Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gózd za
2017 rok

UG_210518_sprawozdanie_za_2017.pdf

UG_210518_zal1_dochody.pdf

UG_210518_zal2_wydatki.pdf

UG_210518_zal3_dochody_wydatki_zadania_zlecone.pdf

UG_210518_zal4_plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych.pdf

UG_210518_tabela_1a_dochody_majatkowe.pdf

UG_210518_inf_wieloletnia_prognoza_finans.pdf

GBP_210518_sprawozdanie_za_2017.pdf

GOZ_210518_sprawozdanie_za_2017.pdf

UG_210518_informacja_stan_mienia_komunalnego1.pdf

UG_210518_stan_mienia_komunalnego.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 16:10:22.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.
 UG_210218_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 14:50:09.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r.
 UG_210218_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 14:48:20.
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na
koniec IV kwartału 2017 r.
 UG_210218_sprawozdanie_Rb_N.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 14:45:46.
Uchwała Nr Ra.500.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2023
 U_Nr_Ra_500_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:41:55.
Uchwała Nr Ra.499.2017 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Gózd projekcie Uchwały Budżetowej na rok
2018 oraz możliwości sfinansowania deficytu
 U_Nr_Ra_499_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:38:14.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 września roku 2017
 UG_221017_sprawozdanie_Rb-NDS.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-23 16:25:12.
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji
 UG_221017_sprawozdanie_Rb-Z.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-23 16:21:17.
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 UG_221017_sprawozdanie_Rb-N.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-23 16:19:04.
Uchwala Nr Ra.363.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 września 2017 r. w sprawie: opinii o
możliwości spłaty pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej przez gminę Gózd

Uchwala_Nr_Ra_363_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-25 15:46:25.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gózd za
2016rok.

Zarzadzenie_Nr_4_2_B_2017.pdf

sprawozadanie_1.pdf

dochody_budzetu.pdf

plan_i_realizacja.pdf

informacja_o_stanie_mienia_komunalnego

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:07:52.
Kwartalne sprawozdanie Rb_NDS o
nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do
dnia 30 czerwca roku 2017
 UG_310717_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-31 16:54:21.
Kwartalne sprawozdanie Rb_Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 r.
 UG_310717_sprawozdanie Rb_Z.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-31 16:52:23.
Srawozdnaie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązan
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji
 UG_260417_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-26 16:14:50.
Sprawozdnaie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
 UG_260417_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-26 16:13:05.
Uchwała Nr Ra.81.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
sprawie opinii o prawidłowości planowanego przez
Gminę Gózd kwoty długu w latach objetych
Wieloletnią Prognozą Finansową
 U_Nr_Ra_81_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-31 15:02:59.
Uchwała Nr Ra.80.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
24 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Gózd
planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2017
deficytu
 U_Nr_Ra_80_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:59:17.
Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Gminy Gózd
Nr XX/136/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

U_B_Nr_XX_136_2016_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:17:56.
Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:17:56
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska