Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Kompetencje i zadania realizowane w Referacie
Rolnictwa.

 

Do podstawowych zadań Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego należy:

 

  1. opracowanie gminnego programu ochrony środowiska i jego realizacja;
  2. tworzenie warunków do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
  3. prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o ochronie środowiska;
  4. przygotowanie wniosków w sprawach stwierdzonych wykroczeń nie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;
  5. występowanie z wnioskami o likwidację dzikich wysypisk;
  6. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji gruntów, geodezji, gospodarki gruntami i melioracji;
  7. wykonywanie zadań własnych z zakresu rolnictwa, leśnictwa, mienia komunalnego;
  8. prowadzenie statystyki rolnej;
  9. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz poleceń Wójta.
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-26 12:41:23 | Data modyfikacji: 2017-07-26 10:50:21.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. .  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego .  Referat Organizacyjno-Administracyjny .  Urząd Stanu Cywilnego .  Samodzielne stanowiska pracy .  Stanowiska z powołania: Sekretarz i Skarbnik . 
Data wprowadzenia: 2007-05-26 12:41:23
Data modyfikacji: 2017-07-26 10:50:21
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska