Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > 2021 strona główna 

2021
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o zamiarze, przystąpieniu
i wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
zarządzeń zmieniających oraz wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zarządzenia w
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły
PLH140029

RDOŚ_311221_obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-31 12:27:03 Informację zaktualizowano 2021-12-31 12:29:14, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6 grudnia
2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: budowa sieci elektroenergetycznej
średniego i niskiego napięcia wraz z
kanalizacją kablową w ramach zadania PBW
przebudowy i rozbudowy linii 15kV
Gołębiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. Zadanie 7 - RE Radom
odcinek Grzmucin-Małęczyn

BGK_061221_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-30 13:54:48, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 grudnia
2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia oraz
budowa złącza kablowego SN na działce nr 1/1,
72 w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_011221_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-30 13:49:05, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 2
listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 287/1, 294/9
obręb Małęczyn polegającej na budowie sieci
gazowej w m. Małęczyn, gm. Gózd

BGK_241121_obwieszczenie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-24 15:11:58, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 25
października 2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunkó
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
obrębie Kuczki-Kolonia oraz na działkach
położonych w obrębie Niemianowice polegającej
na budowie kanalizacji sanitarnej w m.
Kuczki-Kolonia i Niemianowice z odprowadzeniem
ścieków do oczyszczalni ścieków w Klwatce
Królewskiej

BGK_241121_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-24 15:08:36, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 25
października 2021 r. o umorzeniu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
obrębie Kuczki-Kolonia oraz na działkach
położonych w obrębie Niemianowice polegającej
na budowie kanalizacji sanitarnej w m.
Kuczki-Kolonia i Niemianowice z odprowadzeniem
ścieków do oczyszczalni ścieków w Klwatce
Królewskiej

BGK_241121_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-24 15:04:13, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 5 listopada 2021 r. o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o
mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce nr 517/1 obręb Kolonia
Kłonówek w gminie Gózd

ROSiMK_051121_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-05 13:37:21 Informację zaktualizowano 2021-11-05 13:43:37, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 291/21/PE.I z
dnia 28 października 2021 r. zatwierdzającej
"Projekt robót geologicznych dla potrzeb
wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
dla określenia warunków
geologiczno-inżynierskich na potrzeby
projektowanej drogi ekspresowej S-12 na odcinku
Radom-Puławy

UMWM_021121_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-02 14:09:05, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 25 października
2021 r. o wystąpieniu do organów
współdziałających przed wydaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi
ekspresowej S-12 na odcinku węzeł Radom
Południe (z węzłem) - Puławy (węzeł
"Bronowice" na obwodnicy Puław)

RDOŚ_251021_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-02 10:46:31, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 25 października
2021 r. o możliwości zapoznania się z treścią
wniosku i z jego załącznikami dot. wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi
ekspresowej S-12 na odcinku węzeł Radom
Południe (z węzłem) - Puławy (węzeł
"Bronowice" na obwodnicy Puław)

RDOŚ_251021_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-02 10:41:55, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6
września 2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanej na
działce nr 843 położonej w m. Gózd, gm. Góżd
polegającej na budowie stacji telekomunikacyjnej
nadawczo-odbiorczej WA-0084 wraz z wieżą
antenową oraz wewnetrzną linią zasilania

BGK_281021_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-28 13:35:42, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11
października 2021 r. o wydaniu decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa wodociągu w miejscowości
Grzmucin-Klwatka Królewska-przekroczenie rzeki
Pacynki, na działkach nr 754/1, 754/2, 754/3 w
miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd

BGK_151021_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-15 11:10:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 14 października 2021 r. o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowa farmy fotowoltaicznej "PEF PV 013" o mocy
do 1 MW na części działki o nr. ewid. 687, 689
obręb 0012, gm. Gózd

ROŚiMK_141021_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-14 09:58:41, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 28 września 2021 r. o
zebraniu materiału dowodowego i prawie zapoznania
się z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia
wywieszenia niniejszego obwieszczenia dot.
zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla
potrzeb wykonania dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej dla określenia
warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby
projektowanej drogi ekspresowej S12 na odcinku
Radom-Puławy

UM_051021_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-05 15:15:16, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16
września 2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd polegającej
na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w
m. Małęczyn, ul. Lubelska, ul. Działkowa, ul.
Kościelna, ul. Makowska, ul. Ziembickiego

BGK_230921_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-23 14:27:21, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 21
września 2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia o napięciu znamionowym do 1 kV
zlokalizowanego na działkach nr 751, 738, 739,
744, 745 w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd
oraz działce 388/1 obręb Grzmucin, gm. Gózd

BGK_230921_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-23 11:47:44, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 20
września 2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Grzmucin - Klwatka Królewska na działkach nr
762, 553/2, 553/12, 553/11, 754/1, 754/2, 754/3,
553/15, 619/3 w miejscowości Klwatka Królewska,
gm. Gózd i na działkach nr 991/1, 991/2 w
miejscowości Grzmucin, gm. Gózd

BGK_210921_obwieszczenie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-21 13:30:42, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 17
września 2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Przebudowa linii kablowej YAKY 4x35 mm2 relacji
słup nr 4 do posesji Gózd, ul. Radomska 106, gm.
Gózd, na działce nr 611 w miejscowości Gózd,
gm. Gózd

BGK_210921_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-21 13:25:39, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 17
września 2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia o napięciu znamionowym do 1 kV
zlokalizowanego na działkach nr 396/4, 397, 432,
431 w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_210921_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-21 13:21:11, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 17
września 2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia o napięciu znamionowym do 1 kV
zlokalizowanego na działkach nr 248/2, 248/4,
248/5, 277/1, 240/2, 240/7, 240/6, 140 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_210921_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-21 13:17:33, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 15
września 2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
"Budowa sieci kanalizacji santarnej"
zlokalizowanego na terenie działek nr 4/6, 5, 6,
7, 8, 9/10, 9/13, 9/14, 9/18, 9/19, 9/20, 9/22,
11/4 w miejscowości Gózd, Osiedle Karszówka,
gm. Gózd

BGK_200921_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-20 14:26:18 Informację zaktualizowano 2021-09-20 14:42:20, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30
sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 1/1, 72
położonych w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
średniego napięcia oraz budowie złącza
kablowego SN

BGK_200921_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-20 14:21:27, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 17 września 2021 r. o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
śrdowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie Elektrowni Słonecznej "PV GÓZD" wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami
transformatorowymi o mocy do 2 MW z możliwością
podziału na mniejsze elektrownie na działkach nr
1020, 1021, obręb Gózd, gm. Gózd

ROSiMK_170921_obwieszczenie_zawiadomienie_2

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-17 12:21:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 16 września 2021 r. o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na
działce o nr. ew. 88, 89/4 obręb Klwatka, w
gminie Gózd, pow. radomski, woj. mazowieckie

ROSiMK_170921_obwieszczenie_zawiadomiene

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-17 12:14:55, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego o wystąpieniu do właściwych
wójtów i burmistrzów o wydanie opinii w sprawie
zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla
potrzeb wykonania dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej dla określenia
warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby
projektowania drogi ekspresowej S12 na odcinku
Radom-Puławy"

UM_150921_Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-15 10:42:36, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16
sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach 751, 738, 739, 744,
745 położonych w m. Małęczyn, gm. Gózd oraz
na działce nr 388/1 położonej w m. Grzmucin,
gm. Gózd polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1
kV

BGK_180821_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-18 13:07:27, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16
sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 248/2, 248/4,
248/5, 277/1, 240/2, 240/7, 240/6, 140
położonych w m. Małęczyn, gm. Gózd
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
o napięciu znamionowym do 1 kV

BGK_180821_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-18 13:03:03, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16
sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 396/4, 397, 432,
431 położonych w m. Małęczyn, gm. Gózd
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
o napięciu znamionowym do 1 kV

BGK_180821_obwieszczenie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-18 12:58:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Góżd z dnia 3
sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 611 położonej w m.
Gózd, gm. Gózd polegającej na przebudowie linii
kablowej YAKY 3x35mm2 relacji słup 4

BGK_180821_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-18 12:54:14, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 14 lipca
2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie
działek nr 271/4, 287/1, 294/9 położonych w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_060821_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-06 14:27:24, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 21 lipca
2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w m.
Klwatka, gm. Gózd oraz działkach położonych w
m. Grzmucin, gm. Gózd, polegającej na budowie
sieci wodociągowej PE DN/OD 160 mm

BGK_290721_obwieszczenie4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-29 11:13:07, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 21 lipca
2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 4754/1, 754/2,
754/3 położonych w m. Klwatka, gm. Gózd,
polegającej na przekroczeniu rzeki Pacynki
wodociągiem PE DN/OD 160 mm

BGK_290721_obwieszczenie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-29 11:09:07, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 13 lipca
2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci
gazowej DN 63 PE średniego ciśnienia na działce
nr ewid.: 287/1 położonej w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_290721_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-29 11:04:57, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 13 lipca
2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE na działce
nr ewid.: 522/9, 522/13, 522/15 położonych w
miejscowści Małęczyn, gm. Gózd

BGK_290721_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-29 11:01:43, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 12 lipca
2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Gózd polegającej na budowie
kanalizacji sanitarnej w m. Gózd, Osiedle
Karszówka z odprowadzeniem ścieków do
oczyszczalni ścieków w Goździe

BGK_210721_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 11:53:22, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 12 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piskornica,
gm. Gózd

ROSiMK_120721_obwieszczenie-zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-12 16:29:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 9 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji
umarzającej postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie
0006 Kiedrzyn na działce nr 14/2 w m. Kiedrzyn,
gm. Gózd

ROSiMK_090721_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-09 14:15:58, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 maja
2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
elektroenergetycznej sieci kablowej średniego
napięcia 15 kV wraz z kanalizacją
światłowodową, budowa złącza kablowego SN
oraz budowa słupowej stacji transformatorowej na
działkach położonych w miejscowości Grzmucin,
gm. Gózd

BGK_250621_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-25 10:33:05, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 maja
2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
elektroenergetycznej sieci kablowej średniego
napięcia 15 kV wraz z kanalizacją
światłowodową, budowa złącza kablowego SN
oraz budowa słupowej stacji transformatorowej na
działkach położonych w miejscowości Grzmucin,
gm. Gózd

BGK_250621_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-25 10:29:19, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28 maja
2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
elektroenergertycznej sieci kablowej średniego
napięcia 15 kW wraz z kanalizacją
światłowodową, złączy kablowych SN oraz
przebudową słupowych stacji transformatorowych
zlokalizowanych na działkach położonych w
miejscowości Klwatka i w miejscowości Grzmucin
na terenie gminy Gózd

BGK_100621_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-10 10:45:45, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24 maja
2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
elektroenergetycznych sieci kablowych SN i nN wraz
ze słupową stacją transformatorową
zlokalizowanych na działkach położonych w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_100621_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-10 10:40:47, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 10 maja
2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 287/1 położonej w
miejscowości Małęczyn, gmina Gózd,
polegającej na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia DN 63

BGK_250521_obwieszczenie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-25 14:37:11 Informację zaktualizowano 2021-05-25 14:49:50, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 10 maja
2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 522/9, 522/13,
522/15 położonych w miejscowości Małęczyn,
gm. Gózd, polegającej na budowie sieci gazowej
średniego ciśnienia PE DN 40

BGK_250521_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-25 14:32:46, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 10 maja
2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 271/4, 287/1,
294/9 położonych w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie sieci wodociągowej
i sieci kanalizacyjnej

BGK_250521_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-25 14:28:37, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 10 maja
2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci
elektroenergetycznej średniego i niskiego
napięcia wraz z kanalizacją kablową w ramach
zadania: PBW przebudowy i rozbudowy linii 15 kV
Gołebiów-Maków Tor-1 odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. Zadanie 7 - RE Radom na
działkach położonych w miejscowościach:
Grzmucin, Małęczyn

BGK_210521_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-21 11:28:49, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Gózd o
wszczęciu postępowania i wystąpieniu do
organów współdziałających w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w
obrębie 006 Kiedrzyn, na działce nr 14/2

ROŚiMK_180521_obwieszczenie-zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-18 15:15:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 kwietnia
2021 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: PBW przebudowy i rozbudowy linii 15
kV Gołębiów - Maków - Tor-1, odgałęzienie
k-k Klwatka, gm. Gózd. Zadanie 5 - RE Radom na
działkach położonych w miejscowościach:
Małęczyn, Kiedrzyn, Klwatka

BGK_010421_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-07 13:41:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30
kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci elektroenergetycznej średniego
napięcia wraz z kanalizacją kablową w ramach
zadania "PBW przebudowa i rozbudowa linii 15 kV
Gołębiów - Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Klwatka Figietów"
 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-06 13:02:52, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 26
kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie
wyższym niż 0,5 MPa na części działek
położonych w miejscowościach: Myśliszewice,
Klwatka, Kiedrzyn, Małęczyn

BGK_260421_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-06 12:59:06, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 kwietnia
2021 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE DN 63
zlokalizowanego na terenie działek nr 724/1 i
672/2 w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_080421_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 14:11:20, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w
miejscowości Niemianowice, Kuczki-Kolonia, gm.
Gózd do oczyszczalni ścieków w Klwatce
Królewskiej

ROŚiMK_070421_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-07 14:58:46, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Gózd o
wszczęciu postępowania i wystąpieniu do
organów współdziałających w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w
miejscowości Gózd, Kuczki-Kolonia, Kuczki-Wieś,
Niemianowice, gm. Gózd do oczyszczalni ścieków
w Goździe

ROŚiMK_070421_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-07 14:53:56, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 marca
2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
budowa odcinków sieci wodociągowej na działkach
nr 676/18, 677 położonych w miejscowości
Grzmucin, gm. Gózd

BGK_300321_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-06 14:56:22, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8 marca
2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej średniego napięcia 15kW wraz z
kanalizacją światłowodową, złączy kablowych
SN oraz przebudowa słupowych stacji
transformatorowych na działkach położonych w
miejscowości Grzmucin, gmi. Gózd

BGK_080321_Obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-06 14:52:09, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 18 marca
2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd polegającej
na budowie przyłącza do sieci
elektroenergetycznej 9 budynków mieszkalnych

BGK_180321_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-29 13:17:43, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8 marca
2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej średniego napięcia 15kW wraz z
kanalizacją światłowodową, złącza kablowego
SN oraz budowa słupowej stacji transformatorowej
na działkach położonych w miejscowości
Grzmucin, gm. Gózd

BGK_080321_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-29 13:14:04, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8 marca
2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej średniego napięcia 15kW wraz z
kanalizacją światłowodową, złącza kablowego
SN oraz budowa słupowej stacji transformatorowej
na działkach położonych w miejscowości
Grzmucin, gm. Gózd

BGK_080321_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-29 13:12:44, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 marca
2021 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: budowa sieci elektroenergetycznej
średniego i niskiego napięcia wraz z
kanalizacją kablową w ramach zadania "PBW
przebudowy i rozbudowy linii 15kV
Gołębiów-Maków, Tor-1, odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. Zadanie 7 - RE Radom."

BGK_010321_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-29 13:08:05, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 marca
2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę
wodną obejmującą odprowadzanie do wód
powierzchniowych tj. rzeki Muchy (Kłonówki) wód
opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem
kolektora deszczowego zlokalizowanego na działce
nr ewid. 122 obręb Kłonów

PGWWP_190321_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-24 13:58:05, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku