Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2020 strona główna 

2020
Uchwała Nr XIII/115/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy

U_Nr_XIII_115_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 09:06:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/114/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat z
budżetu gminy do taryfowych grup odbiorców za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gózd

U_Nr_XIII_114_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 09:04:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/113/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Statutu Gminy
Gózd

U_Nr_XIII_113_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 09:01:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/112/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd na
lata 2020-2023"

U_Nr_XIII_112_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 08:57:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/111/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta
Gminy Gózd do oddania w dzierżawę
nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Kłonówek-Kolonia, obręb Kolonia
Kłonówek, będącej działką nr 517/1 o
powierzchni 2,33 ha na czas dłuższy niż 3 lata
oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie z
przedmiotowej nieruchomości

U_Nr_XIII_111_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 08:54:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/110/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
nieodpłatnego przyznania pomocy w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób objętych wieloletnim
programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023

U_Nr_XIII_110_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 08:50:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/109/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia
lokalnego programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023

U_Nr_XIII_109_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 08:43:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/108/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej Gminy Gózd

U_Nr_XIII_108_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 08:37:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/107/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2019 rok

U_Nr_XIII_107_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 08:34:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/106/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego

U_Nr_XIII_106_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 08:32:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/105/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla
Wójta Gminy Gózd

U_Nr_XIII_105_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 08:29:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/104/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2019 rok

U_Nr_XIII_104_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 08:27:21 Informację zaktualizowano 2020-06-23 09:11:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/103/2020 Rady Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2019 rok

U_Nr_XIII_103_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 08:24:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/102/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie przez gminę Gózd działki położonej w
miejscowości Kłonówek-Kolonia o nr. 517/1,
obręb Kolonia-Kłonówek z przeznaczeniem na
potrzeby instalacji paneli fotowoltaicznych

U_Nr_XII_102_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:18:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/101/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego na wyłonienie Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goździe.

U_Nr_XII_101_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:17:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/100/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

U_Nr_XII_100_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:16:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/99/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2020-2025

U_Nr_XII_99_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:15:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/98/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2020 rok

U_Nr_XII_98_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:13:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/97/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki

U_Nr_XII_97_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:12:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/96/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w
2020 roku

U_Nr_XII_96_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:11:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/95/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz warunków i
trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej

U_Nr_XII_95_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:09:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/94/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w
części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

U_Nr_XII_94_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:08:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/93/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Gózd

U_Nr_XII_93_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:06:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/92/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

U_Nr_XII_92_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:05:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/91/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie podziału środków
budżetowych na finansowanie dokształcania i
doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i
szkół prowadzonych przez gminę Gózd, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020

U_Nr_XII_91_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:04:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/90/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów i
liczby punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
samorządowego przedszkola i do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
których gmina Gózd jest organem prowadzącym

U_Nr_XII_90_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:03:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/89/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie określenia rodzajów
świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z
opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich
przyznawania

U_Nr_XII_89_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:01:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/88/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny
jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020
dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz
rodziców do placówki oświatowej

U_Nr_XII_88_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 11:25:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku