Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 718/17 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE DN
63

BGK_281220_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 14:48:48.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Klwatka, gm. Gózd, polegającej na
wykonaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej w m. Klwatka
Królewska, gm. Gózd do oczyszczalni ścieków w
Klwatce Królewskiej

BGK_151220_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 14:44:53.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Klwatka, gm. Gózd, polegającej na
budowie sieci elektroenergetycznej średniego
napięcia wraz z kanalizacją kablową w ramach
zadanie PBW przebudowy i rozbudowy linii 15kV
Gołębiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Klwatka Figietów. Zadanie 6 - RE Radom

BGK_221220_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-22 08:33:50.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach 552/4, 552/5
położonych w miejscowości Gózd, gmina Gózd
polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w
m. Gózd (plac OSP)

BGK_161220_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-16 14:01:57.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowościach: Małęczyn,
Kiedrzyn, Janów polegającej na budowie
elektroenergetycznej sieci kablowej średniego
napięcia 15 kW wraz z kanalizacją
światłowodową, złączy kablowych SN oraz
słupowej stacji transformatorowej

BGK_161220_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-16 13:58:06.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 757/5 położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd polegającej na
budowie sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej
z czterema przyłączami

BGK_041220_Zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-07 12:54:20.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 730/4 położonej w
miejscowości Małęczyn, gmina Gózd,
polegającej na budowie gazociągu średniego
ciśnienia DN63PE

BGK_071220_Zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-07 12:50:47.
Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 184/6, 188, 886/7
położonych w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia DN40PE

BGK_071220_Zawiadomienie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-07 12:45:47.
Zawiadomienie o przekazaniu do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Radomiu odwołania
złożonego przez Inwestora od decyzji Wójta
Gminy Gózd z dnia 15 października 2020 r. znak:
ROSiMK.6220.5.2019/2020 określającej
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce o
nr. ew. 137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gmina
Gózd

ROSiMK_121120_informacja_odwolanie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-12 15:07:08.
Zawiadomienie o przekazaniu do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Radomiu odwołania
złożonego przez Strony postępowania od decyzji
Wójta Gminy Gózd z dnia 15 października 2020 r.
znak: ROŚiMK. 6220.5.2019/2020 określającej
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce o
nr. ewid. 137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów,
gmina Gózd

ROSiMK_051120_informacja_odwolanie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-11-05 11:02:40.
Informacja Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
określającej środowiskowe uwarunkowania dla
przedsięwzięcia: Rozbudowa Gospodarstwa
Hodowlanego w Kłonowie na działce o nr. ewid.
137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd

ROSiMK_151020_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 13:53:46.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9
października 2020 r. o toczącym się
postępowaniu w sprawie decyzji potwierdzającej
nabycie przez gminę Gózd, z mocy prawa, z dnia 1
stycznia 1999 r. części działki nr 857
oznaczonej na mapie sytuacyjnej jako działka nr
857/1 położonej w gminie Gózd, obręb 0009
Gózd, zajętej pod drogę gminną

WM_091020_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-14 13:51:26.
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów Uproszczonego Planu Lasu dla lasów
stanowiących własność osób fizycznych i
wspólnot gruntowych gminy Gózd

UG_300920_zawiadomienie.pdf

Zalacznik_wniosek_zastrzezenia_wlascicieli.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 09:19:42.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 394/2, 394/3,
395/3, 395/4 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd polegającej na budowie
siecie elektroenergetycznej niskiego napięcia

BGK_150920_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 09:15:15.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w m.
Małęczyn polegającej na budowie oświetlenia
ulicznego w miejscowości Małęczyn, ul. Bankowa

BGK_020920_zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 20:14:03.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu
zawiadamia, że został przedłużony termin
rozpatrzenia odwołań stron postępowania od
decyzji Wójta Gminy Gózd z dnia 25.05.2020 r.
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie infrastruktury
technicznej WA-0085

SKO_310820_zawiadomienie_WA_0085

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 14:55:06.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu
zawiadamia, że został przedłużony termin
rozpatrzenia odwołań stron postępowania od
decyzji Wójta Gminy Gózd z dnia 25.05.220 r.
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem w m. Gózd

SKO_310820_zawiadomienie_Gozd

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 14:51:33.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 220/10, 220/11
położonych w m. Małęczyn, polegającej na
budowie gazociągu średniego ciśnienia DN40PE

BGK_310820_zawiadomienie_Maleczyn

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 14:40:41.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w m.
Grzmucin, polegającej na budowie Stacji
Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

BGK_310820_zawiadomienie_Grzmucin

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 14:36:58.
Wystąpienie pokontrolne dot. protokołu z
kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie
Gminy w Goździe przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Warszawie podpisanego w dniu
10.06.2020 r.

RIO_wystapienie_pokontrolne_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-26 11:39:32.
Informacja o wydaniu w dniu 20 sierpnia 2020 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa
stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości
Grzmucin wraz z infrastrukturą towarzyszącą
nadziemną i podziemną

ROSiMK_200820_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-20 14:00:08.
Informacja o przekazaniu do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Radomiu odwołania
złożonego przez Inwestora w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa gospodarstwa
hodowlanego w Kłonowie na działkach ew. o nr.
137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski"

ROSiMK_140820_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-17 15:27:23 | Data modyfikacji: 2020-08-17 15:29:21.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Lipiny, gm. Gózd, polegającej na
budowie linii kablowej niskiego napięcia

BGK_130820-zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-13 14:57:10.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i
wypowiedzenia co do zebranych dowodów i
materiałów przed wydaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji
uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Grzmucin,
gm. Gózd wraz z infrastrukturą towarzyszącą
nadziemną i podziemną i...

ROSiMK_120820_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-13 09:50:48.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 261/5, 261/1
położonych w miejscowości Budy Niemianowskie,
gm. Gózd polegającej na budowie oświetlenia
ulicznego w miejscowości Budy Niemianowskie

BGK_310720_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-04 09:45:02 | Data modyfikacji: 2020-08-04 09:48:32.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 421/10, 421/3,
415, 421/8, 407/3, 421/7, 409/1, 409/5
położonych w miejscowości Podgóra, gm. Gózd
polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w
miejscowości Podgóra, gm. Gózd

BGK_310720_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-04 09:40:46.
Informacja o wydaniu w dniu 3 sierpnia 2020 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce o
nr. ew. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
pow. radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_030820_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-03 11:40:24.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 140, 136/2, 136/3,
136/9, 165/2, 886/7 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_170720_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-31 14:07:39.
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Radomiu o wydaniu decyzji uchylającej w całości
decyzję Wójta Gminy Gózd z dnia 2 kwietnia 2020
r. odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
Gospodarstwa Hodowlanego w miejscowości Kłonów
na działkach o nr. ew. 137, 170, 171

SKO_080620_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 11:57:52.
Informacja o przekazaniu do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Radomiu odwołania
złożonego przez Inwestora - Krzyżanowski
Partners Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia: Budowa Gospodarstwa Hodowlanego
w Kłonowie na działce ew. o nr. 141/1

ROSiMK_050620_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:31:43.
Informacja o wydaniu decyzji określającej
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie Gospodarstwa Hodowlanego
w Kłonowie na działce o nr. ew. 141/1

ROSiMK_100520_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-19 14:07:24.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 724/1 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63
PE

BGK_180520_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-18 14:32:22.
Informacja o przekazaniu do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Radomiu odwołania
złożonego przez Inwestora w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Gospodarstwa
Hodowlanego w Kłonowie na działkach ew. o nr.
137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd

ROŚiMK_120520_SKO_odwolanie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-12 09:33:19.
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na
budowie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej 3528W Kiedrzyn-Radom, na przebudowie
urządzeń wodnych - rowów przydrożnych drogi
powiatowej 3528W Kiedrzyn-Radom-ul. Lubelska
poprzez wykonanie przebudowy istniejących
przepustów oraz zarurowanie poszczególnych
odcinków rowów

PGWWP_270420_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-27 13:50:42.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości: Myśliszewice,
Klwatka, Kiedrzyn, Małęczyn, polegającej na
budowie sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie
wyższym niż 0,5 MPa

BGK_090420_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:06:47.
Informacja o wydaniu decyzji umarzającej
postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa
drogi gminnej nr 350119W w miejscowości
Małęczyn, ul. Kościelna"

ROŚiMK_200420_informacja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-20 13:12:48.
Informacja o wydaniu decyzji określającej
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na: "Przebudowa drogi gminnej Nr
350110W Kłonów-Kuczki"

ROŚiMK_200420_informacja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-20 13:10:26.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 375/7, 375/4
położonych w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd
polegającej na budowie słupowej stacji
transformatorowej, budowie linii kablowej Sn i nN

BGK_060420_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-17 13:56:42.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach o nr.: 819/17, 463/6,
463/20, 463/19, 463/18, 463/16, 463/15, 463/13,
463/11, 819/11 położonych w miejscowości
Małęczyn, gmina Gózd, polegającej na budowie
przyłącza do sieci elekroenergetycznej
dziewięciu budynków mieszkalnych

BGK_010420_zawiadomie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-01 14:25:43.
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa
drogi gminnej nr 350119W w miejscowości
Małęczyn, ul. Kościelna

ROŚiMK_130320_zawiadomienie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 16:28:26.
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa
drogi gminnej nr 350110W Kłonów-Kuczki

ROŚiMK_130320_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 16:20:56.
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa
drogi gminnej nr 350109W w miejscowości
Małęczyn, ul. Szkolna

ROŚiMK_130320_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 16:19:03.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z
aktami sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn.: Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 "RAD3317C" wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce nr 551/4 w miejscowości Klwatka

BGK_100320_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-12 15:08:35.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z
aktami sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn.: Budowa wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod
wieżą, wykonanie ogrodzenia i budowa
wewnętrznej linii zasilającej na działce nr 843
położonej w miejscowośći Gózd

BGK_090320_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-12 15:06:07.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z
aktami sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn.: Budowa obiektu
infrastruktury technicznej WA-0085 obejmującej:
budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem,
montaż anten radiolinii na wieży i urządzen
technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia i
budowa wewnętrznej linii zasilającej na działce
nr 266 położonej w miejscowości Grzmucin

BGK_060320_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-12 15:01:52.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 40/12, 74, 87/9,
87/15 położonych w miejscowości Kiedrzyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej

BGK_250220_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 12:47:06.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 823/9, 823/12,
823/13, 370, 680, 680, 674/9, 673/2 położonych w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE DN
Ø 63, PE DN Ø 40

BGK_250220_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 12:40:38.
Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 31 stycznia 2020r. o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
na:"Budowie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej 3528W Kiedrzyn - Radom".
 ROSiMK_310120_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:35:03 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:36:47.
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 17 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew.
o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROŚiMK_170120_zawiadomienie_obwieszczenie2

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-17 14:42:15.
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 17 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowa fermy drobiu w Kłonowie na działce ew
o nr. 137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_170120_zawiadomienie_obwieszczenie1

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-17 14:38:19.
Data wprowadzenia: 2020-01-17 14:38:19
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska