Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2019 strona główna 

2019
Uchwała Budżetowa na rok 2020 Rady Gminy Gózd
Nr XI/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

UB_XI_87_2019.pdf

UB_XI_87_2019_tabela_nr_1_planowane_dochody.pdf

UB_XI_87_2019_tabela_nr_2_planowane_wydatki.pdf

UB_XI_87_2019_tabela_2_planowane_wydatki.pdf

UB_XI_87_2019_tabela_nr_3_wydatki_majatkowe.pdf

UB_XI_87_2019_tabela_3_wydatki_majatkowe.pdf

UB_XI_87_2019_zal1_dotacje.pdf

UB_XI_87_2019_zal2_plan_dochodow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 11:51:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2020-2025

U_Nr_XI_86_2019.pdf

U_Nr_XI_86_2019_zal_1_WPF.pdf

U_Nr_XI_86_2019_zal2_wykaz_przedsiewziec.pdf

U_Nr_XI_86_2019_objasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 11:18:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2019 rok

U_XI_85_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 11:16:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
gminy Gózd na 2020 rok

U_XI_84_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 11:13:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w
regulaminie udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Gózd

U_Nr_X_83_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 13:49:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Gózd

U_Nr_X_82_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 13:45:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2019-2024

U_Nr_X_81_2019.pdf

U_Nr_X_81_2019_zal1.pdf

U_Nr_X_81_2019_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 13:42:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok

U_Nr_X_80_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 13:39:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty

U_Nr_X_79_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 13:37:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na 2020 rok

U_Nr_X_78_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 13:34:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2020
rok oraz zwolnień w tym podatku

U_Nr_X_77_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 13:28:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na 2020 rok

U_Nr_X_76_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 13:26:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2020 rok

U_Nr_X_75_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 13:20:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu
współpracy gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2020 rok

U_Nr_X_74_2019.pdf

U_Nr_X_74_2019_zal1_PROGRAM.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 13:17:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 9
paździenika 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok

U_Nr_IX_73_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 14:56:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 9
października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_IX_72_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 14:54:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 9
października 2019 r. w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2019-2024

U_Nr_IX_71_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 14:52:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 9
października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad
wypłaty diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich
Gminy Gózd (sołtysów)

U_Nr_IX_70_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 14:50:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 9
października 2019 r. w sprawie wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w
działaniach ratowniczych lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną lub Gminę

U_Nr_IX_69_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 14:48:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 9
października 2019 r. w sprawie przyjęcia
projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków i przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu

U_Nr_IX_68_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 14:44:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 9
października 2019 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Gózd

U_Nr_IX_67_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 14:41:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 9
października 2019 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
nieodpłatnego przyznania pomocy w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023

U_Nr_IX_66_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 14:38:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Gózd z dnia
14 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

U_Nr_VIII_65_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 13:20:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Gózd z dnia
14 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Rady Gminy Gózd Nr V/47/2019 z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

U_Nr_VIII_64_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 13:17:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Gózd z dnia
14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2019-2024

U_Nr_VIII_63_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 13:11:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Gózd z dnia
14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok

U_Nr_VIII_62_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 12:49:05 Informację zaktualizowano 2019-08-20 13:21:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie zmian w stałych
Komisjach Rady Gminy w Goździe

U_Nr_VII_61_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 15:11:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2019-2024

U_Nr_VII_60_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 15:03:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2019 rok

U_Nr_VII_59_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 15:01:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do
spraw wyborów ławników na kadencję 2020-2023

U_Nr_VII_58_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 14:59:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków i przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu

U_Nr_VII_57_2019.pdf

U_Nr_VII_57_2019_zal1_Regulamin.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 15:12:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Góżd z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w
regulaminie udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Gózd

U_Nr_VII_56_2019.pdf

U_Nr_VII_56_2019_zal1_Regulamin.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 15:09:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej Gminy Gózd

U_Nr_VII_55_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 15:07:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2018 rok

U_Nr_VII_54_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 15:04:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego

U_Nr_VII_53_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 15:02:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla
Wójta Gminy Gózd

U_Nr_VII_52_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 15:00:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2018 rok

U_Nr_VII_51_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 14:58:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwła Nr VII/50/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2018 rok

U_Nr_VII_50_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 14:56:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 13
czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2019 rok

U_Nr_VII_49_2019.pdf

U_Nr_VII_49_2019_zal1_dochody_budzetu.pdf

U_Nr_VII_49_2019_zal2_wydatki_budzetu.pdf

U_Nr_VII_49_2019_zal3_wydatki_majatkowe.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 14:52:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w stałych
Komisjach Rady Gminy w Goździe

U_Nr_V_48_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 14:51:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

U_Nr_V_47_2019_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 14:46:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2019-2024

U_Nr_V_46_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 14:44:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

U_Nr_V_45_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 14:41:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Gózd w 2019 roku

U_Nr_V_44_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 14:39:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie przez Gminę Gózd działki
położonej w miejscowości Kiedrzyn przeznaczonej
na powiększenie działki drogowej nr 74 w
Kiedrzynie

U_Nr_V_43_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 14:35:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie przez Gminę Gózd działki o
nr. 711/7 położonej w miejscowości Małęczyn,
ul. Pogodna z przeznaczeniem pod drogę gminną

U_Nr_V_42_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 14:30:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie określenia planu
doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie będzie
przyznane w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Gózd w roku 2019

U_Nr_V_41_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 14:26:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23
kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Gózd oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 roku

U_Nr_V_40_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 14:21:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18
lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat z
budżetu gminy do taryfowych grup odbiorców za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd

U_Nr_IV_39_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 15:50:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/38/2019 w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gózd dwóch
działek położonych w miejscowości Małęczyn
przeznaczonych na powiększenie działki drogowej
nr 332/2 w Małęczynie

U_Nr_IV_38_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 15:48:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18
lutego 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2019-2024

U_Nr_IV_37_2019.pdf

U_Nr_IV_37_2019_zal1_WPF.pdf

U_Nr_IV_37_2019_zal2_wykaz_przedsiewziec.pdf

U_Nr_IV_37_2019_objasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 15:43:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18
lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2019 rok

U_Nr_IV_36_2019.pdf

U_Nr_IV_36_2019_zal1_dochody_budzetu.pdf

U_Nr_IV_36_2019_zal2_wydatki_budzetu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 15:40:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18
lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gózd na lata
2019-2021

U_Nr_IV_35_2019.pdf

U_Nr_IV_35_2019_zal1_Program.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 15:35:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18
lutego 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki

U_Nr_IV_34_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 15:32:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18
lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso

U_Nr_IV_33_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 15:30:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18
lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa
podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od
osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za
inkaso

U_Nr_IV_32_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 15:25:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18
lutego 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty

U_Nr_IV_31_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 15:23:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku