Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Urzędzie Gminy.

 

 1. Zasady postępowania w sprawach wnoszonych przez interesantów oraz terminy ich załatwiania określone są w "Kodeksie Postępowania Administracyjnego" oraz odpowiednich przepisach szczególnych.
 2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do kulturalnego, sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie indywidualnych spraw obywateli ponoszą pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
 4. Kontrolę i koordynację działań komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji sprawuje sekretarz Gminy.
 5. Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu są ewidencjonowane w spisach lub rejestrach spraw, prowadzonych w urzędzie.
 6. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do załatwiania spraw w sposób nie wymagający wielokrotnego stawiennictwa interesanta w Urzędzie a w szczególności:
 • udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnianiu treści obowiązujących przepisów;
 • rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli to możliwe, a w pozostałych przypadkach w określonych terminach załatwiania;
 • informowanie zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy;
 • powiadomieniu zainteresowanego o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takich okoliczności lub konieczności;
 • informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć;
 • poświadczenie odpisów (kserokopii) dokumentów wykonawczych przez interesantów w toku załatwienia sprawy.

7.Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub pocztą elektroniczną.

 

Wójt Gminy Gózd  - Paweł Dziewt 

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

we wtorki od godziny 900 - 1200 i od 1530 -1630  

 

Przewodniczący Rady Gminy Gózd - Jan Wasiak

przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek w godz. 1300- 1500 

 

Sekretarz Gminy Gózd - Joanna Tkaczyk 

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

codziennie w godzinach urzędowania

 

Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu przyjmują interesantów w ciągu całego dnia pracy.

Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzane są protokoły. Centralny rejestr skarg i wniosków indywidualnych wpływających do Urzędu oraz skarg zgłaszanych w czasie przyjęć interesantów prowadzony jest na stanowisku ds kancelaryjnych.

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2007-05-26 15:39:10 | Data modyfikacji: 2024-07-04 13:52:05.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. .  Referat Utrzymania Infrastruktury Technicznej .  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego .  Referat Organizacyjno-Administracyjny .  Urząd Stanu Cywilnego .  Samodzielne stanowiska pracy .  Stanowiska z powołania: Sekretarz i Skarbnik . 
Data wprowadzenia: 2007-05-26 15:39:10
Data modyfikacji: 2024-07-04 13:52:05
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska