Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > 2023 strona główna 

2023
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na
części działek nr 652, 654 w obrębie
Drożanki, gmina Gózd

ROSiMK_211223_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-21 10:49:20, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 5 października 2023 r. o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałąjących w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o
mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczą na nieruchomości obejmującej
działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1209
obręb Wojsławice, położoną w m. Wojsławice,
gm. Gózd

ROSiMK_051023_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-05 13:50:50, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 2
października 2023 r. o wszczęciu postępowania
administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia zlokalizowanej na działkach nr: 65/3,
349, 235/1, 233/11, 233/16, 233/8, 234 w
miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd

RBiI_041023_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-04 14:41:25, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 14
września 2023 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN
160PE, DN 125PE, DN 90PE, DN 63PE na działkach
położonych w miescowościach: Niemianowice,
Kuczki-Kolonia, Gózd, Kuczki na terenie gm. Gózd

RBiI_180923_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-18 14:10:33, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11
września 2023 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej
średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją
światłowodową oraz przebudową słupowej stacji
transformatorowej na działkach nr 987, 396,
411/1, 413/1 w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd

RBiI_180923_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-18 14:04:44, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6
września 2023 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Lipiny, gm. Gózd

RBiI_180923_obwieszczenie6.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-18 13:57:45, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6
września 2023 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanej na działkach nr 1228/2, 1056/2 w
miejscowości Wojsławice, gm. Gózd

RBiI_180923_obwieszczenie5.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-18 13:52:39, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6
września 2023 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawei wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanej na działkach nr 369/4, 369/5, 370,
796/1w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_180923_obwieszczenie4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-18 13:47:19, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6
września 2023 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Kiedrzyn, gm. Gózd

RBiI_180923_obwieszczenie7_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-18 13:42:28, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 5
września 2023 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia, zlokalizowanej na działce nr 1/1 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_180923_obwieszczenie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-18 13:36:43, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Burmistrza Jedlni-Letniska o wydaniu
decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej
średniego ciśnienia DN 160 PE na części
działki nr ewid. 43/2 obręb Gzowice Folwark,
gmina Jedlnia-Letnisko oraz na części działki
nr ewid. 12 obręb Niemianowice, gm. Gózd

BJJ_280823_obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-28 14:07:44, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 28 lipca 2023 r. o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej nr 350114W Lipiny - Gózd
realizowanego na działkach ewidencyjnych na 1366
obręb Gózd oraz 380 obręb Piskornica

ROSiMK_310723_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-31 11:36:20, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14
lipca 2023 r. o wydaniu decyzji w sprawach
stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z
mocy prawa przez Powiat Radomski prawa własności
nieruchomości położonych w powiecie radomskim,
gminie Gózd, w obrębach 0004 Piskornica i 0009
Gózd, zajetych pod drogę publiczną-powiatową
nr 34 430 (obecnie 3525W) Słupica-Gózd

WM_210723_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-21 14:45:12, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 maja
2023 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Przebudowa i rozbudowa szkoły
podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie
o część przedszkolną na działce nr 275
położonej w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_190723_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-19 13:45:33, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Burmistrza Jedlni-Letniska z dnia 22
czerwca 2023 r. o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację
inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia DN 160 PE na
części działki nr ewid. 43/2 obręb Gzowice
Folwark, gm. Jedlnia-Letnisko oraz na części
działki nr ewid. 12 obręb Niemianowice, gm.
Gózd

BJJ_300623_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-30 09:47:39, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 22 czerwca 2023 r. o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu
urządzenia wodnego - stawu napełnianego wodami
opadowymi i gruntowymi o zasięgu oddziaływania
niewykraczającym poza granice terenu, którego
zakład jest właścicielem, na działce nr 270/1
w miejscowości Podgóra, gm. Gózd, pow.
radomski, woj. mazowieckie

ROSiMK_220623_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-22 12:39:36, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6
czerwca 2023 r. o wydaniu decyzji stwierdzających
nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa
przez Powiat Radomski prawa własności
nieruchomości położonych w powiecie radomskim,
gm. Gózd, obręb 0009 Gózd, zajętych pod drogę
publiczną-powiatową nr 34 430 (obecnie 3525W)
Słupica-Gózd

WM_120623_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-12 16:26:09, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28 marca
2023 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej niskiego (0,4 kV) napięcia
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Grzmucin, gm. Gózd

RBiI_050423_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 14:08:00, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28 marca
2023 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej niskiego (0,4 kV) napięcia
zlokalizowanej na działkach nr: 396, 411/1,
1444/2, 1444/7, 1444/9, 1444/15, 1444/20
położonych w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd

RBiI_050423_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 14:04:35, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24
stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia "Budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej niskiego (0,4 kV) napięcia" na
działkach położonych w miejscowości Grzmucin,
gm. Gózd

RBiI_090223_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-09 10:55:53, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24
stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia "Budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej niskiego (0,4 kV) napięcia na działkach
położonych w miejscowości Gózd, gm. Gózd

RBiL_080223_obwieszczenie5.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-08 14:32:26, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24
stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
"Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV
oświetlenia drogowego", zlokalizowanego na
działkach nr 197/2, 1366, 223/2, 223/1
położonych w miejscowości Gózd, gm. Gózd

RBiI_080223_obwieszczenie_4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-08 14:26:45, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 17
stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
"Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV
oświetlenia drogowego", zlokalizowanego na
działkach położonych w miejscowściach:
Kuczki-Kolonia, Kuczki, Gózd, gm. Gózd

RBiI_080223_obwieszczenie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-08 14:22:01, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 10
stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia",
zlokalizowanego na działkach nr: 730/4, 730/15
położonych w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiL_080223_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-08 14:16:04, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 2 stycznia
2023 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia "Budowa sieci
elektroenergetycznej 0,23kV oświetlenia
drogowego, zlokalizowanego na działkach nr: 1/1,
2/2, 3/1, 540/3 położonych w miejscowości
Lucin, gm. Tczów, pow. zwoleński oraz na
działce nr 644/6 położonej w miejscowości
Podgóra, gm. Gózd, pow. radomski

RBiL_080223_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-08 14:12:19, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku