bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

2018
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Gminnej do spraw szacowania strat spowodowanych
przez klęski żywiołowe w infrastrukturze
komunalnej
 Zarzadzenie_Nr_13_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-07 15:30:16.
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 marca 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna
 Zarzadzenie_Nr_12_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-05 13:42:28.
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w
2018 r.

Zarzadzenie_Nr_11_2018.pdf

Zarzadzenie_Nr _11_2018_zal1.pdf

Zarzadzenie_Nr_11_2018_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 16:27:23.
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
12.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018
roku
 Zarzadzenie_Nr_10_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 16:20:13.
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 5
lutego 2018 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_9_2018_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 15:09:45.
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 stycznia 2018 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000
euro na podstawie § 5 pkt 1-8 Regulaminu
udzielania zamówień publicznych przez gminę
Gózd zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2017 z dnia
03.02.2017 r. na: "Świadczenie usług w zakresie
odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Gózd i zapewnienia im miejsca w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2018 roku
 Zarzadzenie_Nr_8_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:12:17.
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 4
stycznia 2018 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2018 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy
 Zarzadzenie_Nr_5_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:03:31.
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Zarzadzenie_Nr_6_2018.pdf

UG_160118_ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 13:17:09.
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 3
stycznia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu pisemnym ofertowym
dla składnika rzeczowego majątku ruchomego -
autopompy ELJOT AU 24/10, rok zakupu 2007,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
pisemnego ofertowego
 Zarzadzenie_Nr_4_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:27:03.
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Gózd
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:22:14.
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2018 rok

Zarzadzenie_Nr_2_2018

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:46:23.
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2018 r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2018 rok

Zarzadzenie_Nr_1_2018_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:43:19.

Zobacz:
 2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 .  2007 .  2006 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:43:19
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl