Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Decyzje > 2020 strona główna 

2020
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 31 grudnia 2020
r. umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie stacji telekomunikacyjnej
nadawczo-odbiorczej WA-0084 wraz z wieżą
antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na
działce nr ew. 843 położonej w miejscowości
Gózd, gm. Gózd

BGK_311220_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-22 12:04:47, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 2 listopada 2020
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego po nazwą: Budowa sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia na
działkach nr ew. grunt: 394/2, 394/3, 395/3,
395/4 położnych w miejsowości Małęczyn, gm.
Gózd

BGK_021120_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-10 14:07:39, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 20 października
2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa Stacji Uzdatniania
Wody (SUW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na działkach o nr. ewid. 678/1, 584, 983, 672,
673 obręb 0007 Grzmucin w miejscowości Grzmucin,
gmina Gózd

BGK_201020_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-02 15:09:37, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 8 października
2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego po nazwą: Budowa oświetlenia
ulicznego przy ul. Bankowej w miejscowości
Małęcznyn, gm. Gózd

BGK_121020_decyzja3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-12 16:59:34, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 8 października
2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa gazociągu
średniego ciśnienia DN40PE na działkach nr ew.
220/11, 220/10 w miejscowości Małęczyn, ul.
Szkolna, gm. Gózd

BGK_121020_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-12 16:49:47, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnai 8 października
2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej
niskiego napięcia w miejscowości Lipny, gm.
Gózd

BGK_121020_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-12 16:46:18, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 września
2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Budy Niemianowskie, gm. Gózd -
inwestycja zlokalizowana na działkach o nr.
eiwd.: 261/5, 261/1

BGK_280920_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 13:50:00, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 września
2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Podgóra, gm. Gózd - inwestycja
zlokalizowana na działkach nr ewid.: 421/10,
421/3, 415, 421/8, 407/3, 421/7, 409/1, 409/5

BGK_280920_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 13:39:28, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 31 sierpnia 2020
r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
Budowa sieci wodociągowej fi 90 mm oraz
kanalizacyjnej fi 200 mm PVC na działkach
położonych w m. Małęczyn, gm. Gózd

BGK_310820_decyzja

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-04 20:10:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 30 lipca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej dziewięciu budynków
mieszkalnych na działkach położonych w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_300720_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 13:57:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 29 lipca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa gazociągu
średniego ciśnienia DN 125 PE na działkach nr
ewid. gruntu: 65/1, 349 położonych w
miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd

BGK_290720_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 14:35:22 Informację zaktualizowano 2020-07-30 14:35:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 29 lipca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa gazociągu
średniego ciśnienia DN 90 PE, DN 40 PE na
działce nr ewid. gruntu: 751 położonej w
miejscowości Małęczyn oraz na działkach nr
ewid. gruntu: 388/1, 150/5, 155, 123/4
położonych w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd

BGK_290720_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 14:28:28 Informację zaktualizowano 2020-07-30 14:34:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 lipca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa gazociągu
średniego ciśnienia PE DN 63 PE na działce o
nr. ewid. 724/1 położonej w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_220720_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 10:02:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 26 czerwca 2020
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
poblicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej o
ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa na
działkach zlokalizowanych w miejscowości
Myśliszewice, gmina Jedlnia Letnisko, w
miejscowości Klwatka, Kiedrzyn i Małęczyn, gm.
Gózd

BGK_070820_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 15:00:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 30 czerwca
2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na budowie odcinka drogi
powiatowej nr 3528W w celu zachowania ciągłości
komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji
pn.: Rozbudowa Lotniska Radom" od km 0+00 do km
0+997 na terenie gminy Miasta Radom, gminy
Jedlnia-Letniso oraz gminy Gózd

SR_080720_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 14:46:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 26 maja 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na: Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej sieci P4 "RAD3317C" wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce nr ewid. gruntu: 551/4 położonej w
miejscowości Klwatka Królewska

BGK_260520_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 14:03:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 25 maja 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na: Budowa wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,
wykonanie ogrodzenia, budowa wewnętrznej linii
zasilania na działce nr ewid. gruntu: 266
położonej w miejscowości Grzmucin

BGK_250520_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 12:46:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 25 maja 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegajacej na: Budowa wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,
wykonanie ogrodzenia, budowa wewnętrznej linii
zasilania na działce nr ewid. gruntu: 843
położonej w miejscowości Gózd

BGK_250520_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 12:43:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 czerwca 2020
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa słupowej stacji
transformatorowej, budowa linii kablowej SN i nN
zlokalizowanej na działkach nr ewid.: 375/7,
375/4 w miejscowości Grzmucin

BGK_010620_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 15:19:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 lutego 2020
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia oraz
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia na działkach o nr. ewid.: 433/2, 433/1,
439, 440, 441/1, 443, 444, 445, 1/2 (obręb 0005)
w miejscowości Małęczyn oraz działce nr 165/3
(obręb 0006) w miejscowości Kiedrzyn, gm. Gózd

BGK_280220_DECYZJA.pdf

BGK_160420_POSTANOWIENIE.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-21 14:16:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 16 marca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Sieć
wodociągowa i kanalizacyjna na działkach o nr.
ewid.: 40/12, 74, 87/9, 87/15 w miejscowości
Kiedrzyn, gmina Gózd

BGK_160320_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 13:07:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 16 marca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE DN/OD 63 mm,
PE DN/OD 40 mm na działkach o nr. ewid.: 823/12,
823/13, 370, 680, 674/9, 673/2, 823/9 w
miejscowości Małęczyn, gmina Gózd

BGK_160320_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 13:04:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 9 marca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia DN 40 PE, na działkach o nr. ewid.:
522/7, 672/2 w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd

BGK_090320_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 13:11:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 lutego 2020
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia oraz
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia na działkach o nr. ewid. 433/2, 433/1,
439, 440, 441/1, 443, 444, 445, 1/2 (obręb 0005)
w miejscowości Małęczyn oraz na działce nr
165/3 (obręb 0006) w miejscowości Kiedrzyn,
gmina Gózd

BGK_280220_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 13:08:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku