Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na
części działek nr 652, 654 w obrębie
Drożanki, gmina Gózd

ROSiMK_211223_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-12-21 10:49:20.
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 5 października 2023 r. o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałąjących w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o
mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczą na nieruchomości obejmującej
działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1209
obręb Wojsławice, położoną w m. Wojsławice,
gm. Gózd

ROSiMK_051023_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-10-05 13:50:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 2
października 2023 r. o wszczęciu postępowania
administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia zlokalizowanej na działkach nr: 65/3,
349, 235/1, 233/11, 233/16, 233/8, 234 w
miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd

RBiI_041023_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-10-04 14:41:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 14
września 2023 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN
160PE, DN 125PE, DN 90PE, DN 63PE na działkach
położonych w miescowościach: Niemianowice,
Kuczki-Kolonia, Gózd, Kuczki na terenie gm. Gózd

RBiI_180923_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-18 14:10:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11
września 2023 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej
średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją
światłowodową oraz przebudową słupowej stacji
transformatorowej na działkach nr 987, 396,
411/1, 413/1 w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd

RBiI_180923_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-18 14:04:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6
września 2023 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Lipiny, gm. Gózd

RBiI_180923_obwieszczenie6.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-18 13:57:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6
września 2023 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanej na działkach nr 1228/2, 1056/2 w
miejscowości Wojsławice, gm. Gózd

RBiI_180923_obwieszczenie5.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-18 13:52:39.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6
września 2023 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawei wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanej na działkach nr 369/4, 369/5, 370,
796/1w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_180923_obwieszczenie4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-18 13:47:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6
września 2023 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Kiedrzyn, gm. Gózd

RBiI_180923_obwieszczenie7_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-18 13:42:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 5
września 2023 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia, zlokalizowanej na działce nr 1/1 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_180923_obwieszczenie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-18 13:36:43.
Obwieszczenie Burmistrza Jedlni-Letniska o wydaniu
decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej
średniego ciśnienia DN 160 PE na części
działki nr ewid. 43/2 obręb Gzowice Folwark,
gmina Jedlnia-Letnisko oraz na części działki
nr ewid. 12 obręb Niemianowice, gm. Gózd

BJJ_280823_obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-28 14:07:44.
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 28 lipca 2023 r. o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej nr 350114W Lipiny - Gózd
realizowanego na działkach ewidencyjnych na 1366
obręb Gózd oraz 380 obręb Piskornica

ROSiMK_310723_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-31 11:36:20.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14
lipca 2023 r. o wydaniu decyzji w sprawach
stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z
mocy prawa przez Powiat Radomski prawa własności
nieruchomości położonych w powiecie radomskim,
gminie Gózd, w obrębach 0004 Piskornica i 0009
Gózd, zajetych pod drogę publiczną-powiatową
nr 34 430 (obecnie 3525W) Słupica-Gózd

WM_210723_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-21 14:45:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 maja
2023 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Przebudowa i rozbudowa szkoły
podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie
o część przedszkolną na działce nr 275
położonej w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_190723_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-19 13:45:33.
Obwieszczenie Burmistrza Jedlni-Letniska z dnia 22
czerwca 2023 r. o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację
inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia DN 160 PE na
części działki nr ewid. 43/2 obręb Gzowice
Folwark, gm. Jedlnia-Letnisko oraz na części
działki nr ewid. 12 obręb Niemianowice, gm.
Gózd

BJJ_300623_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-30 09:47:39.
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 22 czerwca 2023 r. o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu
urządzenia wodnego - stawu napełnianego wodami
opadowymi i gruntowymi o zasięgu oddziaływania
niewykraczającym poza granice terenu, którego
zakład jest właścicielem, na działce nr 270/1
w miejscowości Podgóra, gm. Gózd, pow.
radomski, woj. mazowieckie

ROSiMK_220623_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-22 12:39:36.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6
czerwca 2023 r. o wydaniu decyzji stwierdzających
nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa
przez Powiat Radomski prawa własności
nieruchomości położonych w powiecie radomskim,
gm. Gózd, obręb 0009 Gózd, zajętych pod drogę
publiczną-powiatową nr 34 430 (obecnie 3525W)
Słupica-Gózd

WM_120623_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-06-12 16:26:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28 marca
2023 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej niskiego (0,4 kV) napięcia
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Grzmucin, gm. Gózd

RBiI_050423_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-04-05 14:08:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28 marca
2023 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej niskiego (0,4 kV) napięcia
zlokalizowanej na działkach nr: 396, 411/1,
1444/2, 1444/7, 1444/9, 1444/15, 1444/20
położonych w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd

RBiI_050423_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-04-05 14:04:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24
stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia "Budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej niskiego (0,4 kV) napięcia" na
działkach położonych w miejscowości Grzmucin,
gm. Gózd

RBiI_090223_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-02-09 10:55:53.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24
stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia "Budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej niskiego (0,4 kV) napięcia na działkach
położonych w miejscowości Gózd, gm. Gózd

RBiL_080223_obwieszczenie5.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-02-08 14:32:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24
stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
"Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV
oświetlenia drogowego", zlokalizowanego na
działkach nr 197/2, 1366, 223/2, 223/1
położonych w miejscowości Gózd, gm. Gózd

RBiI_080223_obwieszczenie_4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-02-08 14:26:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 17
stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
"Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV
oświetlenia drogowego", zlokalizowanego na
działkach położonych w miejscowściach:
Kuczki-Kolonia, Kuczki, Gózd, gm. Gózd

RBiI_080223_obwieszczenie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-02-08 14:22:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 10
stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia",
zlokalizowanego na działkach nr: 730/4, 730/15
położonych w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiL_080223_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-02-08 14:16:04.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 2 stycznia
2023 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia "Budowa sieci
elektroenergetycznej 0,23kV oświetlenia
drogowego, zlokalizowanego na działkach nr: 1/1,
2/2, 3/1, 540/3 położonych w miejscowości
Lucin, gm. Tczów, pow. zwoleński oraz na
działce nr 644/6 położonej w miejscowości
Podgóra, gm. Gózd, pow. radomski

RBiL_080223_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-02-08 14:12:19.
Data wprowadzenia: 2023-02-08 14:12:19
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska