Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2016 strona główna 

2016
Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu
członkom OSP uczestniczących w działaniach
ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym
 U_Nr_XX_137_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-27 12:12:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Gminy Gózd
Nr XX/136/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

UB_Nr_XX_136_2016_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-27 12:09:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2017-2022

U_Nr_XX_135_2016_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-27 12:06:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016 rok
 U_Nr_XX_134_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-27 12:03:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 28
grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2017 rok
 U_Nr_XX_133_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-27 11:57:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok

U_Nr_XIX_132_2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 13:46:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi
placówek oświatowych, dla których Gmina Gózd
jest organem prowadzącym oraz statutu Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe

U_Nr_XIX_131_2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 13:44:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
21 listopda 2016 r. w sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych oraz
określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Gózd

U_Nr_XIX_130_2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 13:41:31 Informację zaktualizowano 2017-01-30 09:55:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na 2017 rok

U_Nr_XIX_129_2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 13:36:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/128/2016 w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2017 rok oraz zwolnień w tym
podatku

U_Nr_XIX_128_2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 13:34:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na 2017 rok

U_Nr_XIX_127_2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 13:32:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/126/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2017 rok

U_Nr_XIX_126_2016_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 13:31:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
24 października 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale
Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 13.06.2016
r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną opłatę
 U_Nr_XVIII_125_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 08:48:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
24 października 2016 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na
lata 2016-2021

U_Nr_XVIII_124_2016_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 08:44:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
24 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok

U_Nr_XVIII_123_2016_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 08:42:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
24 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej w miejscowości Małęczyn

U_Nr_XVIII_122_2016_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 08:40:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
24 października 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Gózd

U_Nr_XVIII_121_2016_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 08:34:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 r.
 U_Nr_XVII_120_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-20 15:38:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2016 r. w sprawie powołania
doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Gózd
 U_Nr_XVII_119_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-20 15:35:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2016 r. w sprawie przyjęcia "Raportu
z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Gózd w latach 2014-2015"
 U_Nr_XVII_118_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-20 15:33:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Gózd
 U_Nr_XVII_117_2016_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-20 15:27:45 Informację zaktualizowano 2016-10-20 15:47:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2016 r. w sprawie przyjęcia
"Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
na lata 2016-2032 dla Gminy Gózd - aktualizacja"

U_Nr_XVII_116_2016_1.pdf

U_Nr_XVII_116_2016_zal1_program.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-20 15:12:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2016 r. w sprawie przyjęcia
"Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Gózd na lata 2016 - 2019

U_Nr_XVII_115_2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-20 15:11:11 Informację zaktualizowano 2016-11-09 14:33:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2016 r. w sprawie ustalenia
obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć
logopedy w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Gózd
 U_Nr_XVII_114_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-20 15:09:45 Informację zaktualizowano 2016-10-20 15:16:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2016-2021

U_Nr-XVI_113_2016.pdf

U_Nr_XVI_113_2016_zal.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 14:51:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/112/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Rady Gminy Gózd Nr XIV/91/2016 z dnia
21.03.2016 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie
 Uchwala_Nr_XVI_112_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 14:45:06 Informację zaktualizowano 2016-09-19 16:21:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok

U_Nr_XVI_111_2016.pdf

U_Nr_XVI_111_zal1_2_3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 14:38:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie
na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goździe
 U_Nr_XVI_110_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 14:35:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie stowarzyszenia pod nazwą
Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

U_Nr_XVI_109_2016.pdf

U_Nr_XVI_109_2016_zal_statut

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 14:21:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
 U_Nr_XVI_108_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 14:18:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Gózd w
sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/151/2012 Rady
Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Gózd
 U_Nr_XVI_107_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 14:15:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 U_Nr_XVI_106_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 14:12:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w składzie
Komisji Rady Gminy w Goździe
 U_Nr_XVI_105_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 14:09:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Gózd absolutorium z tytułu wykonania
budżetu na 2015 rok
 U_Nr_XVI_104_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 14:07:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego
 U_Nr_XVI_103_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 14:04:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2015 rok
 U_Nr_XVI_102_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 14:02:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/101/2016 Rady Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2015 rok
 U_Nr_XVI_101_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 13:56:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12
maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe

U_Nr_XV_100_2016_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 13:52:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XV/99/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12
maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2016 rok

U_Nr_XV_99_2016.pdf

U_Nr_XV_99_2016_zal1_2_3_4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 13:47:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XV/98/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12
maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego programu współpracy gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2016-2018
 U_Nr_XV_98_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 13:46:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XV/97?2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12
maja 2016 r. w sprawie podziału środków na
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2016

U_Nr_XV_97_2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 13:39:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XV/96/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12
maja 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej

U_Nr_XV_96_2016.pdf

U_Nr_XV_96_2016_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 13:34:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XV/95/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12
maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gózd na lata
2016-2020

U_Nr_XV_95_2016.pdf

U_Nr_XV_95_2016_zal1_plan.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 13:24:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/94/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21
marca 2016 r. w sprawie nabycia przez gminę Gózd
nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Kuczki Kolonia, obręb Kolonia
Kuczki, będącej własnością osoby fizycznej
 U_Nr_XIV_94_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-12 14:51:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/93/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21
marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki
organizacyjnej Gminy Gózd do realizacji zadań z
zakresu świadczenia wychowawczego
 U_Nr_XIV_93_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-12 14:48:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21
marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

U_Nr_XIV_92_2016_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-12 14:46:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/91/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21
marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

Uchwala_Nr_XIV_91_2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-12 14:43:18 Informację zaktualizowano 2016-04-12 15:00:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/90/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21
marca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
Gózd
 U_Nr_XIV_90_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-12 14:37:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/89/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w
sprawie zatwierdzenia "Taryfy opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Gózd"
 U_Nr_XIV_89_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-12 14:36:40 Informację zaktualizowano 2016-04-12 14:54:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/88/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21
marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
 U_Nr_XIV_88_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-12 14:33:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/87/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21
marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd w 2016 r."
 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-12 14:30:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21
marca 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2016 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-12 14:27:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku