Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 r.
o prowadzeniu postępowania administracyjnego o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie
przedsięwzięcia realizowanego polegającej na
zwiększeniu operacji lotniczych w ramach
działalności Portu Lotniczego w Radomiu oraz...

RDOŚ_231219_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:42:02.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu z dnia 17 grudnia 2019 r.
o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych
uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie fermy drobiu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości
Kłonów na działkach o nr. ew. 137, 170, 171

SKO_171219_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:35:25.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu o wydaniu decyzji w
sprawie środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy
drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Kłonów na działce o nr. ew. 141/1

SKO_211119_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 15:17:25.
Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 12 listopada 2019 r. o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej 3528W Kiedrzyn - Radom

ROSiMK_141119_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-14 09:26:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24
października 2019 r. o odmowie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie
fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr.
137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_241019_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 15:17:51.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu z dnia 7 października
2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci
P4 "RAD3317C" wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce nr 551/4 położonej w
miejscowości Klwatka Królewska, gmina Gózd

SKO_071019_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-22 14:38:20.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu z dnia 3 października
2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa obiektu
infrastruktury technicznej WA-0085 obejmującej
budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem,
montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń
technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia i
budowa wewnętrznej linii zasilającej,
położonej w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd na
działce o nr. ewid. 266

SKO_031019_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-22 14:34:14.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu o wydaniu decyzji
uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy
Gózd z dnia 01.07.2019 r. znak: BGK.6733.4.2018
ustalającą lokalizację inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
obiektu infrastruktury technicznej WA-0084
obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej z
wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży
i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie
ogrodzenia i budowa wewnętrznej linii
zasilającej, położonej w miejscowości Gózd,
na działce o nr. ew. 843

SKO_260919_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-26 08:51:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 20
września 2019 r. o odmowie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowa fermy
drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr. 141/1,
obręb Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski"

ROSiMK_200919_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-20 14:34:01.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu
postępowania w srawie udzielenia Fermie Kłonów
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
podziemnych z utworów kredowych za pomocą
ujęcia składającego się ze studni głębinowej
zlokalizowanej na działce nr 137, obręb
Kłonów, gm. Gózd

DRZGW_190319_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-19 14:59:02.
Data wprowadzenia: 2019-03-19 14:59:02
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska