Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 lutego
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: budowa
oświetlenia terenu przed Urzędem Gminy w
Goździe na działkch nr ewid. 171/5, 174/3, 175
położonych w miejscowości Gózd, gm. Gózd

BGK_160221_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-18 15:02:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 lutego
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: budowa
oświetlenia ulicznego (plac OSP) na działkach
nr. ewid.: 552/4, 552/5 położonych w
miejsowości Gózd, gm. Gózd

BGK_160220_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-18 14:58:48.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego z dnia 24 listopada 2020 r. o
wydaniu decyzji ostatecznej znak
SKO.ZP.4110.185.1313.2020 uchylającej w całości
decyzję Wójta Gminy Gózd z dnia 26 maja 2020
r., znak: BGK.6733.9.2018 i przekazaniu sprawy do
ponownego rozpatrzenia organowi I instancji

SKO_241120_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 14:53:22.
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego i wystąpieniu do
organów współdziałających w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie stacji telekomunikacyjnej WA-0084 wraz z
wieżą antenową oraz wewnętrzną linią
zasilania w miejscowości Gózd, pow. radomski,
woj. mazowieckie na działce ewid. nr 843

ROSiMK_031220_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-03 13:49:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 2
listopada 2020 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napięcia na działkach nr ew. grunt:
394/2, 394/3, 395/3, 395/4 położnych w
miejsowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_021120_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-10 14:04:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 20
października 2020 r. o wydaniu decyzji
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia: Budowa Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach o nr. ewid. 678/1,
584, 983, 672, 673 obręb 0007 Grzmucin w
miejscowości Grzmucin, gmina Gózd

BGK_201020_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-02 15:06:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8
października 2020 r. o wydaniu decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego przy
ul. Bankowej w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_121020_obwieszczenie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-12 16:56:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8
października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN40PE na
działkach nr ew. 220/11, 220/10 w miejscowości
Małęczyn, ul. Szkolna, gm. Gózd

BGK_121020_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-12 16:52:52.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8
października 2020 r. o wydaniu decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa linii kablowej niskiego
napięcia w miejscowości Lipny, gm. Gózd

BGK_121020_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-12 16:44:03.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 5
października 2020 r. o wydaniu decyzji
umarzającej postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie
zespołu paneli fotowoltaicznych "Wojsławice"
wraz z infrastukturą towarzyszącą o łącznej
mocy do 1MW w miejscowości Wojsławice, gmina
Gózd

ROSiMK_051020_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-05 16:01:56.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu z dnia 24 września 2020
r. o wydaniu decyzji uchylającej w całości
decyzję Wójta Gminy Gózd z dnia 25.05.2020 r.
znak: BGK.6733.4.2018 ustalającą lokalizację
inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
zamierzonej przez ALGO POLAND Sp. z o.o.
polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej
z wyposażeniem na działce nr ewid. 843
położonej w m. Gózd, gm. Gózd, i orzekającej
o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla ww. inwestycji

SKO_240920_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 14:03:13.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu z dnia 24 września 2020
r. o wydaniu decyzji uchylającej w całości
decyzję Wójta Gminy Gózd z dnia 25.05.2020 r.
znak: BGK.6733.5.2018 ustalającą lokalizację
inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
zamierzonej przez ALGO POLAND Sp. z o.o.
polegającej na budowie obiektu infrastruktury
technicznej WA-0085 na działce położonej w m.
Grzmuci, gm. Gózd, i orzekającej o odmowie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla ww. inwestycji

SKO_240920_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 13:57:10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28
września 2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy
Niemianowskie, gm. Gózd - inwestycja
zlokalizowana na działkach nr ewid.: 261/5, 261/1

BGK_280920_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 13:46:15.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28
września 2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Podgóra, gm. Gózd - inwestycja zlokalizowana na
działkach nr ewid.: 421/10, 421/3, 415, 421/8,
407/3, 421/7, 409/1, 409/5

BGK_280920_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 13:42:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30
września 2020 r. o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu aktualizacji "Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest na lata
2020-2032 dla gminy Gózd

ROSiMK_300920_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 09:37:31.
Obwieszczenie-zawiadomienie o prawie stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie
zespołu paneli fotowoltaicznych "Wojsławice"
wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej
mocy do 1 MW w miejscowości Wojsławice na
działce ew. nr 1038/2

ROSiMK_090920_obwieszczenie_zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-09-09 17:53:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 31
sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci wodociągowej fi 90 mm oraz
kanalizacyjnej fi 200 mm PVC na działkach
położonych w m. Małęczyn, gm. Gózd

BGK_310820_obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 20:07:16.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu o przedłużeniu terminu
załatwienia sprawy dotyczącej odwołania od
decyzji Wójta Gminy Gózd z dnia 26 maja 2020 r.
znak: BGK.6733.9.2018 w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PS
"RAD 3317C" wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce o nr. ew. 551/4
położonej w miejscowości Klwatka Królewska

SKO_190820_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 15:25:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod
nazwą: Budowa sieci elektoenergetycznej
średniego i niskiego napięcia wraz ze stacją
transformatorową zlokalizowaną na słupach o
wysokości do 9m w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd.

BGK_100820_decyzja.pdf

 BGK_100820_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-10 15:30:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 lipca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
przyłącza do sieci elektroenergetycznej
dziewięciu budynków mieszkalnych na działkach
położonych w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_300720_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:54:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29 lipca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia DN 125 PE na
działkach nr ewid. gruntu: 65/1, 349 położonych
w miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd

BGK_290720_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-30 14:32:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29 lipca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia DN 90 PE, DN 40
PE na działce nr ewid. gruntu: 751 położonej w
miejscowości Małęczyn oraz na działkach nr
ewid. gruntu: 388/1, 150/5, 155, 123/4
położonych w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd

BGK_290720_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-30 14:25:51.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 lipca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE DN 63 PE na
działce o nr. ewid. 724/1 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_220720_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:59:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 lipca
2020 r. o odmowie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowa Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działkach ew. o nr. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, pow. radomski, woj.
mazowieckie

ROSiMK_160720_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-16 15:15:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 26 czerwca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci
gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż
0,5 MPa na działkach zlokalizowanych w
miejscowości Myśliszewice, gmina Jedlnia
Letnisko, w miejscowości Klwatka, Kiedrzyn i
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_080720_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 14:57:05.
Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na budowie odcinka drogi
powiatowej nr 3528W w celu zachowania ciągłości
komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji
pn.: Rozbudowa Lotniska Radom" od km 0+00 do km
0+997 na terenie gminy Miasta Radom, gminy
Jedlnia-Letniso oraz gminy Gózd

SR_080720_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 14:43:18.
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego i wystąpieniu do
organów współdziałających w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie stacji uzdatniania wody (SUW) w
miejscowości Grzmucin, gm. Gózd wraz z
infrastrukturą towarzyszącą nadziemną i
podziemną i siecią wodociągową łączącą SUW
z gminną rozdzielczą siecią wodociągową na
działkach o nr. ewid.: 584, 983, 672, 673, 678/1
obręb 0007 Grzmucin oraz budowie urządzenia
służącego do poboru wód podziemnych

ROSiMK_010720_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 13:46:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 czerwca
2020 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr: 433/2, 397,
396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 437/1 położonych w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd polegającej
na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i
niskiego napięcia

BGK_160620_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 10:46:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 czerwca
2020 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 65/1, 349
położonej w miejscowości Klwatka Królewska,
gm. Gózd polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia DN125PE

BGK_030620_obwieszczenie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 10:41:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 czerwca
2020 r. o wszczęciu postępowani
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 751 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd oraz na
działkach nr: 388/1, 150/5, 155, 123/4
położonych w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd
polegającej na budowie gazociągu średniego
ciśnienia DN90PE, DN40PE

BGK_030620_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 10:36:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 czerwca
2020 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr: 819/17, 819/16,
819/15, 819/14, 819/13, 819/11, 463/5, 463/20,
463/18, 463/16, 463/15, 463/14, 463/13, 463/12,
463/11, 463/10 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd polegającej na budowie
przyłącza do sieci elektroenergetycznej 9
budynków mieszkalnych

BGK_030620_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 10:31:27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 26 maja
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej sieci P4 "RAD3317C"
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce nr ewid. gruntu: 551/4 położonej w
miejscowości Klwatka Królewska

BGK_260620_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:39:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 25 maja
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,
wykonanie ogrodzenia, budowa wewnętrznej linii
zasilania na działce nr ewid. gruntu: 266
położonej w miejscowości Grzmucin

BGK_250520_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:35:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 25 maja
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,
wykonanie ogrodzenia, budowa wewnętrznej linii
zasilania na działce nr ewid. gruntu: 843
położonej w miejscowości Gózd

BGK_250520_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:33:34.
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych
"Wojsławice" wraz z infrastrukturą
towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW w
miejscowości Wojsławiice na działce ewid. nr
1038/2

ROSiMK_100620_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:29:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 czerwca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa słupowej
stacji transformatorowej, budowa linii kablowej SN
i nN zlokalizowanej na działkach nr ewid.: 375/7,
375/4 w miejscowości Grzmucin

BGK_010620_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:23:08.
Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 14 maja
2020 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na budowie odcinka drogi powiatowej
nr 3528W, w celu zachowania ciągłości
komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji
pn.: "Rozbudowa Lotniska Radom" od km 0+000 do km
0+997 na terenie gminy Miasta Radom, gminy
Jedlnia-Letnisko oraz gminy Gózd

SR_140520_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-22 12:20:55.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12
maja 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia
odszkodowania za nieruchomość, która posiadała
nieuregulowany stan prawny, położoną w gminie
Gózd, obręb Kiedrzyn

WM_120520_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-18 14:37:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 2 kwietnia
2020 r. o odmowie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce
ew. o nr. 137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_020420_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 13:35:23.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu z dnia 5 marca 2020 r. o
wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję
Wójta Gminy Gózd z dnia 17.01.2020 r. znak:
ROŚiMK.6220.8/2016/17/18/19/20 określającą
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa
fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr.
137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
pow. radomski, woj. mazowieckie

SKO_050320_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-12 14:32:25.
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie Wójta Gminy
Gózd z dnia 4 marca 2020 r. o przekazaniu do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu
odwołania złożonego przez Stronę postępowania
od decyzji Wójta Gminy Gózd z dnia 17.01.2020 r.
określającej środowiskowe uwarunkowania zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce o nr.
ew. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_040320_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-04 16:09:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28 lutego
2020 r. o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na; Budowie drogi pieszo-rowerowej
wzdłuż drogi powiatowej 3528W Kiedrzyn-Radom

ROŚiMK_280220_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-28 16:40:48.
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia
18 lutego 2020 r. o terminie wydania ewentualnego
postanowienia co do obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na zmianie
przedsięwzięcia realizowanego polegajacej na
zwiększeniu operacji lotniczych w ramach
działalności Portu Lotniczego w Radomiu, o
przyczynach zwłoki oraz o terminie załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przytaczanego
powyżej przedsięwzięcia

RDOŚ_250220_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 14:59:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 lutego
2020 r. o przekazaniu do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu odwołania złożonego
przez radcę prawnego reprezentującego Inwestora
Krzyżanowski Partners Sp. z o.o. od decyzji
Wójta Gminy Gózd z dnia 17.01.2020 r. znak:
ROŚiMK.6220.2.2019/2020 w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowa Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działce ew. o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów,
gm. Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROŚiMK_200220_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-21 12:24:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 7 lutego
2020 r. o przekazaniu do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu odwołania złożonego
przez Stronę postępowania od decyzji Wójta
Gminy Gózd z dnia 17.01.2020 r. znak:
ROŚiMK.6220.8.2016/17/18/19/20 w sprawie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Rozbudowie fermy drobiu w Kłonowie na działkach
o nr. ew. 137, 170, 171 obręb Kłonów, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROŚiMK_070220_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:24:40.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o termine wydania
ewentualnego postanowienia co do obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
zmianie przedsięwzięcia realizowanego
polegającej na zwiększeniu operacji lotniczych w
ramach działalności Portu Lotniczego w Radomiu

RDOŚ_050220_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:27:51.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 23 stycznia 2020r.
w sprawie wydania decyzji umarzającej w całości
postępowanie w przedmiocie ustalenia
środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
pn.:Uruchomienie nocnych lotów samolotów
pasażerskich na lotnisku Radom".

ROSiMK_030220_obwieszczenie_.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:07:06 | Data modyfikacji: 2020-02-03 14:14:46.
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 3 lutego 2020r. o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie
drogi gminnej nr 350110W Kłonów-Kuczki".

ROSiMK_030220_obwieszczenie_zawiadomienie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:01:20 | Data modyfikacji: 2020-02-03 14:15:42.
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 3 lutego 2020r. o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:" Przebudowie
drogi gminnej 350119W w miejscowości Małęczyn,
ul. Kościelna".

ROSiMK_030220_obwieszczenie_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-03 13:48:14.
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gmina Gózd z
dnia 3 lutego 2020r. o wszczęciu postepowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie
drogi gminnej nr 350109W w miejscowości
Małęczyn, ul. Szkolna".

ROSiMK_030220_obwieszczenie_zawiadomienie_.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-03 13:41:04.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 17
stycznia 2020 r. o odmowie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie:
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce
ew. o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_170120_obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-17 14:33:33.
Data wprowadzenia: 2020-01-17 14:33:33
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska