Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > 2020 strona główna 

2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 lutego
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: budowa
oświetlenia terenu przed Urzędem Gminy w
Goździe na działkch nr ewid. 171/5, 174/3, 175
położonych w miejscowości Gózd, gm. Gózd

BGK_160221_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-18 15:02:40, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 lutego
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: budowa
oświetlenia ulicznego (plac OSP) na działkach
nr. ewid.: 552/4, 552/5 położonych w
miejsowości Gózd, gm. Gózd

BGK_160220_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-18 14:58:48, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego z dnia 24 listopada 2020 r. o
wydaniu decyzji ostatecznej znak
SKO.ZP.4110.185.1313.2020 uchylającej w całości
decyzję Wójta Gminy Gózd z dnia 26 maja 2020
r., znak: BGK.6733.9.2018 i przekazaniu sprawy do
ponownego rozpatrzenia organowi I instancji

SKO_241120_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-29 14:53:22, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego i wystąpieniu do
organów współdziałających w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie stacji telekomunikacyjnej WA-0084 wraz z
wieżą antenową oraz wewnętrzną linią
zasilania w miejscowości Gózd, pow. radomski,
woj. mazowieckie na działce ewid. nr 843

ROSiMK_031220_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-03 13:49:58, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 2
listopada 2020 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napięcia na działkach nr ew. grunt:
394/2, 394/3, 395/3, 395/4 położnych w
miejsowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_021120_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-10 14:04:42, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 20
października 2020 r. o wydaniu decyzji
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia: Budowa Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach o nr. ewid. 678/1,
584, 983, 672, 673 obręb 0007 Grzmucin w
miejscowości Grzmucin, gmina Gózd

BGK_201020_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-02 15:06:48, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8
października 2020 r. o wydaniu decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego przy
ul. Bankowej w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_121020_obwieszczenie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-12 16:56:25, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8
października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN40PE na
działkach nr ew. 220/11, 220/10 w miejscowości
Małęczyn, ul. Szkolna, gm. Gózd

BGK_121020_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-12 16:52:52, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8
października 2020 r. o wydaniu decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa linii kablowej niskiego
napięcia w miejscowości Lipny, gm. Gózd

BGK_121020_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-12 16:44:03, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 5
października 2020 r. o wydaniu decyzji
umarzającej postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie
zespołu paneli fotowoltaicznych "Wojsławice"
wraz z infrastukturą towarzyszącą o łącznej
mocy do 1MW w miejscowości Wojsławice, gmina
Gózd

ROSiMK_051020_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-05 16:01:56, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu z dnia 24 września 2020
r. o wydaniu decyzji uchylającej w całości
decyzję Wójta Gminy Gózd z dnia 25.05.2020 r.
znak: BGK.6733.4.2018 ustalającą lokalizację
inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
zamierzonej przez ALGO POLAND Sp. z o.o.
polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej
z wyposażeniem na działce nr ewid. 843
położonej w m. Gózd, gm. Gózd, i orzekającej
o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla ww. inwestycji

SKO_240920_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 14:03:13, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu z dnia 24 września 2020
r. o wydaniu decyzji uchylającej w całości
decyzję Wójta Gminy Gózd z dnia 25.05.2020 r.
znak: BGK.6733.5.2018 ustalającą lokalizację
inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
zamierzonej przez ALGO POLAND Sp. z o.o.
polegającej na budowie obiektu infrastruktury
technicznej WA-0085 na działce położonej w m.
Grzmuci, gm. Gózd, i orzekającej o odmowie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla ww. inwestycji

SKO_240920_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 13:57:10, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28
września 2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy
Niemianowskie, gm. Gózd - inwestycja
zlokalizowana na działkach nr ewid.: 261/5, 261/1

BGK_280920_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 13:46:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28
września 2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Podgóra, gm. Gózd - inwestycja zlokalizowana na
działkach nr ewid.: 421/10, 421/3, 415, 421/8,
407/3, 421/7, 409/1, 409/5

BGK_280920_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 13:42:33, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30
września 2020 r. o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu aktualizacji "Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest na lata
2020-2032 dla gminy Gózd

ROSiMK_300920_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 09:37:31, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-zawiadomienie o prawie stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie
zespołu paneli fotowoltaicznych "Wojsławice"
wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej
mocy do 1 MW w miejscowości Wojsławice na
działce ew. nr 1038/2

ROSiMK_090920_obwieszczenie_zawiadomienie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-09 17:53:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 31
sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci wodociągowej fi 90 mm oraz
kanalizacyjnej fi 200 mm PVC na działkach
położonych w m. Małęczyn, gm. Gózd

BGK_310820_obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-04 20:07:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu o przedłużeniu terminu
załatwienia sprawy dotyczącej odwołania od
decyzji Wójta Gminy Gózd z dnia 26 maja 2020 r.
znak: BGK.6733.9.2018 w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PS
"RAD 3317C" wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce o nr. ew. 551/4
położonej w miejscowości Klwatka Królewska

SKO_190820_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-19 15:25:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod
nazwą: Budowa sieci elektoenergetycznej
średniego i niskiego napięcia wraz ze stacją
transformatorową zlokalizowaną na słupach o
wysokości do 9m w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd.

BGK_100820_decyzja.pdf

 BGK_100820_obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-08-10 15:30:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 lipca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
przyłącza do sieci elektroenergetycznej
dziewięciu budynków mieszkalnych na działkach
położonych w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_300720_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 13:54:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29 lipca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia DN 125 PE na
działkach nr ewid. gruntu: 65/1, 349 położonych
w miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd

BGK_290720_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 14:32:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29 lipca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia DN 90 PE, DN 40
PE na działce nr ewid. gruntu: 751 położonej w
miejscowości Małęczyn oraz na działkach nr
ewid. gruntu: 388/1, 150/5, 155, 123/4
położonych w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd

BGK_290720_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 14:25:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 lipca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE DN 63 PE na
działce o nr. ewid. 724/1 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_220720_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 09:59:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 lipca
2020 r. o odmowie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowa Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działkach ew. o nr. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, pow. radomski, woj.
mazowieckie

ROSiMK_160720_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-16 15:15:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 26 czerwca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci
gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż
0,5 MPa na działkach zlokalizowanych w
miejscowości Myśliszewice, gmina Jedlnia
Letnisko, w miejscowości Klwatka, Kiedrzyn i
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_080720_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 14:57:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na budowie odcinka drogi
powiatowej nr 3528W w celu zachowania ciągłości
komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji
pn.: Rozbudowa Lotniska Radom" od km 0+00 do km
0+997 na terenie gminy Miasta Radom, gminy
Jedlnia-Letniso oraz gminy Gózd

SR_080720_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 14:43:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego i wystąpieniu do
organów współdziałających w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie stacji uzdatniania wody (SUW) w
miejscowości Grzmucin, gm. Gózd wraz z
infrastrukturą towarzyszącą nadziemną i
podziemną i siecią wodociągową łączącą SUW
z gminną rozdzielczą siecią wodociągową na
działkach o nr. ewid.: 584, 983, 672, 673, 678/1
obręb 0007 Grzmucin oraz budowie urządzenia
służącego do poboru wód podziemnych

ROSiMK_010720_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 13:46:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 czerwca
2020 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr: 433/2, 397,
396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 437/1 położonych w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd polegającej
na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i
niskiego napięcia

BGK_160620_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 10:46:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 czerwca
2020 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 65/1, 349
położonej w miejscowości Klwatka Królewska,
gm. Gózd polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia DN125PE

BGK_030620_obwieszczenie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 10:41:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 czerwca
2020 r. o wszczęciu postępowani
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 751 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd oraz na
działkach nr: 388/1, 150/5, 155, 123/4
położonych w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd
polegającej na budowie gazociągu średniego
ciśnienia DN90PE, DN40PE

BGK_030620_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 10:36:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 czerwca
2020 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr: 819/17, 819/16,
819/15, 819/14, 819/13, 819/11, 463/5, 463/20,
463/18, 463/16, 463/15, 463/14, 463/13, 463/12,
463/11, 463/10 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd polegającej na budowie
przyłącza do sieci elektroenergetycznej 9
budynków mieszkalnych

BGK_030620_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 10:31:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 26 maja
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej sieci P4 "RAD3317C"
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce nr ewid. gruntu: 551/4 położonej w
miejscowości Klwatka Królewska

BGK_260620_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 12:39:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 25 maja
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,
wykonanie ogrodzenia, budowa wewnętrznej linii
zasilania na działce nr ewid. gruntu: 266
położonej w miejscowości Grzmucin

BGK_250520_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 12:35:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 25 maja
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,
wykonanie ogrodzenia, budowa wewnętrznej linii
zasilania na działce nr ewid. gruntu: 843
położonej w miejscowości Gózd

BGK_250520_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 12:33:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych
"Wojsławice" wraz z infrastrukturą
towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW w
miejscowości Wojsławiice na działce ewid. nr
1038/2

ROSiMK_100620_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 15:29:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 czerwca
2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa słupowej
stacji transformatorowej, budowa linii kablowej SN
i nN zlokalizowanej na działkach nr ewid.: 375/7,
375/4 w miejscowości Grzmucin

BGK_010620_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 15:23:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 14 maja
2020 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na budowie odcinka drogi powiatowej
nr 3528W, w celu zachowania ciągłości
komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji
pn.: "Rozbudowa Lotniska Radom" od km 0+000 do km
0+997 na terenie gminy Miasta Radom, gminy
Jedlnia-Letnisko oraz gminy Gózd

SR_140520_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-22 12:20:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12
maja 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia
odszkodowania za nieruchomość, która posiadała
nieuregulowany stan prawny, położoną w gminie
Gózd, obręb Kiedrzyn

WM_120520_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 14:37:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 2 kwietnia
2020 r. o odmowie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce
ew. o nr. 137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_020420_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 13:35:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu z dnia 5 marca 2020 r. o
wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję
Wójta Gminy Gózd z dnia 17.01.2020 r. znak:
ROŚiMK.6220.8/2016/17/18/19/20 określającą
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa
fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr.
137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
pow. radomski, woj. mazowieckie

SKO_050320_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-12 14:32:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie Wójta Gminy
Gózd z dnia 4 marca 2020 r. o przekazaniu do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu
odwołania złożonego przez Stronę postępowania
od decyzji Wójta Gminy Gózd z dnia 17.01.2020 r.
określającej środowiskowe uwarunkowania zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce o nr.
ew. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_040320_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-04 16:09:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28 lutego
2020 r. o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na; Budowie drogi pieszo-rowerowej
wzdłuż drogi powiatowej 3528W Kiedrzyn-Radom

ROŚiMK_280220_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-28 16:40:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia
18 lutego 2020 r. o terminie wydania ewentualnego
postanowienia co do obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na zmianie
przedsięwzięcia realizowanego polegajacej na
zwiększeniu operacji lotniczych w ramach
działalności Portu Lotniczego w Radomiu, o
przyczynach zwłoki oraz o terminie załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przytaczanego
powyżej przedsięwzięcia

RDOŚ_250220_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-25 14:59:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 lutego
2020 r. o przekazaniu do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu odwołania złożonego
przez radcę prawnego reprezentującego Inwestora
Krzyżanowski Partners Sp. z o.o. od decyzji
Wójta Gminy Gózd z dnia 17.01.2020 r. znak:
ROŚiMK.6220.2.2019/2020 w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowa Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działce ew. o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów,
gm. Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROŚiMK_200220_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-21 12:24:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 7 lutego
2020 r. o przekazaniu do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu odwołania złożonego
przez Stronę postępowania od decyzji Wójta
Gminy Gózd z dnia 17.01.2020 r. znak:
ROŚiMK.6220.8.2016/17/18/19/20 w sprawie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Rozbudowie fermy drobiu w Kłonowie na działkach
o nr. ew. 137, 170, 171 obręb Kłonów, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROŚiMK_070220_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 15:24:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o termine wydania
ewentualnego postanowienia co do obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
zmianie przedsięwzięcia realizowanego
polegającej na zwiększeniu operacji lotniczych w
ramach działalności Portu Lotniczego w Radomiu

RDOŚ_050220_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-06 14:27:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 23 stycznia 2020r.
w sprawie wydania decyzji umarzającej w całości
postępowanie w przedmiocie ustalenia
środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
pn.:Uruchomienie nocnych lotów samolotów
pasażerskich na lotnisku Radom".

ROSiMK_030220_obwieszczenie_.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-03 14:07:06 Informację zaktualizowano 2020-02-03 14:14:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 3 lutego 2020r. o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie
drogi gminnej nr 350110W Kłonów-Kuczki".

ROSiMK_030220_obwieszczenie_zawiadomienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-03 14:01:20 Informację zaktualizowano 2020-02-03 14:15:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 3 lutego 2020r. o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:" Przebudowie
drogi gminnej 350119W w miejscowości Małęczyn,
ul. Kościelna".

ROSiMK_030220_obwieszczenie_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-03 13:48:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gmina Gózd z
dnia 3 lutego 2020r. o wszczęciu postepowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie
drogi gminnej nr 350109W w miejscowości
Małęczyn, ul. Szkolna".

ROSiMK_030220_obwieszczenie_zawiadomienie_.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-03 13:41:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 17
stycznia 2020 r. o odmowie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie:
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce
ew. o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_170120_obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-17 14:33:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku