Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Obwieszczenia 2018
° Obwieszczenia
Komunikaty dla rolników
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi 2018
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Serwis
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia 2018 strona główna 

Obwieszczenia 2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 317/1 i 318/1
(dojazd do inwestycji) położonych w
miejscowości Gózd, gm. Gózd polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4
(PLAY) RAD 4401A wraz z infrastrukturą
techniczną
 BGK_060318_zawiadomienie2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 15:39:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 455 położonej w
miejscowości Drożanki, gm. Gózd polegającej na
budowie stacji transformatorowej wraz z linią SN
 BGK_060318_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 10:54:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o wyznaczeniu
siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w
zakresie zebranego materiału dowodowego w sprawie
wniosku Inwestora Krzyżanowski Partners Sp. z
o.o., ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o
nr 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie
 ROŚiMK_020318_postanowienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 14:30:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o udzielniu zezwolenia
Firmie WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy
Gózd
 ROŚiMK_210218_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 14:56:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie stacji tankowania paliw płynnych i gazu
propan-butan z budynkiem obsługi oraz
trzystanowiskową bezdotykową myjnią samochodów
na terenie działki o nr. ew. 3 w miejscowości
Klwatka, gm. Gózd, powiat radomski
 ROŚiMK_190118_obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-24 09:14:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o zmianie decyzji znak:
ROŚiMK.6220.10.2016,2017 z dnia 18.01.2017 r. o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji
tankowania paliw płynnych i gazu propan-butan z
budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową
bezdotykową myjnią samochodów na terenie
działki o nr. ew. 3 w miejscowości Klwatka, gm.
Gózd, powiat radomski
 ROŚiMK_190118_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-24 09:11:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd w sprawie zezwolenia na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy
Gózd dla Firmy TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul.
Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
 ROŚiMK_220118_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-22 11:24:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na: "Przebudowa drogi
gminnej Nr 350105W Kuczki Kolonia - Gózd -
Karszówka wraz z przebudową skrzyżowania z
drogą gminną (ul. Szkolną)
 BGK_170118_obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 15:18:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o odmowie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pod nazwą: Budowa masztu
telekomunikacyjnego dla stacji bazowej położonej
w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd na działce o
nr. ewidencyjnym 301
 BGK_090118_decyzja_2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 15:09:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o odmowie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pod nazwą: Budowa masztu
telekomunikacyjnego dla stacji bazowej położonej
w m. Gózd, gm. Gózd, na działce o numerze
ewidencyjnym 840
 BGK_090118_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 09:21:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
polegającej na: Budowa linii kablowej SN 15 kV,
stacji transformatorowej słupowej 15 kV/0,4 kV,
słupa odłącznikowego SN 15 kV w miejscowości
Gózd, gm. Gózd na działkach o nr.ewid. 316,
318/1 (obręb nr 9 Gózd) - zamierzonej przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110
Skarżysko-Kamienna za pośrednictwem
pełnomocnika Jana Ryniewicza reprezentującego
firmę EL-DJ Projekty Energetyczne Jan Ryniewicz,
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 117/19, 25-432
Kielce

BGK_080117_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-08 12:58:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o odmowie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 "RAD3317C" wraz z
infrastrukturą techniczną położonej w
miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd na
działce o nr. ewidencyjnym 551/4

BGK_050118_Decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 14:38:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 4 stycznia
2018 r. o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu do
wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału
dowodowego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy
Gózd z dnia 18.01.2017 r., znak: ROŚiMK
6220.10.2016.2017 w pkt. 1 „Rozdział i
charakterystyka przedsięwzięcia z
uwzględnieniem: litera a) skali przedsięwzięcia
i wielkości zajmowanego terenu oraz ich
wzajemnych proporcji” o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie
stacji paliw płynnych i gazu propan- butan z
budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową,
bezdotykową myjnią samochodów na terenie
działki o nr. ew. 3 w m. Klwatka, gm. Gózd”

ROŚiMK_040118_Postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 09:51:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 stycznia
2018 r. o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do przeprowadzenia oceny
(sporządzenia raportu) oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko polegającego na
zmianie decyzji Wójta Gminy Gózd z dnia
18.01.2017 r., znak: ROŚiMK 6220.10.2016.2017 w
pkt. 1 „Rozdział i charakterystyka
przedsięwzięcia z uwzględnieniem: litera a)
skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego
terenu oraz ich wzajemnych proporcji” o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie stacji paliw płynnych i gazu propan-
butan z budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową,
bezdotykową myjnią samochodów na terenie
działki o nr. ew. 3 w m. Klwatka, gm. Gózd”

ROŚiMK_030118_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 15:25:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
 Obwieszczenia . 
wersja do druku