Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 października 2021 r. w sprawie powołania
komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy
finansowej z funduszu zdrowodnego dla nauczycieli

Zarzadzenie_Nr_58_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-27 11:34:38.
Zarządzenie Nr 52A/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 września 2021 r. w sprawie przyznania dotacji
celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021
roku

Zarzadzenie_Nr_52A_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-20 09:25:42.
Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektu
uchwały Rady Gminy Gózd w sprawie rocznego
Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Zarzadzenie_Nr_57_2021.pdf

Zarzadzenie_Nr_57_2021.pdf

Zarzadzenie_Nr_57_2021_zal2.pdf

PROGRAM_WSPOLPRACY_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-15 10:35:43.
Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 października 2021 r. w sprawie inwentaryzacji
rocznej pełnej

Zarzadzenie_Nr_56_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-14 10:18:11.
Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia
nauczyciela pełniącego zastępstwo za dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Kłonówku-Kolonii podczas jego
nieobecności

Zarzadzenie_Nr_55_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-08 12:10:42.
Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia
nauczyciela pełniącego zastępstwo za dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Podgórze podczas jego
nieobecności

Zarzadzenie_Nr_54_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-08 12:07:44.
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia
nauczyciela pełniącego zastępstwo za dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Klwatce Królewskiej podczas jego nieobecności

Zarzadzenie_Nr_53_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-08 12:04:46.
Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 września 2021 r. w sprawie powołania pocztu
sztandarowego gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_52_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-05 14:52:05.
Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 września 2021 r. w sprawie powołania komisji
do przeprowadzania kontroli posesji pod względem
nielegalnych przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz bezumownego korzystania z
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie
gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_51_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-05 14:49:42.
Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 września 2021 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania pn.: Remont budynku OSP Kiedrzyn w
zakresie ścian zewnętrznych strażnicy, Kiedrzyn
55, 26-634 Gózd

Zarzadzenie_Nr_49_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-09-21 14:34:01.
Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 września 2021 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania pn.: Remont pokrycia dachowego na budynku
mieszkalnym w Klwatce Królewskiej - Klwatka
Królewska 37A, 26-634 Gózd

ZARZADZENIE_NR_47_2021

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-09-01 13:55:57 | Data modyfikacji: 2021-09-08 18:11:12.
Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w
Podgórze

Zarzadzenie_Nr_46_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-08-18 10:20:18.
Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
w Goździe

Zarzadzenie_Nr_45_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-08-18 10:17:54.
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Klwatce
Królewskiej

Zarzadzenie_Nr_44_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-08-18 10:15:34.
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_43_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-08-18 10:10:58.
Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 sierpnia 2021 r. dot. powołania Komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: Demontaż, odbiór, transport i
utylizację wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_42_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-08-06 09:21:13.
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia norm i limitu
zużycia paliwa dla pojazdów strażackich i
sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu
jednostek OSP Gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_39_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-08-04 11:02:52.
Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
dokumentacji bezpieczeństwa systemu
teleinformatycznego i udzielenia akredytacji
bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu
teleinformatycznego przeznaczonego do
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
"zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_37_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-27 09:11:20.
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do
ustalenia normy zużycia oleju napędowego dla
samochodu pożarniczego MAN o nr. rej. WRA 43331E
służącego do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz
pracy urządzeń specjalnych i pracy silnika
wyrażonych w minutach

Zarzadzenie_Nr_38_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-21 11:45:47.
Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 lipca 2021 r. dot. powołania komisji w sprawie
postępowania w trybie zapytania ofertowego na:
Remont budynku OSP Kiedrzyn w zakresie ścian
zewnętrznych strażnicy

Zarzadzenie_Nr_36_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-19 13:35:31.
Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 czerwca 2021 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd - etap
I, zadanie II

Zarzadzenie_Nr_35_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 09:26:06.
Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia w roku 2021
przerw w funkcjonowaniu przedszkola samorządowego
oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Gózd

Zarzadzenie_Nr_34_2021_.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 09:24:14.
Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Budowa stacji
uzdatniania wody w miejscowości Grzmucin wraz z
infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania
obiektu

Zarzadzenie_Nr_33_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 09:21:15.
Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Budowa oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Gózd w formule
"zaprojektuj i wybuduj"

Zarzadzenie_Nr_31_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 09:17:42.
Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Podgóra

Zarzadzenie_Nr_25_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 09:06:30.
Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Drożanki - etap I

Zarzadzenie_Nr_24_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 09:03:46.
Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia
pracowników udzielających pierwszej pomocy

Zarzadzenie_Nr_32_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-06-17 14:26:44.
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 lutego 2021 roku w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2021 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy

Zarzadzenie_Nr_12_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-06-09 09:53:08.
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą

Zarzadzenie_Nr_30_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-20 12:43:33.
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji
do brakowania i zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej znajdującej się w archiwum
zakładowym Urzędu Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_27_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-20 12:40:47.
Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania na
stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe

Zarzadzenie_Nr_29_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:21:34.
Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 kwietnia 2021 r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr XVIII/144/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 3 marca
2021 roku

Zarzadzenie_Nr_28_2021.pdf

Zarzadzenie_Nr_28_2021_zal.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:18:29.
Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 marca 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
rachunku środków pochodzących z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Zarzadzenie_Nr_26_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-04-13 14:52:59.
Zarządzenie Nr 3A/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego rachunku środków pochodzących z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok
2021

Zarzadzenie_Nr_3A_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-04-13 14:50:15.
Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego
od pracy w Urzędzie Gminy w Goździe za święto
przypadające w sobotę w dniu 1 maja 2021 r.

Zarzadzenie_Nr_23_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-29 13:24:43.
Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 marca 2021 r. w sprawie przygotowania do
funkcjonowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy
Gózd w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu
pracy

Zarzadzenie_Nr_22_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 13:02:40.
Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 marca 2021 r. w sprawie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa
drogi gminnej nr 350105W Kuczki-Kolonia - Gózd -
Karszówka

Zarzadzenie_Nr_21_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-19 11:56:50.
Zarządzenie Nr 19A/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na: Przebudowa dróg
gminnych na terenie gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_19A_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-19 11:53:53.
Zarządzenie Nr 4A/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia
koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia
infolinii

Zarzadzenie_Nr_4A_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-08 14:32:40.
Zarzadzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Góżd z dnia
4 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko urzędnicze ds. promocji i komunikacji
społecznej

Zarzadzenie_Nr_20_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-04 11:01:58.
Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 lutego 2021 r. dot. powołania komisji w celu
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż składnika
rzeczowego majątku ruchomego, tj. pojazdu marki
JELCZ

Zarzadzenie_Nr_19_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-04 10:27:01.
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 lutego 2021 r. w sprawie organizacji systemu
wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania na terenie gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_18_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-04 10:24:16.
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 lutego 2021 r. w sprawie wyboru instytucji
finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami
Kapitałowymi

Zarzadzenie_Nr_17_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-04 10:21:54.
Zarządzenie Nr 18/A/2021 Wójta Gminy Gózd z
dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania
komisji ds. przeprowadzenie otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2021 roku

Zarzadzenie_Nr_18_A_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-26 12:38:07.
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 lutego 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia przekraczającej progi unijne
określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z
terenu gminy Gózd oraz z PSZOK"

Zarzadzenie_Nr_16_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-11 11:09:29.
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 lutego 2020 r. dot. powołania komisji w celu
oceny przydatności do dalszego użytkowania
składnika rzeczowego majątku ruchomego - pojazd
marki JELCZ, model 008

Zarzadzenie_Nr_15_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-08 16:45:19.
Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 03/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
02.01.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_11_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 10:29:12.
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 lutego 2021 r. w sprawie zasad przydzielania
pracownikom Urzędu Gminy w Goździe środków
ochrony indywidualnej, odzieży roboczej,
ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz
zwrotu części kosztów zakupu okularów
korygujących wzrok

ZARZADZENIE_NR_10_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 10:23:22.
Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 stycznia 2021 r. w prawie zatwierdzenia
regulaminu wyboru przedstawiciela do
reprezentowania parcowników przy wyborze
instytucji finansowej zarządzającej
Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz
zarządzenia wyborów przedstawiciela w Urzędzie
Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_7_2021.pdf

Zarzadzenie_Nr_7_2021_zal1_i_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 10:16:33.
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia
Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz
utworzenia Gminnego Biura Spisowego do
przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zarzadzenie_Nr_6_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 10:11:10.
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko: podinspektor ds. budownictwa

Zarzadzenie_Nr_14_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-02 10:45:02.
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko: referent ds. obsługi kasy i
gospodarki materiałowej

Zarzadzenie_Nr_13_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-02 10:42:13.
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia 1
lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2021 roku

Zarzadzenie_Nr_9_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-01 14:48:10.
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w
2021 roku

Zarzadzenie_Nr_8_2021.pdf

Zarzadzenie_Nr_8_2021_zal1_formularz_opinii.docx

Zarzadzenie_Nr_8_2021_zal2.docx

PROJEKT_PROGRAMU_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-28 12:58:55.
Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 stycznia 2021 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na: Odbiór odpadów
wstępnie segregowanych z pojemnika o poj. 1100 l,
odpadów z pojemników o poj. 240 l z miejsc
użyteczności publicznych z terenu Gminy Gózd
oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewskaw

Zarzadzenie_Nr_5_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-18 16:23:02 | Data modyfikacji: 2021-01-18 16:25:37.
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 stycznia 2021 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: Świadczenie usług w zakresie
odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Gózd i zapewnienia im miejsca w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2021 roku

Zarzadzenie_Nr_4_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-13 09:17:32.
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia 4
stycznia 2021 r. w sprawie zmian w składzie
Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie
stypendium szczególnie uzdolnionym dzieciom i
młodzieży szkolnej

Zarzadzenie_Nr_3_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-12 13:14:54.
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia 4
stycznia 2021 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2021 rok

Zarzadzenie_Nr_2_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-08 10:44:01.
Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Gózd z dnia 4
stycznia 2021 r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2021 rok

Zarzadzenie_Nr_1_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-08 10:42:01.
Data wprowadzenia: 2021-01-08 10:42:01
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska