Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wójt strona główna 

Wójt

 

Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 

 1. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
 2. Prowadzenie bieżących spraw Gminy;
 3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
 5. Kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;
 6. Wykonywanie zadań wynikających z funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy oraz funkcji Szefa Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
 7. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki ogranizacyjne Urzędu i ich pracowników;
 8. Okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań;
 9. Koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współdziałania;
 10. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
 11. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile statut Gminy nie stanowi inaczej;
 12. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 13. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
 14. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulaminy oraz uchwały Rady Gminy.

 

Wójt Gminy Gózd - Paweł Dziewit

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek w godz. 9:00 - 12:00 i od 15:30 - 16:30.

 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-23 15:14:06 Informację zaktualizowano 2017-10-30 11:32:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku