Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Udostępnianie informacji publicznej strona główna 

Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Gminy w Goździe, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Ustawa z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nie określa wymogów formalnych wniosku jakie musi on spełniać.

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia. Jeśli chodzi o udostępnianie informacji przetworzonej - we wniosku należy wskazać interes publiczny, w jakim udostepnienie informacji z danego zakresu jest szczególnie istotne.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Zgodnie z ustawą, prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, z uwzględnieniem ograniczeń:

- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

- ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa,

- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, Urząd Gminy w Goździe ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd Gminy może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15 ustawy).

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez wykorzystanie informacji publicznej udostępnionej na stronie BIP, udostępnionej w sposób inny niż w BIP, udostępnionej w centralnym repozytorium lub przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

- informacja publiczna nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,

- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

W Urzędzie Gminy w Goździeu dostępnianie informacji do ponownego wykorzystywania opiera się na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) to jest bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 2 i 3 oraz art. 23 c ustawy.

Urzad Gminy nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi wytworzone i wykonane na podstawie udostępnionej informacji publicznej. Ponosi odpowiedzialność tylko za treść przekazanej informacji publicznej.

Urząd może nałożyć opłatę za udostepnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, ściśle określa wzór takiego wniosku. W celu ułatwienia dostępu do ponownego wykorzystywania informacji publicznej poniżej zamieszczony został wzór wniosku do pobrania.

Pobierz:

 


 

Wzor_wniosku_o_udostepnienie_informacji_publicznej.pdf

Wzor_wniosku_o_ponowne_wykorzystywanie_informacji_publicznej.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 10:09:24 Informację zaktualizowano 2012-09-20 10:13:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku