2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod
nazwą: Budowa sieci elektoenergetycznej
średniego i niskiego napięcia wraz ze stacją
transformatorową zlokalizowaną na słupach o
wysokości do 9m w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd.

BGK_100820_decyzja.pdf

 BGK_100820_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-10 15:30:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 lipca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
przyłącza do sieci elektroenergetycznej
dziewięciu budynków mieszkalnych na działkach
położonych w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_300720_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:54:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29 lipca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia DN 125 PE na
działkach nr ewid. gruntu: 65/1, 349 położonych
w miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd

BGK_290720_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-30 14:32:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29 lipca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia DN 90 PE, DN 40
PE na działce nr ewid. gruntu: 751 położonej w
miejscowości Małęczyn oraz na działkach nr
ewid. gruntu: 388/1, 150/5, 155, 123/4
położonych w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd

BGK_290720_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-30 14:25:51.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 lipca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE DN 63 PE na
działce o nr. ewid. 724/1 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_220720_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:59:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 lipca
2020 r. o odmowie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowa Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działkach ew. o nr. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, pow. radomski, woj.
mazowieckie

ROSiMK_160720_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-16 15:15:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 26 czerwca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci
gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż
0,5 MPa na działkach zlokalizowanych w
miejscowości Myśliszewice, gmina Jedlnia
Letnisko, w miejscowości Klwatka, Kiedrzyn i
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_080720_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 14:57:05.
Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na budowie odcinka drogi
powiatowej nr 3528W w celu zachowania ciągłości
komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji
pn.: Rozbudowa Lotniska Radom" od km 0+00 do km
0+997 na terenie gminy Miasta Radom, gminy
Jedlnia-Letniso oraz gminy Gózd

SR_080720_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 14:43:18.
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego i wystąpieniu do
organów współdziałających w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie stacji uzdatniania wody (SUW) w
miejscowości Grzmucin, gm. Gózd wraz z
infrastrukturą towarzyszącą nadziemną i
podziemną i siecią wodociągową łączącą SUW
z gminną rozdzielczą siecią wodociągową na
działkach o nr. ewid.: 584, 983, 672, 673, 678/1
obręb 0007 Grzmucin oraz budowie urządzenia
służącego do poboru wód podziemnych

ROSiMK_010720_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 13:46:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 czerwca
2020 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr: 433/2, 397,
396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 437/1 położonych w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd polegającej
na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i
niskiego napięcia

BGK_160620_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 10:46:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 czerwca
2020 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 65/1, 349
położonej w miejscowości Klwatka Królewska,
gm. Gózd polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia DN125PE

BGK_030620_obwieszczenie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 10:41:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 czerwca
2020 r. o wszczęciu postępowani
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 751 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd oraz na
działkach nr: 388/1, 150/5, 155, 123/4
położonych w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd
polegającej na budowie gazociągu średniego
ciśnienia DN90PE, DN40PE

BGK_030620_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 10:36:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 czerwca
2020 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr: 819/17, 819/16,
819/15, 819/14, 819/13, 819/11, 463/5, 463/20,
463/18, 463/16, 463/15, 463/14, 463/13, 463/12,
463/11, 463/10 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd polegającej na budowie
przyłącza do sieci elektroenergetycznej 9
budynków mieszkalnych

BGK_030620_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 10:31:27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 26 maja
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej sieci P4 "RAD3317C"
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce nr ewid. gruntu: 551/4 położonej w
miejscowości Klwatka Królewska

BGK_260620_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:39:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 25 maja
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,
wykonanie ogrodzenia, budowa wewnętrznej linii
zasilania na działce nr ewid. gruntu: 266
położonej w miejscowości Grzmucin

BGK_250520_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:35:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 25 maja
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,
wykonanie ogrodzenia, budowa wewnętrznej linii
zasilania na działce nr ewid. gruntu: 843
położonej w miejscowości Gózd

BGK_250520_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:33:34.
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych
"Wojsławice" wraz z infrastrukturą
towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW w
miejscowości Wojsławiice na działce ewid. nr
1038/2

ROSiMK_100620_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:29:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 czerwca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa słupowej
stacji transformatorowej, budowa linii kablowej SN
i nN zlokalizowanej na działkach nr ewid.: 375/7,
375/4 w miejscowości Grzmucin

BGK_010620_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:23:08.
Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 14 maja
2020 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na budowie odcinka drogi powiatowej
nr 3528W, w celu zachowania ciągłości
komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji
pn.: "Rozbudowa Lotniska Radom" od km 0+000 do km
0+997 na terenie gminy Miasta Radom, gminy
Jedlnia-Letnisko oraz gminy Gózd

SR_140520_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-22 12:20:55.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12
maja 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia
odszkodowania za nieruchomość, która posiadała
nieuregulowany stan prawny, położoną w gminie
Gózd, obręb Kiedrzyn

WM_120520_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-18 14:37:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 2 kwietnia
2020 r. o odmowie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce
ew. o nr. 137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_020420_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 13:35:23.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu z dnia 5 marca 2020 r. o
wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję
Wójta Gminy Gózd z dnia 17.01.2020 r. znak:
ROŚiMK.6220.8/2016/17/18/19/20 określającą
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa
fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr.
137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
pow. radomski, woj. mazowieckie

SKO_050320_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-12 14:32:25.
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie Wójta Gminy
Gózd z dnia 4 marca 2020 r. o przekazaniu do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu
odwołania złożonego przez Stronę postępowania
od decyzji Wójta Gminy Gózd z dnia 17.01.2020 r.
określającej środowiskowe uwarunkowania zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce o nr.
ew. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_040320_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-04 16:09:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28 lutego
2020 r. o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na; Budowie drogi pieszo-rowerowej
wzdłuż drogi powiatowej 3528W Kiedrzyn-Radom

ROŚiMK_280220_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-28 16:40:48.
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia
18 lutego 2020 r. o terminie wydania ewentualnego
postanowienia co do obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na zmianie
przedsięwzięcia realizowanego polegajacej na
zwiększeniu operacji lotniczych w ramach
działalności Portu Lotniczego w Radomiu, o
przyczynach zwłoki oraz o terminie załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przytaczanego
powyżej przedsięwzięcia

RDOŚ_250220_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 14:59:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 lutego
2020 r. o przekazaniu do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu odwołania złożonego
przez radcę prawnego reprezentującego Inwestora
Krzyżanowski Partners Sp. z o.o. od decyzji
Wójta Gminy Gózd z dnia 17.01.2020 r. znak:
ROŚiMK.6220.2.2019/2020 w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowa Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działce ew. o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów,
gm. Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROŚiMK_200220_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-21 12:24:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 7 lutego
2020 r. o przekazaniu do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu odwołania złożonego
przez Stronę postępowania od decyzji Wójta
Gminy Gózd z dnia 17.01.2020 r. znak:
ROŚiMK.6220.8.2016/17/18/19/20 w sprawie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Rozbudowie fermy drobiu w Kłonowie na działkach
o nr. ew. 137, 170, 171 obręb Kłonów, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROŚiMK_070220_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:24:40.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o termine wydania
ewentualnego postanowienia co do obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
zmianie przedsięwzięcia realizowanego
polegającej na zwiększeniu operacji lotniczych w
ramach działalności Portu Lotniczego w Radomiu

RDOŚ_050220_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:27:51.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 23 stycznia 2020r.
w sprawie wydania decyzji umarzającej w całości
postępowanie w przedmiocie ustalenia
środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
pn.:Uruchomienie nocnych lotów samolotów
pasażerskich na lotnisku Radom".

ROSiMK_030220_obwieszczenie_.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:07:06 | Data modyfikacji: 2020-02-03 14:14:46.
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 3 lutego 2020r. o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie
drogi gminnej nr 350110W Kłonów-Kuczki".

ROSiMK_030220_obwieszczenie_zawiadomienie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:01:20 | Data modyfikacji: 2020-02-03 14:15:42.
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 3 lutego 2020r. o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:" Przebudowie
drogi gminnej 350119W w miejscowości Małęczyn,
ul. Kościelna".

ROSiMK_030220_obwieszczenie_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-03 13:48:14.
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gmina Gózd z
dnia 3 lutego 2020r. o wszczęciu postepowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie
drogi gminnej nr 350109W w miejscowości
Małęczyn, ul. Szkolna".

ROSiMK_030220_obwieszczenie_zawiadomienie_.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-03 13:41:04.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 17
stycznia 2020 r. o odmowie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie:
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce
ew. o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_170120_obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-17 14:33:33.
Data wprowadzenia: 2020-01-17 14:33:33
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska