Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2011 strona główna 

2011
Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2011r.

U_V_21_2011.pdf

zal1_plan_pracy_Komisji_Rolnictwa.pdf

zal2_plan_pracy_Komisji_Oswiaty.pdf

zal3_plan_pracy_Komisji_Budzetu.pdf

zal4_plan_pracy_Komisji_Rewizyjnej.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 10:14:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Gózd na 2011r.

U_V_22_2011.pdf

U_V_22_2011_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 10:24:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd".

U_V_23_2011.pdf

U_V_23_2011_zal1_taryfa.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 10:35:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
 U_V_24_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 10:53:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie stałej
Komisji Rady Gminy Gózd.
 U_V_25_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 10:57:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie wyboru osób do składu
Zgromadzenia Związku Gmin "Podradomska
Komunikacja Samochodowa".
 U_V_26_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 11:00:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych.
 U_V_27_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 11:07:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające
finansowanie zadania inwestycyjnego
współfinansowanego ze środków z budżetu Unii
Europejskiej pn. Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i pompowniami w
miejscowości Klwatka Królewska i Małęczyn.
 U_V_28_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 11:15:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na
przebudowę drogi gminnej nr 350102W wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach:
Małęczyn, Grzmucin, Wojsławice Kolonia,
Wojsławice, Kolonia Kłonówek.
 U_V_29_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 11:20:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2011 -
2016.

U_V_30_2011.pdf

U_V_30_2011_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 11:36:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 23
lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2011r.

U_V_31_2011.pdf

U_V_31_2011_tabela.pdf

U_V_31_2011_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 12:50:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy w Goździe z
dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie założenia
Publicznego Gimnazjum w Kuczkach Kolonii.

U_VII_36_2011.pdf

U_VII_36_2011_zal1_akt_zalozycielski.pdf

U_VII_36_2011_zal2_statut.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-26 11:41:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie zamiaru utworzenia z
dniem 1 września 2011r. Zespołu Szkół w
Goździe.

U_VII_37_2011.pdf

U_VII_37_2011_zal1_akt_zalozycielski.pdf

U_VII_37_2011_zal2_statut.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-26 11:54:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad i planu
dofinansowania specjalności oraz form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011r.
zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Gózd.
 U_VII_38_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-26 12:07:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia "Raportu z
wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy
Gózd, Raportu z wykonania Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest za lata 2009 -
2010" oraz "Sprawozdania z wykonania "Planu
gospodarki odpadami dla Gminy Gózd za lata 2009 -
2010".

U_VII_39_2011.pdf

U_VII_39_2011_raport.pdf

U_VII_39_2011_zal2_sprawozdanie.pdf

U_VII_39_2011_zal3_raport.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-26 12:30:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w
składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Goździe.
 U_VII_40_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 12:31:08 Informację zaktualizowano 2011-04-27 12:33:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
II/8/2010 z dnia 01 grudnia 2010r. w sprawie
ustalenia wysokości ryczałtu dla radnych.
 U_VII_41_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 12:35:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
 U_VII_42_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 12:43:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie kontynuowania w Gminie
Gózd projektu w ramach Poddziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 U_VII_43_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 12:45:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011r.
 U_VII_44_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 12:46:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej i zawarcie umowy z
Powiatem Radomskim na dofinansowanie realizacji
zadania inwestycyjnego pn. "nr 3525W Słupica -
Gózd - opracowanie dokumentacji, przebudowa".
 U_VII_45_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 12:49:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2011-2016.

U_VII_46_2011.pdf

U_VII_46_2011_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 12:50:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 19
kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011r.

U_VII_47_2011.pdf

U_VII_47_2011_Tabela_nr_1.pdf

U_VII_47_2011_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 13:34:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za 2010r.
 U_VIII_48_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 15:59:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2010r.
 U_VIII_49_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 16:03:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2010r. i sprawozdania finansowego.
 U_VIII_50_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 16:07:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na
2010r.
 U_VIII_51_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 16:10:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu
ds. wyboru ławników na kadencję 2012 - 2015.
 U_VIII_52_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 16:14:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie: przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy
miejscowości.
 U_VIII_53_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 16:47:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2011 -
2016.

U_VIII_54_2011.pdf

U_VIII_54_2011_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 16:53:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011r.

U_VIII_55_2011.pdf

U_VIII_55_2011_tabela_nr1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 16:59:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
na utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP w
Goździe, PSP w Podgórze i PSP w Małęczynie
wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie.
 U_VIII_56_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 17:10:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25
lipca 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd na
lata 2011-2014.
 U_IX_57_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-22 09:58:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25
lipca 2011r. w sprawie sprzedaży mienia
komunalnego, nieruchomości położonej w
miejscowości Klwatka.
 U_IX_58_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-22 10:00:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25
lipca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
w Goździe.

U_IX_59_2011.pdf

U_IX_59_2011_zal1_akt_zalozycielski.pdf

U_IX_59_2011_zal2_statut.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-22 10:01:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 7
września 2011r. w sprawie przejęcia zadania
publicznego dotyczącego zarządzania drogą
powiatową nr 3533 W Kłonówek - Rawica.

U_X_60_2011.pdf

U_X_60_2011_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-22 10:05:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/61/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 7
września 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2011-2016.

U_X_61_2011.pdf

U_X_61_2011_zal1.pdf

U_X_61_2011_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-22 10:08:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/62/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 7
września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011r.

U_X_62_2011.pdf

U_X_62_2011_tabela1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-22 10:11:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/63/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 7
września 2011r. w sprawie zmian w Statucie
Zespołu Szkół w Goździe.
 U_X_63_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-22 10:13:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 11
października 2011r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011r.

U_XI_64_2011.pdf

U_XI_64_2011_tabela_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 13:13:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25
października 2011r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.

U_XII_65_2011.pdf

U_XII_65_2011_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 13:17:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25
października 2011r. w sprawie stwierdzenia wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu na
kadencję 2012-2015.
 U_XII_66_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 13:21:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/67/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25
października 2011r. w sprawie opłaty za
dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu
Publicznym prowadzonym przez Gminę Gózd.
 U_XII_67_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 13:23:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25
października 2011r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie lub radą działalności pożytku
publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w
działaniach dotyczących ich działalności
statutowej.

U_XII_68_2011.pdf

U_XII_68_2011_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 13:27:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/69/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu i zasad współpracy gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku
publicznego na rok 2012.

U_XIV_69_2011.pdf

U_XIV_69_2011_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 13:44:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/70/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2012.
 U_XIV_70_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 13:49:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/71/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2012r.
 U_XIV_71_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-15 14:16:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/72/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie naliczania podatku
rolnego na 2012r.
 U_XIV_72_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 13:51:30 Informację zaktualizowano 2011-12-15 14:14:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na
2012r.

U_XIV_73_2011.pdf

U_XIV_73_2011_zal1_2_3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 13:53:12 Informację zaktualizowano 2011-12-15 14:14:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/74/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

U_XIV_74_2011.pdf

U_XIV_74_2011_zal1.pdf

U_XIV_74_2011_zal2.pdf

U_XIV_74_2011_zal3.pdf

U_XIV_74_2011_zal4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:36:15 Informację zaktualizowano 2011-12-15 14:14:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/75/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie zbycia w formie
bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej
położonej w Drożankach.
 U_XIV_75_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:40:49 Informację zaktualizowano 2011-12-15 14:14:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/76/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości położonych w
miejscowości Drożanki w drodze przetargu.
 U_XIV_76_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:42:43 Informację zaktualizowano 2011-12-15 14:14:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XV/77/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 28
listopada 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty
od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej
położonej w Drożankach dla parafii
Rzymsko-Katolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca
NMP w Kuczkach.
 U_XV_77_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:54:23 Informację zaktualizowano 2011-12-15 14:13:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XV/78/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 28
listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości położonej w
miejscowości Drożanki w drodze przetargu.
 U_XV_78_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:56:39 Informację zaktualizowano 2011-12-15 14:13:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XV/79/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 28
listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Gózd do realizacji projektu
w ramach Poddziałania 9.1.2 - Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i
upoważnienia Wójta Gminy do wykonywania
wszystkich czynności w związku z realizacją
tego programu.
 U_XV_79_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 15:00:40 Informację zaktualizowano 2011-12-15 14:13:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XV/80/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 28
listopada 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy
Gózd do projektu kluczowego realizowanego przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013, działania II -
Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania
2.2 Rozwój e-usług pn.: Rozwój e-usług i ich
dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci
Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie".
 U_XV_80_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 15:07:47 Informację zaktualizowano 2011-12-15 14:13:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XV/81/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 28
listopada 2011r. w sprawie przejęcia
nieodpłatnie na własność Gminy Gózd gruntu
pod drogę oraz upoważnienia Wójta Gminy Gózd
do zawarcia umowy notarialnej w niniejszej
sprawie.
 U_XV_81_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 15:10:16 Informację zaktualizowano 2011-12-15 14:13:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XV/82/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 28
listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011r.

U_XV_82_2011.pdf

U_XV_82_2011_zal1.pdf

U_XV_82_2011_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 15:35:30 Informację zaktualizowano 2011-12-15 14:13:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/83/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2011r. w sprawie: określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie lub radą działalności pożytku
publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w
działaniach dotyczących ich działalności
statutowej.
 U_XVI_83_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 14:49:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/84/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr
V/24/2011 z dnia 23.02.2011 r.
 U_XVI_84_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 14:51:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/85/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg w
granicach administracyjnych gminy Gózd do
kategorii dróg gminnych.
 U_XVI_85_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 14:52:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/86/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011 rok.

U_XVI_86_2011.pdf

Tabela_nr_1_do_U_XVI_86_2011.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 14:53:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2011 -
2016

U_XVI_87_2011.pdf

U_XVI_87_2011_zal1.pdf

U_XVI_87_2011_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 14:57:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/88/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2012 - 2017

U_XVI_88_2011.pdf

U_XVI_88_2011_zal1.pdf

U_XVI_88_2011_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 15:08:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Budżetowa na rok 2012 Nr XVI/89/2011
Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2011 r.

U_XVI_89_2011.pdf

U_XVI_89_2011_tabela_nr_1.pdf

U_XVI_89_2011_tabela_nr_2.pdf

U_XVI_89_2011_tabela_nr_3.pdf

U_XVI_89_2011_zal1.pdf

U_XVI_89_2011_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 15:51:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/90/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia programu
kadencyjnego Rady Gminy Gózd na lata 2011 - 2014

U_XVI_90_2011.pdf

U_XVI_90_2011_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 15:58:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku