Uchwała Budżetowa Rady Gminy Gózd Nr
XXVI/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

UB_XXVI_157_2012.pdf

UB_XXVI_157_2012_planowane_dochody.pdf

UB_XXVI_157_2012_planowane_wydatki.pdf

UB_XXVI_157_2012_zadania_inwestycyjne.pdf

UB_XXVI_157_2012_dotacje.pdf

UB_XXVI_157_2012_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 10:40:33.
Uchwała Nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2013-2018

U_XXVI_156_2012.pdf

U_XXVI_156_2012_zal1.pdf

U_XXVI_156_2012_zal2.pdf

WPF_2013_2018_objasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 10:08:27.
Uchwała Nr XXVI/155/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie uzgodnienia projektu
uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
zmieniającej niektóre rozporządzenia Wojewody
Mazowieckiego dotyczące parków krajobrazowych

U_XXVI_155_2012.pdf

U_XXVI_155_2012_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 10:05:54.
Uchwała Nr XXVI/154/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych
stawek opłat za usługi usuwania odpadów z
nieruchomości
 U_XXVI_154_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 10:03:36.
Uchwała Nr XXVI/153/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
 U_XXVI_153_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 09:56:57.
Uchwała Nr XXVI/152/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o zezwolenie na świadczenie
usług w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Gózd

U_XXVI_152_2012.pdf

U_XXVI_152_2012_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 09:48:35.
Uchwała Nr XXVI/151/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Gózd

U_XXVI_151_2012.pdf

U_XXVI_151_2012_Regulamin.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 09:39:17.
Uchwała Nr XXVI/150/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 U_XXVI_150_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 09:38:01.
Uchwała Nr XXVI/149/2012 Rady Gminy Gózd w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości

U_XXVI_149_2012.pdf

U_XXVI_149_2012_wzor_deklaracji.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 09:35:17.
Uchwała Nr XXVI/148/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 U_XXVI_148_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 09:20:24.
Uchwała Nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok

U_XXVI_147_2012.pdf

U_XXVI_147_2012_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 09:17:27.
Uchwała Nr XXV/146/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 5
grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe
 U_XXV_146_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 09:16:22.
Uchwała Nr XXV/145/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 5
grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2012 rok

U_XXV_145_2012.pdf

U_XXV_145_2012_tabela1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 09:10:39.
Uchwała Nr XXV/144/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 5
grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gózd na
stałe obwody głosowania
 U_XXV_144_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 09:08:57.
Uchwała Nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego programu współpracy gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2013- 2015

U_XXIV_143_2012.pdf

U_XXIV_143_2012_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-21 12:58:45.
Uchwała Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok

U_XXIV_142_2012.pdf

U_XXIV_142_2012_zal1.pdf

U_XXIV_142_2012_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-21 12:44:43.
Uchwała Nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie przekazania
środków finansowych w 2012 roku na Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na
potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Radomiu
 U_XXIV_141_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-21 12:38:40.
Uchwała Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie podstawy naliczania
podatku rolnego na 2013 rok

U_XXIV_140_2012_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-21 12:34:17.
Uchwała Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2013 rok

U_XXIV_139_2012.pdf

U_XXIV_139_2012_zal1_2_3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-21 12:17:23.
Uchwała Nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2013
 U_XXIV_138_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-21 12:16:00.
Uchwała Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2013 rok
 U_XXIV_137_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-21 12:14:29.
Uchwała Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
21 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok

U_XXIII_136_2012.pdf

U_XXIII_136_2012_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-21 12:02:18.
Uchwała Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
21 września 2012 r. w sprawie opłaty za
dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu
Publicznym prowadzonym przez Gminę Gózd
 U_XXIII_135_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-21 12:00:40.
Uchwała Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
21 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy
Gózd na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu

U_XXIII_134_2012.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-21 11:57:21.
Uchwała Nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
21 września 2012 r. w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Gózd na rok 2012"

U_XXIII_133_2012.pdf

U_XXIII_133_2012_zal1_program_opieki.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-21 11:54:12.
Uchwała Nr XXII/132/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
10 września 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2012 -
2017

U_XXII_132_2012.pdf

U_XXII_132_2012_zal1.pdf

U_XXII_132_2012_objasnienia_zmian.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:38:16.
Uchwała Nr XXII/131/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
10 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
współfinansowanego ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej
 U_XXII_131_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:37:03.
Uchwała Nr XXII/130/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
10 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu
 U_XXII_130_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:33:38.
Uchwała Nr XXII/129/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
10 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2012

U_XXII_129_2012.pdf

U_XXII_129_2012_zal1.pdf

U_XXII_129_2012_tabela1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:29:41.
Uchwała Nr XXI/128/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
27 lipca 2012 r. w sprawie skargi Pana Marcina
Dziewióra

U_XXI_128_2012.pdf

U_XXI_128_2012_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:27:49.
Uchwała Nr XXI/127/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
27 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2012

U_XXI_127_2012.pdf

U_XXI_127_2012_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:25:31.
Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28
czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu
 U_XX_126_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:24:27.
Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28
czerwca 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2012 -
2017

U_XX_125_2012.pdf

U_XX_125_2012_zal1_WPF.pdf

U_XX_125_2012_zal2_wykaz_przedsiewziec_do_WPF.pdf

U_XX_125_2012_objasnienia_zmian_w_WPF.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-13 15:12:16.
Uchwała Nr XX/124/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28
czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2012 rok

U_XX_124_2012.pdf

U_XX_124_2012_tabela1_zadania_inwestycyjne.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-13 15:05:11.
Uchwała Nr XX/123/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28
czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i
przewoźników, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Gózd, warunków i
zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia
stawek opłat za korzystanie z nich

U_XX_123_2012.pdf

U_XX_123_2012_zal1_wykaz_przystankow.pdf

U_XX_123_2012_zal2_warunki_i_zasady.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-13 14:21:47.
Uchwała Nr XX/122/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28
czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest na lata
2012 - 2032 dla Gminy Gózd wraz z jego prognozą
oddziaływania na środowisko

U_XX_122_2012.pdf

U_XX_122_2012_zal1_program_usuwania_azbestu.pdf

U_XX_122_2012_zal2_prognoza.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-13 14:14:06.
Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu
Szkół w Kuczkach Kolonii

U_XIX_121_2012.pdf

U_XIX_121_2012_zal1_akt_zalozycielski.pdf

U_XIX_121_2012_zal2_statut.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-08 12:12:33.
Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2012 rok

U_XIX_120_2012.pdf

U_XIX_120_2012_zal1.pdf

U_XIX_120_2012_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-08 12:07:25.
Uchwała Nr XIX/119/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie nabycia przez Gminę
Gózd nieruchomości gruntowej, położonej w m.
Klwatka, obręb Klwatka, będącej własnością
osoby fizycznej
 U_XIX_119_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-06 15:57:53.
Uchwała Nr XIX/118/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XV/77/2011 Rady Gminy w Goździe z dnia 28.11.
2011 r. dotyczącej udzielenia bonifikaty od ceny
sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej
w Drożankach dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.
Św. Józefa Oblubieńca NMP w Kuczkach
 U_XIX_118_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-06 15:55:57.
Uchwała Nr XIX/117/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XIV/75/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17.XI.2011 r.
dotyczącej zbycia w formie bezprzetargowej
nieruchomości zabudowanej położonej w
Drożankach
 U_XIX_117_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-06 15:52:24.
Uchwała Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej

U_XIX_116_2012.pdf

U_XIX_116_2012_zasoby.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-06 15:49:03.
Uchwała Nr XIX/115/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Ośrodka Zdrowia w Goździe

U_XIX_115_2012.pdf

U_XIX_115_2012_zal1_statut_GOZ.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-06 15:47:03.
Uchwała Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Goździe

U_XIX_114_2012.pdf

U_XIX_114_2012_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-06 15:44:42.
Uchwała Nr XIX/113/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2011 r.
 U_XIX_113_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-06 15:43:19.
Uchwała Nr XIX/112/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2011 rok
 U_XIX_112_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-06 15:41:28.
Uchwała Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na
2011 rok
 U_XIX_111_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-06 14:33:41.
Uchwała Nr XIX/110/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego
 U_XIX_110_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-06 14:30:09.
Uchwała Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie kontynuowania w Gminie
Gózd realizacji projektu w ramach Poddziałania
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 U_XVIII_109_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-18 15:26:58.
Uchwała Nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2012 -
2017

U_XVIII_108_2012.pdf

U_XVIII_108_2012_zalacznik_1.pdf

U_XVIII_108_2012_zalacznik_2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-18 14:16:24.
Uchwała Nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie zawarcia przez Gminę
Gózd umowy współpracy na realizację projektu
kluczowego realizowanego przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 - 2013, Priorytetu II - Przyspieszenie
e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój
e-usług pn: Rozwój e-usług i ich dostępu dla
obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci
Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie" i
zabezpieczenie roszczeń Województwa mogących
powstać z tytułu tej umowy
 U_XVIII_107_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-18 14:15:07.
Uchwała Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr
XVII/98/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 31.01.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia "Taryfy opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Gózd'
 U_XVIII_106_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-18 14:08:20.
Uchwała Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia
lokalnego programu pomocy społecznej - "Program
Aktywności Lokalnej dla Gminy Gózd na lata 2012
- 2014"

U_XVIII_105_2012.pdf

U_XVIII_105_2012_zalacznik_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-18 13:43:26.
Uchwała Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
 U_XVIII_104_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-18 13:41:32.
Uchwała Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe
 U_XVIII_102_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-18 13:39:37.
Uchwała Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata
2012 - 2016

U_XVIII_101_2012.pdf

U_XVIII_101_2012_zalacznik_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-18 13:34:00.
Uchwała Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2012 rok

U_XVIII_100_2012.pdf

U_XVIII_100_2012_tabela_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-18 13:20:22.
Uchwała Nr XVII/99/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o
zmianę urzędowych nazw miejscowości oraz
rodzaju miejscowości

U_XVII_99_2012.pdf

U_XVII_99_2012_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-23 14:01:00.
Uchwała Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd"

U_XVII_98_2012.pdf

U_XVII_98_2012_taryfa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-23 13:57:32.
Uchwała Nr XVII/97/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 r.

U_XVII_97_2012.pdf

U_XVII_97_2012_tabela1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-23 13:54:38.
Uchwała Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 r.
 U_XVII_96_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-23 13:53:15.
Uchwała Nr XVII/95/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
współfinansowanego ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej pn.: Kształtowanie
centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu na
"SKWER RODZINNY" w miejscowości Gózd, gmina
Gózd.
 U_XVII_95_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-23 13:45:04.
Uchwała Nr XVII/94/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie rezygnacji Gminy
Gózd z członkostwa w Stowarzyszeniu o nazwie
"Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej
Polskiej'
 U_XVII_94_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-23 13:41:00.
Uchwała Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Gózd na lata 2012 - 2020

U_XVII_93_2012.pdf

U_XVII_93_2012_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-23 13:36:41.
Uchwała Nr XVII/92/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2012 r.

U_XVII_92_2012.pdf

U_XVII_92_2012_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-23 13:26:41.
Uchwała Nr XVII/91/2012 Rady Gminy Gozd z dnia 31
stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2012 r.

U_XVII_91_2012.pdf

U_XVII_91_2011_komisja_rolnictwa.pdf

U_XVII_91_2012_zal2_komisja_oswiaty.pdf

U_XVII_91_2012_zal3_komisja_budzetu.pdf

U_XVII_91_2012_zal4_komisja_rewizyjna.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-23 13:20:46.
Data wprowadzenia: 2012-02-23 13:20:46
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska