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023

U_Nr_XIII_110_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 08:50:07.
Uchwała Nr XIII/109/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia
lokalnego programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023

U_Nr_XIII_109_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 08:43:47.
Uchwała Nr XIII/108/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej Gminy Gózd

U_Nr_XIII_108_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 08:37:19.
Uchwała Nr XIII/107/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2019 rok

U_Nr_XIII_107_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 08:34:45.
Uchwała Nr XIII/106/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego

U_Nr_XIII_106_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 08:32:12.
Uchwała Nr XIII/105/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla
Wójta Gminy Gózd

U_Nr_XIII_105_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 08:29:34.
Uchwała Nr XIII/104/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2019 rok

U_Nr_XIII_104_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 08:27:21 | Data modyfikacji: 2020-06-23 09:11:04.
Uchwała Nr XIII/103/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2019 rok

U_Nr_XIII_103_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 08:24:21.
Uchwała Nr XII/102/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie przez gminę Gózd działki położonej w
miejscowości Kłonówek-Kolonia o nr. 517/1,
obręb Kolonia-Kłonówek z przeznaczeniem na
potrzeby instalacji paneli fotowoltaicznych

U_Nr_XII_102_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:18:46.
Uchwała Nr XII/101/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego na wyłonienie Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goździe.

U_Nr_XII_101_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:17:55.
Uchwała Nr XII/100/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

U_Nr_XII_100_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:16:57.
Uchwała Nr XII/99/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2020-2025

U_Nr_XII_99_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:15:21.
Uchwała Nr XII/98/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2020 rok

U_Nr_XII_98_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:13:49.
Uchwała Nr XII/97/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki

U_Nr_XII_97_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:12:58.
Uchwała Nr XII/96/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w
2020 roku

U_Nr_XII_96_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:11:37.
Uchwała Nr XII/95/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz warunków i
trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej

U_Nr_XII_95_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:09:52.
Uchwała Nr XII/94/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w
części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

U_Nr_XII_94_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:08:49.
Uchwała Nr XII/93/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Gózd

U_Nr_XII_93_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:06:58.
Uchwała Nr XII/92/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

U_Nr_XII_92_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:05:49.
Uchwała Nr XII/91/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie podziału środków
budżetowych na finansowanie dokształcania i
doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i
szkół prowadzonych przez gminę Gózd, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020

U_Nr_XII_91_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:04:44.
Uchwała Nr XII/90/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów i
liczby punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
samorządowego przedszkola i do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
których gmina Gózd jest organem prowadzącym

U_Nr_XII_90_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:03:39.
Uchwała Nr XII/89/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie określenia rodzajów
świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z
opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich
przyznawania

U_Nr_XII_89_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:01:03.
Uchwała Nr XII/88/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny
jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020
dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz
rodziców do placówki oświatowej

U_Nr_XII_88_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 11:25:13.
Data wprowadzenia: 2020-03-20 11:25:13
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska