Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu
audytu wewnętrznego na rok 2019

Zarzadzenie_Nr_60_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-24 12:05:14.
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowiska: referenta ds. rolnictwa, przyrody i
ochrony środowiska oraz referenta ds. budownictwa

Zarzadzenie_Nr_61_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 09:24:16.
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 grudnia 2018 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania pn.: Wymiana przyłącza i wyniesienie
liczników w budynku GOPS w Goździe

Zarzadzenie_Nr_59_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 09:16:54.
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2018 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie
gminy Gózd: Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej
nr 350105W Kuczki Kolonia-Gózd-Karszówka;
Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 350129W w
miejscowości Wojsławice

Zarzadzenie_Nr_56_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 09:09:47.
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 listopada 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_57_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 10:40:05.
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 listopada 2018 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania pn.: Remont budynku siedziby GOPS w
Goździe

Zarzadzenie_Nr_55_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:47:39.
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji w punktach spisowych Urzędu Gminy
w Goździe za rok 2018

Zarzadzenie_Nr_54_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:44:50.
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 listopada 2018 r. dot. powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów o poj. 7m3,
odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o
poj. 1100 l, odpadów z pojemników o poj. 240 l z
miejsc użyteczności publicznych z terenu gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska"

Zarzadzenie_Nr_53_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 10:45:19.
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 października 2018 r. w sprawie odbioru
końcowego zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr
350103W wraz z przepustem betonowym podwójnym w
miejscowości Klwatka"

Zarzadzenie_Nr_52_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 10:39:53.
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
24.10.2018r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej na: "Dostawę energii elektrycznej na
potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i
innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego".
 BGK_301018_zarzadzenie_51.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:22:28.
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
17.10.2018r. w sprawie odbioru końcowego
następujących zadań: Remont drogi gminnej nr
350113W w miejscowości Kuczki" oraz "Remont drogi
gminnej nr 350107W w miejscowości Niemianowice".
 BGK_301018_zarzadzenie_50.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:18:23.
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
26.10.2018r. w sprawie odbioru końcowego zadania
pn.: "Remont drogi gminnej nr 350103W wraz z
przepustem betonowym podwójnym w miejscowości
Klwatka".
 BGK_261018_zarzadzenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-30 07:57:55.
Zarządzenie Nr 43/A/2018 Wójta Gminy Gózd z
dnia 18 września 2018 r. dot. powołania komisji
w sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: "Remont budynku siedziby Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe"

Zarzadzenie_Nr_43_A_2018_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-17 15:21:15.
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 października 2018 r. w sprawie odbioru
końcowego zadania pn.: "Remont dachu na budynku
OSP w Kuczkach-Kolonii"

Zarzadzenie_Nr_49_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-11 14:13:31.
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Gózd w
sprawie odbioru końcowego zadania: "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_48_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-10 13:05:02 | Data modyfikacji: 2018-10-10 13:08:06.
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 października 2018 r. w sprawie odbioru
końcowego zadania "Przebudowa drogi gminnej
Kłonów-Kuczki-etap II"

Zarzadzenie_Nr_47_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 11:49:52.
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektu
uchwały Rady Gminy Gózd w sprawie rocznego
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Zarzadzenie_Nr_46_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-05 08:56:26.
Zarządzenie Nr 42/B/2018 Wójta Gminy Gózd z
dnia 3 września 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów
dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz ich
rodziców, opiekunów z miejsca zamieszkania do
szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w
przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez
rodziców i opiekunów

Zarzadzenie_Nr_42B_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 14:23:23.
Zarządzenie Nr 42/A/2018 Wójta Gminy Gózd z
dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia
cennika opłat za użytkowanie sal lekcyjnych i
gimnastycznych w placówkach oświatowych gminy
Gózd

Zarzadzenie_Nr_42A_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 14:19:04.
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 września 2018 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Przebudowa drogi gminnej Budy
Niemianowskie - Piskornica"

Zarzadzenie_Nr_44_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:29:36.
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 września 2018 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: "Zakup wyposażenia i urządzeń
ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu
popełnienia przestępstwa dla jednostek OSP z
terenu gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_43_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-10 15:09:52.
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 września 2018 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul. Szkolna"

Zarzadzenie_Nr_42_2018_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-07 12:32:56.
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 lipca 2018 r. dotyczące powołania komisji w
sprawie postepowania w trybie zapytania ofertowego
na: "Remont dachu na budynku OSP w
Kuczkach-Kolonii"

Zarzadzenie_Nr_39_2018_.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 08:09:26.
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 sierpnia 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Budowa Otwartych
Stref Aktywności na terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_41_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-20 08:47:41.
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego sią o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_40_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-16 10:33:13.
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lipca 2018 r. dot.: powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: "Remont dachu na budynku OSP w
Kuczkach-Kolonii"

Zarzadzenie_Nr_36_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-12 11:39:50.
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 lipca 2018 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_35_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-12 11:30:16.
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 lipca 2018 r. w sprawie organizacji Punktu
Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza/Host
Nation Support - HNS w Urzędzie Gminy w Goździe
i określenia zasad jego funkcjonowania

Zarzadzenie_Nr_34_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-12 10:52:38.
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 lipca 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa dróg
gminnych na terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_33_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-03 12:14:51.
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Remont dróg
gminnych na terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_32_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-02 10:44:09.
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 czerwca 2018 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: "Wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd zaznaczonych jako działki o
nr. ewid. 856/1 i 856/3 z działkami o nr. ewid.
93/4 i 93/5

Zarzadzenie_Nr_31_280618.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-28 15:12:41.
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 czerwca 2018 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania prowdzonego w trybie
zapytania ofertowego na "Demontaż, odbiór,
transport i utylizację wyrobów zawierających
azbet z terenu gminy Gózd

Zarządzenie_Nr_29_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 15:04:58.
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Gózd - Szefa
Obrony Cywilnej Gminy Gózd z dnia 19 czerwca 2018
r. w sprawie : sprawdzenia działania systemu
alarmowania i szkolenia ludności na terenie gminy
z sygnałów alarmowania i ostrzegania - głośna
próba

Zarzadzenie_Nr_28_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-19 13:28:55.
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki
dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Gózd na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego
oraz umundurowania bojowego

Zarzadzenie_Nr_27_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-19 13:21:10.
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu
audytu wewnętrznego na rok 2018

Zarzadzenie_Nr_14_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-19 13:18:39.
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 stycznia 2018 r. dot. powołania komisji w celu
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
następującego składnika rzeczowego majątku
ruchomego: Autopompa ELJOT AU 24/10, rok zakupu
2007, nr fabryczny 035/2007

Zarzadzenie_Nr_7_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-19 13:16:49.
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 czerwca 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi
gminnej Budy Niemianowskie - Piskornica"
 Zarzadzenie_Nr_26_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-04 16:05:11.
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 czerwca 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi
gminnej Kłonów - Kuczki - etap II"
 Zarzadzenie_Nr_25_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-04 16:01:38.
Zarządzenie Nr 24A/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 kwietnia 2018 r. dot. wprowadzenia w Urzędzie
Gminy w Goździe rejestru czynności przetwarzania
danych osobowych
 Zarzadzenie_Nr_24A_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-04 15:58:19.
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 maja 2018 r. wprowadzające: "Politykę
postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia
pomieszczeń Urzędu Gminy w Goździe"

Zarzadzenie_Nr_24_2018_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:53:31.
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu
do wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w
Urzędzie Gminy w Goździe zgodnie z ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych
 Zarzadzenie_Nr_23_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 12:31:29.
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu
ds. likwidacji materiałów niearchiwalnych
 Zarzadzenie_Nr_ 22_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:39:09.
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu
funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie
gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_ 21_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:36:51.
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 kwietnia 2018 r. w sprawie lokalizacji
świetlicy wiejskiej w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_20_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:33:06.
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
XXVIII/190/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26.03.2018
r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku
2018
 Zarzadzenie_Nr_16_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:31:07.
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 marca 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Budowa oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_15_2018_01.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:04:43.
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Gminnej do spraw szacowania strat spowodowanych
przez klęski żywiołowe w infrastrukturze
komunalnej
 Zarzadzenie_Nr_13_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-07 15:30:16.
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 marca 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna
 Zarzadzenie_Nr_12_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-05 13:42:28.
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w
2018 r.

Zarzadzenie_Nr_11_2018.pdf

Zarzadzenie_Nr _11_2018_zal1.pdf

Zarzadzenie_Nr_11_2018_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 16:27:23.
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
12.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018
roku
 Zarzadzenie_Nr_10_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 16:20:13.
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 5
lutego 2018 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_9_2018_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 15:09:45.
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 stycznia 2018 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000
euro na podstawie § 5 pkt 1-8 Regulaminu
udzielania zamówień publicznych przez gminę
Gózd zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2017 z dnia
03.02.2017 r. na: "Świadczenie usług w zakresie
odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Gózd i zapewnienia im miejsca w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2018 roku
 Zarzadzenie_Nr_8_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:12:17.
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 4
stycznia 2018 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2018 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy
 Zarzadzenie_Nr_5_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:03:31.
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Zarzadzenie_Nr_6_2018.pdf

UG_160118_ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 13:17:09.
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 3
stycznia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu pisemnym ofertowym
dla składnika rzeczowego majątku ruchomego -
autopompy ELJOT AU 24/10, rok zakupu 2007,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
pisemnego ofertowego
 Zarzadzenie_Nr_4_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:27:03.
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Gózd
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:22:14.
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2018 rok

Zarzadzenie_Nr_2_2018

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:46:23.
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2018 r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2018 rok

Zarzadzenie_Nr_1_2018_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:43:19.
Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:43:19
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska