Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 grudnia
2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej na
działkach położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_040122_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-04 15:10:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29 grudnia
2022 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu "Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Gózd na lata 2022-2025 z perspektywą do
roku 2029"

ROSiMK_020123_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:30:15.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 21 grudnia
2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie sieci
elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia
drogowego zlokalizowanego na działkach
położonych w obrębie ewidencyjnym Piskornica,
gm. Gózd

RBiI_020123_obwieszczenie4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:27:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 21 grudnia
2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie sieci
elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia
drogowego zlokalizowanego na działkach
położonych w obrębach ewidencyjnych: Gózd i
Karszówka, gm. Gózd

RBiI_020123_obwieszczenie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:24:15.
Obwieszczenie Wójta Gminy Góżd z dnia 21
grudnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie sieci
elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia
drogowego zlokalizowanego na działkach
położonych w miejcowości Klwatka Królewska,
gm. Gózd

RBiI_020123_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:20:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 7 grudnia
2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie sieci
elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia
drogowego zlokalizowanego na działkach
położonych w miejscowościach: Niemianowice i
Kuczki-Kolonia, g. Gózd

RBiI_020123_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:16:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 7 grudnia
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na: Rozbudowie sieci
elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia
drogowego, zlokalizowanej na działkach nr 243
połozonych w obrębie Lipiny, gm. Gózd

RBiI_281222_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-28 12:26:48.
Obwieszczenie Burmistrza Jedlni-Letniska z dnia 13
grudnia 2022 r. o zmianie decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego pn.:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 160
PE o dł. ok. 3650,0 m na działkach położonych
w obrębach: Gzowice Folwark i Gzowice, gm.
Jedlnia-Letnisko oraz na działce nr ew. 13,
obręb Niemianowice, gm. Gózd, poprzez
wykreślenie z opracowania działki nr ew. 2
obręb Gzowice

BJJ_271222_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-27 15:16:37.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego o wydaniu w dniu 19 grudnia 2022 r.
decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta
Gminy Gózd ustalającą lokalizację inwestycji
celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa stacji
telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0084
wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią
zasilającą, usytuowanej na części działki
ewid. nr 843 położonej w miejscowości Gózd,
gm. Gózd

SKO_2712220_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-27 15:11:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 2 grudnia
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej na działce nr 34/7
położonej w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_211222_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-21 11:40:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 10 grudnia
2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
zlokalizowanego na działkach położonych w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_161222_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-16 09:10:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30
listopada 2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci elektroenergetycznej średniego
napięcia w ramach zadania: Przebudowa linii SN
relacji Gołębiów-Zwoleń na odcinku od węzła
Kuczki do odgałęzienia Drożanki, gm. Gózd - RE
Radom zlokalizowanej na działkach położonych
przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Gózd, gm.
Gózd

RBiI_131222_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-13 16:04:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 23
listopada 2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej
0,23 kV oświetlenia drogowego zlokalizowanego na
działkach położonych przy ul. Osiedlowej w
miejscowości Gózd, gm. Gózd

RBiI_091222_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 13:21:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6 grudnia
2022 r. o przystąpieniu do opracowania projektu
aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Gózd na lata 2022-2025 z perspektywą do
roku 2029"

ROŚiMK_081222_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-08 15:31:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 31
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Rozbudowa oświetlenia ulicznego
zlokalizowanego na działkach nr: 644/6, w
miejscowości Karszówka, gm. Gózd, 1/1, 2/2,
3/1, 540/3 w miejscowości Lucin, gm. Tczów
polegajacego na budowie oświetlenia ulicznego

RBiI_081222_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-08 11:18:46.
Obwieszczenie Burmistrza Jedlni-Letnisko z dnia 23
listopada 2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego pn.:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 160
PE o długości ok. 3650,0 m na działkach
położonych w obrębie Gzowice Folwark i w
obrębie Gzowice, gmina Jedlnia-Letnisko oraz na
działce położonej w obrębie Niemianowiec,
gmina Gózd

BJJ_021222_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-02 14:41:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 23
listopada 2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV
oświetlenia ulicznego, zlokalizowanej na
działkach nr 711/7, 751, 762/5, 763/8 przy ul.
Pogodnej w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_011222_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-01 11:55:11.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 31
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Rozbudowa oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Kuczki-Kolonia, Kuczki, Gózd

RBiI_141122_obwieszczenie4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 10:54:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 27
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia, zlokalizowanej na działce nr 886/7 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_141122_obwieszczenie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 10:43:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 27
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia, zlokalizowanej na działce nr 886/7 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd
 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 10:32:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 27
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Rozbudowa oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Gózd, gm. Gózd

RBiI_141122_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 10:29:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 27
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Rozbudowa oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Gózd, gm. Gózd

RBiI_141122_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 10:25:43.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 listopada
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowę i likwidację
urządzeń melioracji wodnych - odcinków
rurociągów drenarskich, w związku z planowaną
rozbudową fermy drobiu, wykonanych w ramach
zadania inwestycyjngo pn.: "Kłonów II B2" na dz.
o nr. ew. 170 i 171 w obrębie ew. 0018 Kłonów,
w gminie Gózd, powiecie radomskim, woj.
mazowieckim

DRZGW_031122_Obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-11-10 15:13:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Rozbudowa oświetlenia ulicznego
na działkach położonych w obrębie ewid.
Kuczki-Kolonia i w obrębie ewid. Piskornica

RBiI_071122_obwieszczenie7.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-11-07 12:08:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego na
działkach położonych w obrębie ewid. Grzmucin
i w obrębie ewid. Klwatka

RBiI_071122_obwieszczenie6.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-11-07 12:05:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego na
działkach położonych w obrębie ewid. Gózd
oraz na działkach położonych w obrębie ewid.
Karszówka

RBII_071122_obwieszczenie5.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-11-07 12:01:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 7
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia na działkach położonych w
miejscowości Małeczyn

RBiI_071122_obwieszczenie4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-11-07 11:57:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 5
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydanaia decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego na
działkach położonych w miejscowości Małęczyn
i w miejscowości Kiedrzyn

RBiI_071122_obwieszczenie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-11-07 11:54:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 5
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Rozbudowa oświetlenia ulicznego
na działkach położonych w miejscowości Klwatka
Królewska, gmina Gózd

RBiI_071122_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-11-07 11:50:22.
Obwiesczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29
września 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci elektroenergetycznej
średniego napięcia w ramach zadania: "Przebudowy
linii SN relacji Gołebiów-Zwoleń na odcinku od
węzła Kuczki do odgałęzienia Drożanki, gmina
Gózd - RE Radom" na działkach położonych w
miejscowości Gózd

RBiI_071122_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-11-07 11:46:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1
września 2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa stacji transformatorowej
15/0,4 kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej
15 i 0,4 kV zlokalizowanych na działkach
położonych w miejscowości Grzmucin, gmina Gózd

BGK_051022_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 12:46:15.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1
września 2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa słupowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV oraz
elektroenergetycznej sieci kablowej 15 i 0,4 kV
zlokalizowanych na działkach położonych w
miejscowości Kuczki, gmina Gózd

BGK_051022_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 12:40:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 19
września 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia pn. rozbudowa
oświetlenia ulicznego w miejscowości
Niemianowice oraz w miejscowości Kuczki-Kolonia

RBiI_031022_obwieszczenie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-03 12:52:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 19
września 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia pn. rozbudowa
oświetlenia ulicznego w miescowości Gózd

RBiI_031022_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-03 12:48:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 19
września 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia pn. rozbudowa
oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipiny

RBiI_031022_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-03 12:42:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 19
września 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Rozbudowa oświetlenia ulicznego
na działkach: 711/7, 751, 762/5, 763/8
położonych w miejscowości Małęczn

BGK_230922_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-09-23 13:53:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 26
sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia pn.: Budowa sieci gazowej
średniego ciśnienia na działkach położonych w
miejscowości Małęczyn

BGK_200922_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-09-20 13:02:53.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 sierpnia
2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa stacji telekomunikacyjnej
nadawczo-odbiorczej WA-0084 wraz z wieżą
antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą
usytuowaną na części działki ewidencyjnej nr
843 położonej w miejscowości Gózd

BGK_200922_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-09-20 12:59:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 12
września 2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa Posterunku Policji w Goździe,
przy ulicy Szkolnej, na działce nr 551/4, gm.
Gózd

BGK_140922_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-09-14 13:33:17.
Obwieszczenie Burmistrza Jedlni-Letniska z dnia 8
września 2022 r. o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację
inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia DN 160 PE o
długości ok. 3 650,0 m na działkach
położonych w obrębie Gzowice Folwark i w
obrębie Gzowice, gm. Jedlnia Letnistko oraz na
działce nr ewid. 13 obręb Niemianowice, gm.
Gózd

BJJ_140922_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-09-14 09:32:12.
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 24 sierpnia 2022 r. o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej "PEF PV 017" o
mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, z
możliwością wydzielenia mniejszych inwestycji
zlokalizowanych na części działek 545 i 546/2,
obręb Małęczyn

ROŚiMK_240822_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 14:53:02.
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 18 sierpnia 2022 r. o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Kłonów, realizowanego na działkach ewid. nr 294
i 488 w obrebie Kłonów

ROSiMK_180822_obwieszczenie_zawiadomienie_2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-08-18 14:02:02.
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 18 sierpnia 2022 r. o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej Wojsławice-Kłonówek,
realizowanego na działkach ewid. nr 121/1, 121/2,
121/3 w obrębie Kłonówek-Kolonia

ROSiMK_180822_obwieszczenie_zawiadomienie_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-08-18 13:56:33.
Obwieszczenie Burmisrza Jedlni-Letniska o wydaniu
decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa kablowej linii
elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z
kanalizacją kablową na działkach nr ewid.
405/1, 406/2 obręb Rajec Szlachecki, 191 obręb
Lasowice, gmina Jedlnia-Letnisko oraz na
działkach nr ewid. 5 obręb Klwatka, 151 obręb
Kiedrzyn, 1/2 obręb Małęczyn, gmina Gózd

BJJ_090822_Obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-08-09 13:53:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29 czerwca
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa słupowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV oraz
elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV i 0,4 kV
na działkach położonych w miejscowości
Grzmucin, gmina Gózd

BGK_140722_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-14 14:18:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29 czerwca
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa słupowej stacji
transformatorowej 15/04 kV oraz
elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV i 0,4 kV
na działkach położonych w miejscowości Kuczki,
gmina Gózd

BGK_140722_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-14 10:58:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8 czerwca
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji zlokalizowanej na działkach nr 74/5,
40/16, 40/6, 40/5 obręb Kiedrzyn, polegającej na
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kiedrzyn

BGK_080722_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-08 14:58:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24 czerwca
2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa sieci elektroenergetycznej
średniego napięcia wraz z kanalizacją kablową
w ramach zadania "PBW przebudowy i rozbudowy linii
15kV Gołebiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Klwatka, gm. Gózd. Zadanie 5 - RE Radom, odcinek
Małęczyn, ul. Lubelska na działkach
położonych w miejscowości Małęczyn

BGK_050722_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-05 11:35:42.
Obwieszczenie Burmistrza Jedlni-Letniska z dnia 13
czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację
inwestycji celu publicznego pn.: budowa kablowej
linii elektroenergetycznej średniego napięcia
wraz z kanalizacją kablową na działkach nr
ewid. 405/1, 406/2 obręb Rajec Szlachecki, 191
obręb Lasowice, gm. Jedlnia-Letnisko oraz na
działkach nr ewid. 5 obręb Klwatka, 151 obręb
Kiedrzyn, 1/2 obręb Małęczyn, gm. Gózd

BJJ_170622_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-06-17 14:15:51.
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 9 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
kanalizacji ciśnieniowej w m. Gózd,
Kuczki-Kolonia, Kuczki Wieś, Niemianowice, gm.
Gózd

ROŚiMK_090622_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-06-09 13:31:28.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3
czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie
stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z
mocy prawa przez Powiat Radomski prawa własności
nieruchomości położonej w powiecie radomskim,
gm. Gózd, obręb 0009 Gózd, oznaczonej jako
działka nr 794/1 o pow. 0,0084 ha zajętej pod
drogę publiczną-powiatową nr 34438 (obecnie nr
3532W) Gózd - Rawica

WM_070622_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-06-07 09:42:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 maja
2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Klwatka, na działce nr 435

BGK_270522_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-27 11:51:23.
Obwieszczenie Burmistrza Jedlni-Letnisko z dnia 12
maja 2022 r. o wydaniu decyzji odmawiającej
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa
kablowej linii elektroenergetycznej średniego
napięcia wraz z kanalizacją kablową na
działkach nr ewid. 405/1, 406/2 obręb Rajec
Szlachecki, 191 obręb Lasowice, gm.
Jedlnia-Letnisko oraz na działkach nr ewid. 5
obręb Klwatka, 151 obręb Kiedrzyn, 1/2 obręb
Małęczyn, gm. Gózd

BJJ_230522_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-23 16:09:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28
kwietnia 2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z
infrastrukturą techniczną na działce nr 714/5,
715/4 położonej w miejscowości Gózd, gm. Gózd

BGK_230522_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-23 16:00:03.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 2 maja
2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa podbudowy
słupowej dla linii kablowych w miejscowości
Gózd na działkach położonych w m. Gózd i
działce położonej w m. Kuczki

BGK_170522_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-17 12:51:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6 maja
2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
elektroenergetycznej sieci kablowej średniego
napięcia 15kV wraz z kanalizacją
światłowodową, złączy kablowych SN oraz
przebudowa słupowych stacji transformatorowych na
działkach położonych w miejscowości Klwatka i
Grzmucin

BGK_160522_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-16 13:34:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11 maja
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Klwatka na działce nr 435

BGK_130522_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-13 13:19:53.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6 maja
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci elektroenergetycznej
średniego i niskiego napięcia wraz z
kanalizacją kablową w ramach zadania "PBW
przebudowy i rozbudowy linii 15kV
Gołębiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. Zadanie 7 - RE Radom,
odcinek Małęczyn, ulica Radomska

BGK_130522_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-13 13:16:04.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 22
kwietnia 2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej
średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją
światłowodową, złączy kablowych SN oraz
słupowej stacji transformatorowej na działkach
zlokalizowanych w obrębach: Małeczyn i Kiedrzyn,
gm. Gózd oraz w obrębie Janów, gm. Skaryszew

BGK_290422_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-04-29 13:54:14.
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul. Ziembickiego, realizowanego na
działce ewidencyjnej nr 67/2 w obrębie
Małęczyn

ROŚiMK_220422_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:32:56.
Obwieszczenie Burmistrza Jedlni-Letnisko o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego pn.: budowa kablowej linii
elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z
kanalizacją kablową na działkach nr ewid.
405/1, 406/2 obręb Rajec Szlachecki, 191 obręb
Lasowice, gm. Jedlna-Letnisko oraz na działkach
nr ewid. 5 obręb Klwatka, 151 obręb Kiedrzyn,
1/2 obręb Małęczyn, gm. Gózd

UM_Jedlnia_120422_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-04-12 14:57:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 17 marca
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa podbudowy słupowej dla
linii kablowych w miejscowości Gózd, gm. Gózd
na działkach położonych w m. Gózd i działce
położonej w m. Kuczki

BGK_080422_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-04-08 12:06:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 9 marca
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa kablowej sieci
elektroenergetycznej SN na terenie gminy Gózd na
działkch położonych w m. Małęczyn,
Niemianowice, Klwatka Królewska

BGK_080422_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-04-08 12:03:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 25 marca
2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci
elektroenergetycznej średniego i niskiego
napięcia wraz z kanalizacją kablową w ramach
zadania "PBW przebudowy i rozbudowy linii 15kV
Gołebiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. Zadanie 7 - RE Radom,
odcinek Małęczyn, ul. Ziembickiego

BGK_290322_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-29 11:08:41.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24 marca
2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
kanalizacji sanitarnej na działkach
zlokalizowanych w miejscowości Piskornica i na
działkach zlokalizowanych w miejscowości
Kuczki-Kolonia

BGK_290322_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-29 11:03:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28 lutego
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Gózd, Kuczki,
Kuczki-Kolonia i Niemianowice, gm. Gózd

BGK_210322_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-21 10:35:15.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 9 marca 2022
r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków
przemysłowych zawierających substancje
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do
urządzeń kanalizacyjnych (punkt zlewny na
terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu przy ul.
Energetyków 26) będących własnością
Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., ul.
Filtrowa 4, 26-600 Radom, z terenu projektowanej
stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na
działkach ew. nr 454 i 455 obręb Drożanki, m.
Drożanki, gm. Gózd

DRZGW_160322_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-16 09:48:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 25 lutego
2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
przyłącza elektroenergetycznego Elektrowni
Słonecznej PV Gózd na działkach nr 1020, 1021,
1374/2, 644, 645, 642, 641, 640 w miejscowości
Gózd, gm. Gózd

BGK_070322_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:25:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 7 lutego
2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci
elektroenergetycznej średniego i niskiego
napięcia wraz z kanalizacją kablową w ramach
zadania "PBW przebudowy i rozbudowy linii 15 kV
Gołebiów-Maków 1, Tor 1, odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. Zadanie 7-RE Radom, odcinek
Grzmucin-Małęczyn

BGK_100222_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-02-10 13:43:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 lutego
2022 r. w sprawie ustalenia warunków lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Piskornica, gm. Gózd

BGK_070222_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-02-07 15:07:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 27
stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci elektroenergetycznej
średniegi i niskiego napięcia wraz z
kanalizacją kablową w ramach zadania "PBW
przebudowy i rozbudowy linii 15kV
Gołębiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. Zadanie 7-RE Radom odcinek
Małęczyn, ul. Ziembickiego

BGK_040222_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-02-04 09:16:09.
Data wprowadzenia: 2022-02-04 09:16:09
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska