Informacja o wydaniu w dniu 30 grudnia 2022 r.
decyzji oreślającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
Elektrowni Fotowoltaicznej "PEF PV 017" o mocy do
2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, z
możliwością wydzielenia mniejszych inwestycji
zlokalizowanych na części działek nr ewid. 545
i 546/2 gm. Gózd, obręb Małęczyn

ROŚiMK_020123_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:34:36.
Informacja o zamiarze bezpośredniego zawarcia
rocznej umowy na świadczenie usług przewozowych
na gminnych liniach komunikacyjnych

UG_221222_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-22 11:43:05.
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
Elektrowni Fotowoltaicznej "PEF PV 017" o mocy do
2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, z
możliwością wydzielenia mniejszych inwestycji
zlokalizowanych na części działek 545 i 546/2,
gm. Gózd, obręb Małęczyn

ROŚiMK_081222_zawiadomienie_obwieszczenie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-08 12:59:48.
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Kłonów,
realizowanego na działkach ew. nr 294 i 488 w
obrębie Kłonów, w miejscowości Kłonów

ROŚiMK_081222_zawiadomienie_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-08 12:56:01.
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej Wojsłwice-Kłonówek, realizowanego
w miajscowościach: Wojsławice, Kłonówek

ROŚiMK_081222_zawiadomienie_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-12-08 12:52:49.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Niemianowice oraz w
miejscowości Kuczki-Kolonia, polegającej na
rozbudowie oświetlenia ulicznego

RBiI_031022_zawiadomienie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-03 12:39:19.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Lipiny,
polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego
w miejscowości Lipiny

RBiI_031022_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-03 12:28:20 | Data modyfikacji: 2022-10-03 12:55:20.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Lipiny,
polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego

RBiI_031022_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-10-03 12:24:01.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Małęczyn na
działkach o nr. ewid.: 711/7, 751, 762/5, 763/8
polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego

BGK_230922_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-09-23 13:49:59.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Małęczyn,
polegającej na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia

BGK_200922_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-09-20 12:38:21.
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w
miejscowości Gózd, Kuczki-Kolonia, Kuczki Wieś,
Niemianowice, gm. Gózd

ROSiMK_170822_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-08-17 12:07:19.
Informacja o wydaniu w dniu 21 lipca 2022 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegajacego na przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Ziembickiego,
realizowanego na działce nr ewid. 672/2

ROSiMK_210722_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-21 14:37:28.
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
zapoznania się z aktami sprawy w przedmiocie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Ziembickiego na
działce ewid. nr 67/2 w obrębie Małęczyn

ROSiMK_150622_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-06-15 15:00:11.
Wojewoda Mazowiecki informuje o toczącym się
postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania
decyzji potwierdzającej nabycie z dniem 1
stycznia 1999 r. z mocy prawa przez powiat
radomski prawa własności nieruchomości
położonej w powiecie radomskim, gm. Gózd, w
obrębie 0009 Gózd, oznaczonej na mapie z
projektem podziału jako działka nr 1374/6 o pow.
0,0097 ha (wydzielona z działki nr 1374/2)
zajętej pod drogę publiczną - powiatową nr
34438 (obecnie 3532W) Gózd-Rawica i wzywa
wszystkie zainteresowane osoby, aby w terminie 7
dni od dnia zapoznania się z niniejszym
zawiadomieniem zgłosiły swoje ewentualne prawa
do wyżej opisanej nieruchomości lub złożyły
wyjaśnienia mogące mieć istotny wpływ na
rozstrzygnięcie w sprawie

WM_070622_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-06-07 09:34:26.
Wojewoda Mazowiecki zawiadamia o toczącym sie
postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia
przez Powiat Radomski prawa własności
nieruchomości położonej w gminie Gózd, obręb
Drożanki oraz wzywa wszystkie zainteresowane
osoby do zgłaszania swoich ewentualnych praw do
ww. nieruchomości lub złożenia wyjaśnień
mogących mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie
w sprawie

WM_170522_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-17 12:56:25.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Klwatka, na
działce nr 435, polegającej na przebudowie drogi
gminnej

BGK_130522_zawiadomiene1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-13 13:34:05.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej średniego i niskiego
napięcia wraz z kanalizacją kablową w ramach
zadania "PBW przebudowy i rozbudowy linii 15kV
Gołębiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. zadanie 7 - RE Radom,
odcinek Małęczyn, ul. Radomska

BK_130522_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-13 13:26:27.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Małęczyn,
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
średniego napięcia wraz z kanalizają kablową w
ramach zadania "PBW przebudowy i rozbudowy linii
15 kV Gołębiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Klwatka, gm. Gózd. Zadania 5-RE Radom, odcinek
Małęczyn, ul. Lubelska

BGK_050522_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-05 14:37:30.
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę
rowu przydrożnego polegającą na zarurowaniu
jego fragmentu na długości 11,5 m (działka nr
ewid. 1/1 obręb 0005 Małęczyn, gm. Gózd) na
potrzeby budowy zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3528W

PGW_130422_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-04-13 14:14:48.
Zawiadomienie z dnia 17 marca 2022 r. o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji zlokalizowanej w miejscowości
Gózd polegającej na budowie podbudowy słupowej
dla linii kablowych w miejscowości Gózd, gmina
Gózd

BGK_080422_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-04-08 11:59:31.
Zawiadomienie z dnia 9 marca 2022 r. o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji zlokalizowanej w miejscowościach:
Małęczyn, Niemianowice, Klwatka polegającej na
budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN na
terenie gminy Gózd

BGK_080422_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-04-08 11:55:39.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z
aktami sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Piskornica, gm. Gózd

BGK_210322_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-21 10:31:32.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z
aktami sprawy dotyczącej lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanej w
miejscowości Małęczyn, polegającej na budowie
sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego
napięcia wraz z kanalizacją kablową w ramach
zadania "PBW przebudowy i rozbudowy linii 15 kV
Gołębiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. Zadanie 7 - RE Radom,
odcinek Małęczyn, ul. Ziembickiego

BGK_090322_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-09 14:44:30.
Informacja o wydaniu w dniu 16 lutego 2022 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce nr 517/1 obręb
Kolonia-Kłonówek w gminie Gózd

ROŚiMK_160222_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-02-16 14:14:28.
Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 17 stycznia
2022 r. o prawie stron do czynnego udziału w
każdym stadium postępowania administracyjnego w
przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie i
eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5
MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
na działce nr 517/1 obręb Kolonia Kłonów, gm.
Gózd

ROŚiMK_170122_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-01-17 16:57:56.
Data wprowadzenia: 2022-01-17 16:57:56
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska