Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2018 strona główna 

2018
Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie wyboru osób do składu
Zgromadzenia Związku Gmin "Podradomska
Komunikacja Samochodowa"

U_Nr_III_30_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 15:19:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Nr III/29/2018
Rady Gminy Gózd z dnia 27 grudnia 2018 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 15:17:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Gózd na lata 2019-2024

U_Nr_III_28_2018.pdf

U_Nr_III_28_2018_zal1_WPF.pdf

U_Nr_III_28_2018_zal2_wykaz_przedsiewziec.pdf

U_Nr_III_28_2018_objasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 15:10:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy Gózd na lata 2018-2023

U_Nr_III_27_2018.pdf

U_Nr_III_27_2018_zal1_WPF.pdf

U_Nr_III_27_2018_zal2_wykaz_przedsiewziec.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 15:07:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

U_Nr_III_26_2018.pdf

U_Nr_III_26_2018_zal1_dochody_budzetu.pdf

U_Nr_III_26_2018_zal2_wydatki_budzetu.pdf

U_Nr_III_26_2018_zal3_wydatki_majatkowe.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 15:03:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w składzie
Komisji Rady Gminy Gózd

U_Nr_III_25_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 16:09:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe

U_Nr_III_24_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 16:08:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Miasta Radomia a Gminą Gózd w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego

U_Nr_III_23_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 16:04:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Gózd na lata
2018-2021 z perspektywą do roku 2025

U_Nr_III_21_2018.pdf

U_Nr_III_21_2018_zal1_Program.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 15:55:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2019 rok

U_Nr_III_20_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 15:48:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla
osób bezdomnych i schroniskach dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi

U_Nr_III_19_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 15:45:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego
przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023

U_Nr_III_18_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 15:42:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2019 rok

U_Nr_III_17_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 15:25:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2019 rok

U_Nr_III_16_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 15:17:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok

U_Nr_II_15_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 15:13:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na 2019 rok

U_Nr_II_13_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 15:07:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2019
rok oraz zwolnień w tym podatku

U_Nr_II_12_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 15:02:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na 2019 rok
 U_Nr_II_11_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 14:59:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2019 rok

U_Nr_II_10_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 14:56:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie przyznania
miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne
i określenia stawki za jeden kilometr przebiegu
pojazdu w jazdach lokalnych i podróżach
służbowych na obszarze kraju

U_Nr_II_9_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 14:47:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla radnych

U_Nr_II_8_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 14:43:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie wskazania
wiceprzewodniczącego Rady, który dokonuje
czynności dotyczących polecenia wyjazdu
służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady
Gminy

U_Nr_II_7_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 14:40:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Gózd

U_Nr_II_6_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 14:37:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie ustalenia
miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd

U_Nr_II_5_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 14:34:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych
Komisji Rady Gminy Gózd

U_Nr_II_4_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 14:32:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
Gózd

U_Nr_II_3_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 14:29:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/2/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gózd

U_Nr_II_2_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 14:20:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 19
listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Gózd

U_Nr_I_1_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 14:18:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIII/222/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok

U_Nr_XXXIII_222_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 11:41:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIII/221/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia
"Raportu z wykonania programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gózd w latach 2016-2017"

U_Nr_XXXIII_221_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 11:35:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIII/220/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Gózd

U_Nr_XXXIII_220_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 11:28:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIII/219/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe

U_Nr_XXXIII_219_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 11:26:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXII/218/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2018r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2018-2023.
 UG_301018_uchwala_zmiany.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 08:31:33 Informację zaktualizowano 2018-10-30 08:34:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXII/217/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
12 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok.
 UG_301018_uchala_zmiany_budzet.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 08:28:56 Informację zaktualizowano 2018-10-30 08:32:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXII/216/2018 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12 września 2018r. w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w samorządowym przedszkolu i
oddziałach przedszkonych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Gózd.
 UG_301018_oplata_okreslenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 08:25:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXII/215/2018 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania.
 UG_301018_uchwala_rozliczenie_dotacji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 08:20:11 Informację zaktualizowano 2018-10-30 08:21:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXI/214/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_XXXI_214_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 09:27:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXI/213/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok

U_Nr_XXXI_213_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 09:25:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXI/212/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd

U_Nr_XXXI_212_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 09:23:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXI/211/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków i przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu

U_Nr_XXXI_211_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 14:40:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXI/210/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy Gózd

U_Nr_XXXI_210_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 14:37:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXI/209/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2018 r. w sprawie nadania Honorowego
Obywatelstwa Gminy Gózdd

U_Nr_XXXI_209_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 14:34:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXX/208/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2018-2023

U_Nr_XXX_208_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 14:32:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXX/207/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok

U_Nr_XXX_207_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 14:27:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/206/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

U_Nr_XXIX_206_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 14:15:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/205/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2018-2023

U_Nr_XXIX_205_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 13:50:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/204/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok

U_Nr_XXIX_204_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 13:47:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/203/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej

U_Nr_XXIX_203_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 13:43:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/202/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy
Gózd na lata 2018-2022

U_Nr_XXIX_202_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 13:41:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/201/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2017 rok

U_Nr_XXIX_201_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 13:09:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/199/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2017 rok

U_Nr_XXIX_199_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 13:06:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwala Nr XXIX/198/2018 Rady Gminy Gózd z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2017 rok

U_Nr_XXIX_198_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 13:03:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/197/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmiany do Uchwały Nr VI/28/2015 z dnia 09.03.2015
r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 U_Nr_XXVIII_197_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 10:30:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/195/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu
 U_Nr_XXVIII_195_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 10:26:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/196/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmiany w Uchwale Nr VI/30/2015 z dnia 09.03.2015
r.
 U_Nr_XXVIII_196_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 10:16:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/194/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2018-2023
 U_Nr_XXVIII_194_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 10:13:46 Informację zaktualizowano 2018-05-28 10:22:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/193/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 U_Nr_XXVIII_193_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 10:06:41 Informację zaktualizowano 2018-05-28 10:18:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/192/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goździe

U_Nr_XXVIII_192_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 14:29:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/191/2018 rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowisko kierownicze oraz
szczegółowych zasad zwalniania z obowiązku
realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, określenia tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy
zawodowego, terapeutów pedagogicznych
zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Gózd

U_Nr_XXVIII_191_2018_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 14:23:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/190/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału
środków na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku 2018

U_Nr_XXVIII_190_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 14:15:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/189/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki

U_Nr_XXVIII_189_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 14:11:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/188/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia
sztandaru gminy Gózd

U_Nr_XXVIII_188_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 14:09:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/185/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia
gminy Gózd do Stowarzyszenia Związek
Samorządowców Polskich

U_Nr_XXVIII_185_2018_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 14:07:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/184/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd w 2018 roku
 U_Nr_XXVIII_184_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 14:01:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/183/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisjii Rady Gminy Gózd na 2018 rok
 U_Nr_XXVIII_183_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 13:58:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/187/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy
Gózd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
 U_Nr_XXVIII_187_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-12 14:34:04 Informację zaktualizowano 2018-04-17 13:31:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/186/2018 Rady Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy
Gózd na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby wybieranych radnych w
każdym okręgu
 U_Nr_XXVIII_186_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-12 14:22:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku