Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
° Radni
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Pracownicy Urzędu Gminy
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe strona główna 

Oświadczenia majątkowe

Obowiązek informacyjny dla osób składających oświadczenie majątkowe

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gmina Gózd, reprezentowana przez Wójta, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Goździe, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, dane do kontaktu: tel.: 48/ 320-20-97, e-mail: gmina@gozd.pl.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@gozd.pl.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przyjmowaniem, analizowaniem i przekazywaniem oświadczeń majątkowych.
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO w związku z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.
  5. Pani/Pana dane podlegają archiwizacji przez okres 6 lat liczonych od końca roku, w którym złożono oświadczenie.
  6. Pani/Pana dane podane w części A oświadczenia majątkowego stanowią informację publiczną i są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego przekazywany jest do właściwego Urzędu Skarbowego). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi oprogramowania.
  7. Ma Pani/Pan prawo do ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-15 10:22:28 Informację zaktualizowano 2022-09-15 10:27:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Gminy . 
wersja do druku