Stanowiska z powołania: Sekretarz i Skarbnik

Zadania i kompetencje Sekretarza oraz Skarbnika
Gminy.

 

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 

 1. Opracowanie projektów zmain w Regulaminie organizacyjnym;
 2. Opracowanie projektu podziału referatów na stanowiska pracy;
 3. Opiniowanie zakresów obowiązków pracowników urzędu;
 4. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzeniem działań związanych z doskonaleniem kadr;
 5. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia organizacji pracy w Urzędzie;
 6. Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem projektów uchwał Rady;
 7. Koordynowanie i organizowanie działań związanych z przygotowaniem spisów wyborców oraz obsługą wyborów;
 8. Przyjmowanie ostatniej woli spadkodawcy;
 9. Poświadczenie pisemnego oświadczenia woli osoby nie mogącej czytać;
 10. Współdziałanie przy organizacji i zabezpieczaniu akcji kurierskiej;
 11. Uczestniczenie w pracach Rady Gminy i komisji z głosem doradczym;
 12. Zpewnienie merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi posiedzeń Rady Gminy;
 13. Pełnienie funkcji Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych;
 14. Planowanie pracy Urzędu oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością kontrolną;
 15. Nadzorowanie prawidłowego załatwiania spraw w Urzędzie w tym skarg i wniosków;
 16. Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników urzędu postanowień regulaminu organizacyjnego Urzędu i instrukcji kancelaryjnych;
 17. Promowanie Gminy, obsługa internetu i programu LEX;
 18. Współdziałanie i udzielanie pomocy radom sołeckim w realizacji ich statutowych zadań;
 19. Nadzorowanie pracy w przyporządkowanych komórkach organizacyjnych;
 20. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

Do zadań Skarbnika Gminy sprawującego funkcję głównego księgowgo budżetu, należy w szczególności:

 

 1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości w administracji samorządowej;
 2. Przygotowanie projektu budżetu;
 3. Nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu;
 4. Prowadzenie gospodarki finansowej;
 5. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 6. Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
 7. Sprawowanie nadzoru finansowego nad jednostkami organizacyjnymi Gminy;
 8. Uczestniczenie w obradach Rady Gminy i jej komisjach z głosem doradczym;
 9. Nadzorowanie pracy w referacie finansowym;
 10. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Wójta.
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-26 14:19:23 | Data modyfikacji: 2017-07-26 10:55:26.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. .  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego .  Referat Organizacyjno-Administracyjny .  Urząd Stanu Cywilnego .  Samodzielne stanowiska pracy .  Stanowiska z powołania: Sekretarz i Skarbnik . 
Data wprowadzenia: 2007-05-26 14:19:23
Data modyfikacji: 2017-07-26 10:55:26
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska