Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 strona główna 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Goździe o
składzie, siedzibie i dyżurach

GKW_280224_informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-28 13:40:04, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzennie Nr 13/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych

Zarzadzenie_Nr_13_2024_1

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-28 11:03:34, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Nr 196/2024 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych
komisji wyborczych

KW_270224_postanowienie_nr_196_2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-27 12:07:32, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Nr 195/2024 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie
powołania terytorialnych komisji wyborczych

KW_270224_postanowienie_nr_195_2024

KW_270224_postanowienie_nr_195_2024_zal

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-27 12:04:36, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania
dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu,
dacie i godzinie losowania kandydatów do
składów tych komisji

KW_230224_informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-23 11:59:58, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8 lutego
2024 r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika

UG_200224_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-20 15:13:21, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
30 stycznia 2024 r. o liczbie mieszkańców w
gminach na dzień 31 grudnia 2023 r.

KW_200224_komunikat.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-20 11:29:30, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

PKW_150224_uprawnienia_osob_niepelnosprawnych.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-15 10:03:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o
warunkach udziału obywateli polskich w wyborach
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PKW_150224_informacja_warunki_udzialu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-15 10:00:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz
wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania
ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 7 kwietnia 2024 r.

PKW_150224_informacja_uplyw_terminow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-15 09:56:40, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8 lutego
2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach,
numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach
wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej w Goździe

UG_140224_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-14 15:16:01, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda_pelnomocnictwo_glosowanie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-08 14:40:42, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania

Wniosek_akt_pelnomocnictwa_glosowanie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-08 14:25:37, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego
wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów
tylko w jednej gminie liczącej do 20 000
mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 7 kwietnia 2024 r

Zawiadomienie_o_utworzeniu_komitetu.docx

Oswiadczenie_o_utworzeniu_komitetu.docx

Oswiadczenie_pelnomocnika_wyborczego.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-30 15:11:57, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list
kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad
miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20
000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7
kwietnia 2024 r.

Zgloszenie_Listy_kandydatow_na_radnych.docx

Lista_udzielenie_poparcia.docx

Oswiadczenie_wyrazenie_zgody_na_kandydowanie_radni.docx

Oswiadczenie_Lustracyjne_radni.docx

Informacja_o_zlozeniu_oswiadczenmie_lustracyjnego_Radni.docx

Oswiadczenie.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-30 14:51:41, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania
kandydatów w wyborach wójta, burmistrza,
prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7
kwietnia 2024 r.

Zgloszenie_kandydata.docx

oswiadczenie_wyrazenie_zgody_na_kandydowanie.docx

Oswiadczenie_lustracyjne.docx

Informacja_o_zlozeniu_oswiadczenia_lustracyjnego.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-30 14:37:40, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29
stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

PRM_300124_rozporzadzenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-30 14:34:51, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania

UG_230124_informacja_i_wniosek.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-23 10:44:11, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Nr 1/2024 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie
zmian w podziale Gminy Gózd na okręgi wyborcze

KW_080124_postanowienie_nr_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-08 16:51:39, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 30
listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z
dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia
liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 roku
na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad
gmin oraz dzielnic miasta stołecznego Warszawy

WM_011223_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-01 12:00:16, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku