Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 grudnia 2019 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania "Budowa Otwartych Stref Aktywości na
terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_64_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-30 15:33:02.
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 grudnia 2019 w sprawie odbioru końcowego
zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Drożanki, gm. Gózd - etap II"

Zarzadzenie_Nr_63_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-30 15:31:08.
Zarządzenie Nr 61A/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 grudnia 2019 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Drożanki, gmina Gózd - etap I"

Zarzadzenie_Nr_61A_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-30 15:28:58.
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do
oceny ofert złożonych w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na: Świadczenie usług w
zakresie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gózd
i zapewnienia im miejsca w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2020 roku

Zarzadzenie_Nr_62_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-18 15:56:10.
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 03/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_59_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-06 14:50:33 | Data modyfikacji: 2019-12-06 14:51:03.
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 grudnia 2019 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania pn.: Remont elewacji na budynku Strażnicy
OSP w Goździe, ul Radomska

Zarzadzenie_Nr_58_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-04 08:42:01.
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Gózd - szefa
Obrony Cywilnej Gminy Gózd z dnia 2 grudnia 2019
r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i
Alarmowania na terenie gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_57_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-04 08:39:27.
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu
udzielania przez gminę Gózd zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 tys. euro

Zarzadzenie_Nr_54_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:00:16.
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 października 2019 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia tabeli sygnałowej "KURIER"
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-22 14:22:26.
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowiska: podinspektor ds. świadczeń
wychowawczych oraz podinspektor ds. świadczeń
rodzinnych

Zarzadzenie_Nr_53_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 15:20:39.
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 listopada 2019 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego

Zarzadzenie_Nr_52_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-14 09:16:58.
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 października 2019 r. w sprawie stawek za
wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych w
placówkach oświatowych gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_51_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 16:22:05.
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 października 2019 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: Remont elewacji na budynku
Strażnicy OSP w Goździe (ściana frontowa,
ściana boczna lewa, ściana boczna prawa)

Zarzadzenie_Nr_50_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-15 13:15:36.
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 października 2019 r. w sprawie zmian w
składzie Komisji ds. opiniowania wniosków o
przyznanie stypendium szczególnie uzdolnionym
dzieciom i młodzieży szkolnej

Zarzadzenie_Nr_48_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-08 12:39:14.
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
26.09.2019r. w sprawie odbioru końcowego zadania
pn.: Budowa obiektów sportowych na terenie gminy
Gózd".
 Zarzadzenie_nr_46_2019.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-27 10:47:43.
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 września 2019 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: Zakup agregatu prądotwórczego 50
kW zabudowanego z przyczepą

Zarzadzenie_Nr_45_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-26 08:37:31.
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektu
uchwały Rady Gminy Gózd w sprawie rocznego
Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Zarzadzenie_Nr_44_2019.pdf

Zarzadzenie_N_44_2019_zal1_formularz_opinii.docx

Zarzadzenie_Nr_44_2019_zal2_zawiadomienie_konsultacje.pdf

Zarzadzenie_NR_44_2019_zal3_projekt_programu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-24 15:25:01.
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 września 2019 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Drożanki, gm. Gózd -
atap II"

Zarzadzenie_Nr_43_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-23 10:49:02.
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe do załatwiania spraw w imieniu Wójta, w
tym: wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń

Zarzadzenie_Nr_35_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 10:47:37.
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 września 2019 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: "Demontaż, odbiór, transport i
utylizację wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_42_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-13 13:21:08.
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
23.08.2019r. w sprawie powołania oraz ustalenia
regulaminu pracy Komisji Socjalnej do
rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o
charakterze socjalnym dla uczniów szkół i
słuchaczy kolegiów.
 Zarzadzenie_nr_40_2019.pdf.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-30 10:38:23.
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych

Zarzadzenie_Nr_41_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-23 11:59:37.
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko: referent ds. ochrony środowiska

Zarzadzenie_Nr_39_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 11:56:44.
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_38_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-14 14:01:23.
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_37_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-14 13:58:48.
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 sierpnia 2019 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Wykonanie ujęcia wody (studni
głębinowej) dla potrzeb wodociągu komunalnego w
miejscowości Grzmucin

Zarzadzenie_Nr_36_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-14 13:56:19.
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego w Goździe

Zarzadzenie_Nr_34_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 12:22:08.
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Goździe

Zarzadzenie_Nr_33_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 12:20:09.
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 lipca 2019 r. w sprawie inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_31_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-26 09:50:20.
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 czerwca 2019 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania na:
Demontaż, odbiór, transport i utylizację
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Gózd

Zarzadzenie_Nr_24_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-26 09:41:59.
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 czerwca 2019 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Grzmucin"

Zarzadzenie_Nr_22_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-26 09:39:11.
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 3/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
02.01.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_28_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:44:17.
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości na terenie gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_30_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:41:17.
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Budowa Otwartych
Stref Aktywności na terenie gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_29_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:57:44.
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy - Szefa
Obrony Cywilnej Gminy Gózd z dnia 24 czerwca 2019
r. w sprawie sprawdzenia działania systemu
alarmowania i szkolenia ludności na terenie gminy
z sygnałów alarmowania i ostrzegania - głośna
próba

Zarzadzenie_Nr_26_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-06-24 15:59:48.
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 czerwca 2019 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Drożanki, gm. Gózd -
etap I

Zarzadzenie_Nr_25_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-06-24 15:56:56.
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru
wody z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców
z terenu gminy Gózd

Zarzadzenie_nr_23_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-06-13 12:31:21.
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 maja 2019 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawa kruszywa
drogowego frakcji 4-31 z przeznaczeniem na
wykonanie remontu nieutwardzonych dróg gminnych
wraz z wyprofilowaniem i rozplantowaniem kruszywa
za pomocą równiarki drogowej lub
koparko-ładowarki

Zarzadzenie_Nr_21_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 09:38:24.
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 maja 2019 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa dróg
gminnych na terenie gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_20_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 09:35:02.
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 maja 2019 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
V/41/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23 kwietnia 2019
r. w sprawie określenia planu doskonalenia oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia
specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie będzie przyznane w placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Gózd w
roku 2019

Zarzadzenie_Nr_19_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-10 11:44:01.
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 kwietnia 2019 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Budowa obiektów
sportowych na terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_18_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-25 08:58:11.
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia norm i
limitu zużycia paliwa dla pojazdów strażackich
i sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu
jednostek OSP gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_17_2019.pdf

Zarzadzenie_Nr_17_2019_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-25 08:55:18.
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji
ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium
szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży
szkolnej

Zarzadzenie_Nr_16_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-04 15:15:27.
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 27/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania pracownikó Urzędu Gminy w Goździe
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe

Zarzadzenie_Nr_15_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-27 14:03:31.
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracowników Urzedu Gminy w Goździe do
poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów

Zarzadzenie_Nr_14_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-19 15:16:00.
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian w
Zarządzeniu Nr 3/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_12_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-19 15:13:37.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2019 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy

Zarzadzenie_Nr_10_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-19 15:10:04.
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019
roku

Zarzadzenie_Nr_13_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 08:34:00.
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 stycznia 2019 r, w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w 2019 roku

Zarzadzenie_Nr_11_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-29 14:56:28.
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w
2019 roku

Zarzadzenie_Nr_9_2019.pdf

Zarzadzenie_Nr_9_2019_zal1_formularz_opiniowania.pdf

Zarzadzenie_Nr_9_2019_zal2_informacja_o_konsultacjach.pdf

Zarzadzenie_Nr_9_2019_projekt_programu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-25 13:43:15.
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w
związku z podejrzeniem nielegalnego składowania
odpadów na działkach o nr ew. 251, 252, 253, 254
obręb Kłonówek-Kolonia

Zarzadzenie_Nr_8_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:37:15.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia 4
stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do
brakowania i zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej znajdującej się w archiwum
zakładowym Urzędu Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_7_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-14 11:06:02.
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki
Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w
Goździe

Zarzadzenie_Nr_6_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-14 11:03:27.
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2019 r. w sprawie uaktualnienia wykazu
pracowników Urzędu wyznaczonych do
zabezpieczenia funkcjonowania stałego dyżuru w
Urzędzie

Zarzadzenie_Nr_5_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-14 11:01:56.
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2019 r. w sprawie wynajmu wyposażenia:
stolików i krzeseł ze świetlic gminnych osobom
fizycznym na imprezy i spotkania okolicznościowe

Zarzadzenie_Nr_4_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:59:33.
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek
wynajmu świetlic wiejskich

Zarzadzenie_Nr_3_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:57:09.
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2019 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2019 rok

Zarzadzenie_Nr_2_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:55:51.
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2019 r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2019 rok

Zarzadzenie_Nr_1_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:54:21.
Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:54:21
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska