Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > 2022 strona główna 

2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 grudnia
2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej na
działkach położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_040122_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-04 15:10:08, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29 grudnia
2022 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu "Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Gózd na lata 2022-2025 z perspektywą do
roku 2029"

ROSiMK_020123_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-02 13:30:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 21 grudnia
2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie sieci
elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia
drogowego zlokalizowanego na działkach
położonych w obrębie ewidencyjnym Piskornica,
gm. Gózd

RBiI_020123_obwieszczenie4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-02 12:27:48, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 21 grudnia
2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie sieci
elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia
drogowego zlokalizowanego na działkach
położonych w obrębach ewidencyjnych: Gózd i
Karszówka, gm. Gózd

RBiI_020123_obwieszczenie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-02 12:24:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Góżd z dnia 21
grudnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie sieci
elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia
drogowego zlokalizowanego na działkach
położonych w miejcowości Klwatka Królewska,
gm. Gózd

RBiI_020123_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-02 12:20:42, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 7 grudnia
2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie sieci
elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia
drogowego zlokalizowanego na działkach
położonych w miejscowościach: Niemianowice i
Kuczki-Kolonia, g. Gózd

RBiI_020123_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-02 12:16:44, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 7 grudnia
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na: Rozbudowie sieci
elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia
drogowego, zlokalizowanej na działkach nr 243
połozonych w obrębie Lipiny, gm. Gózd

RBiI_281222_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-28 12:26:48, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Burmistrza Jedlni-Letniska z dnia 13
grudnia 2022 r. o zmianie decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego pn.:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 160
PE o dł. ok. 3650,0 m na działkach położonych
w obrębach: Gzowice Folwark i Gzowice, gm.
Jedlnia-Letnisko oraz na działce nr ew. 13,
obręb Niemianowice, gm. Gózd, poprzez
wykreślenie z opracowania działki nr ew. 2
obręb Gzowice

BJJ_271222_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 15:16:37, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego o wydaniu w dniu 19 grudnia 2022 r.
decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta
Gminy Gózd ustalającą lokalizację inwestycji
celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa stacji
telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0084
wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią
zasilającą, usytuowanej na części działki
ewid. nr 843 położonej w miejscowości Gózd,
gm. Gózd

SKO_2712220_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 15:11:21, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 2 grudnia
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej na działce nr 34/7
położonej w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_211222_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-21 11:40:18, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 10 grudnia
2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
zlokalizowanego na działkach położonych w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_161222_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-16 09:10:57, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30
listopada 2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci elektroenergetycznej średniego
napięcia w ramach zadania: Przebudowa linii SN
relacji Gołębiów-Zwoleń na odcinku od węzła
Kuczki do odgałęzienia Drożanki, gm. Gózd - RE
Radom zlokalizowanej na działkach położonych
przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Gózd, gm.
Gózd

RBiI_131222_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-13 16:04:48, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 23
listopada 2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej
0,23 kV oświetlenia drogowego zlokalizowanego na
działkach położonych przy ul. Osiedlowej w
miejscowości Gózd, gm. Gózd

RBiI_091222_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-09 13:21:23, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6 grudnia
2022 r. o przystąpieniu do opracowania projektu
aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Gózd na lata 2022-2025 z perspektywą do
roku 2029"

ROŚiMK_081222_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-08 15:31:43, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 31
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Rozbudowa oświetlenia ulicznego
zlokalizowanego na działkach nr: 644/6, w
miejscowości Karszówka, gm. Gózd, 1/1, 2/2,
3/1, 540/3 w miejscowości Lucin, gm. Tczów
polegajacego na budowie oświetlenia ulicznego

RBiI_081222_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-08 11:18:46, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Burmistrza Jedlni-Letnisko z dnia 23
listopada 2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego pn.:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 160
PE o długości ok. 3650,0 m na działkach
położonych w obrębie Gzowice Folwark i w
obrębie Gzowice, gmina Jedlnia-Letnisko oraz na
działce położonej w obrębie Niemianowiec,
gmina Gózd

BJJ_021222_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-02 14:41:42, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 23
listopada 2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV
oświetlenia ulicznego, zlokalizowanej na
działkach nr 711/7, 751, 762/5, 763/8 przy ul.
Pogodnej w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_011222_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-01 11:55:11, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 31
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Rozbudowa oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Kuczki-Kolonia, Kuczki, Gózd

RBiI_141122_obwieszczenie4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-14 10:54:28, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 27
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia, zlokalizowanej na działce nr 886/7 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_141122_obwieszczenie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-14 10:43:24, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 27
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia, zlokalizowanej na działce nr 886/7 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd
 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-14 10:32:50, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 27
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Rozbudowa oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Gózd, gm. Gózd

RBiI_141122_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-14 10:29:21, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 27
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Rozbudowa oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Gózd, gm. Gózd

RBiI_141122_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-14 10:25:43, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 listopada
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowę i likwidację
urządzeń melioracji wodnych - odcinków
rurociągów drenarskich, w związku z planowaną
rozbudową fermy drobiu, wykonanych w ramach
zadania inwestycyjngo pn.: "Kłonów II B2" na dz.
o nr. ew. 170 i 171 w obrębie ew. 0018 Kłonów,
w gminie Gózd, powiecie radomskim, woj.
mazowieckim

DRZGW_031122_Obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-10 15:13:37, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Rozbudowa oświetlenia ulicznego
na działkach położonych w obrębie ewid.
Kuczki-Kolonia i w obrębie ewid. Piskornica

RBiI_071122_obwieszczenie7.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-07 12:08:47, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego na
działkach położonych w obrębie ewid. Grzmucin
i w obrębie ewid. Klwatka

RBiI_071122_obwieszczenie6.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-07 12:05:25, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego na
działkach położonych w obrębie ewid. Gózd
oraz na działkach położonych w obrębie ewid.
Karszówka

RBII_071122_obwieszczenie5.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-07 12:01:46, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 7
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia na działkach położonych w
miejscowości Małeczyn

RBiI_071122_obwieszczenie4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-07 11:57:36, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 5
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydanaia decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego na
działkach położonych w miejscowości Małęczyn
i w miejscowości Kiedrzyn

RBiI_071122_obwieszczenie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-07 11:54:24, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 5
października 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Rozbudowa oświetlenia ulicznego
na działkach położonych w miejscowości Klwatka
Królewska, gmina Gózd

RBiI_071122_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-07 11:50:22, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwiesczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29
września 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci elektroenergetycznej
średniego napięcia w ramach zadania: "Przebudowy
linii SN relacji Gołebiów-Zwoleń na odcinku od
węzła Kuczki do odgałęzienia Drożanki, gmina
Gózd - RE Radom" na działkach położonych w
miejscowości Gózd

RBiI_071122_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-07 11:46:31, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1
września 2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa stacji transformatorowej
15/0,4 kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej
15 i 0,4 kV zlokalizowanych na działkach
położonych w miejscowości Grzmucin, gmina Gózd

BGK_051022_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-05 12:46:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1
września 2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa słupowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV oraz
elektroenergetycznej sieci kablowej 15 i 0,4 kV
zlokalizowanych na działkach położonych w
miejscowości Kuczki, gmina Gózd

BGK_051022_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-05 12:40:00, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 19
września 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia pn. rozbudowa
oświetlenia ulicznego w miejscowości
Niemianowice oraz w miejscowości Kuczki-Kolonia

RBiI_031022_obwieszczenie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-03 12:52:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 19
września 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia pn. rozbudowa
oświetlenia ulicznego w miescowości Gózd

RBiI_031022_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-03 12:48:09, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 19
września 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia pn. rozbudowa
oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipiny

RBiI_031022_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-03 12:42:55, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 19
września 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Rozbudowa oświetlenia ulicznego
na działkach: 711/7, 751, 762/5, 763/8
położonych w miejscowości Małęczn

BGK_230922_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-23 13:53:59, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 26
sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia pn.: Budowa sieci gazowej
średniego ciśnienia na działkach położonych w
miejscowości Małęczyn

BGK_200922_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 13:02:53, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 sierpnia
2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa stacji telekomunikacyjnej
nadawczo-odbiorczej WA-0084 wraz z wieżą
antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą
usytuowaną na części działki ewidencyjnej nr
843 położonej w miejscowości Gózd

BGK_200922_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 12:59:34, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 12
września 2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa Posterunku Policji w Goździe,
przy ulicy Szkolnej, na działce nr 551/4, gm.
Gózd

BGK_140922_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-14 13:33:17, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Burmistrza Jedlni-Letniska z dnia 8
września 2022 r. o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację
inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia DN 160 PE o
długości ok. 3 650,0 m na działkach
położonych w obrębie Gzowice Folwark i w
obrębie Gzowice, gm. Jedlnia Letnistko oraz na
działce nr ewid. 13 obręb Niemianowice, gm.
Gózd

BJJ_140922_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-14 09:32:12, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 24 sierpnia 2022 r. o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej "PEF PV 017" o
mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, z
możliwością wydzielenia mniejszych inwestycji
zlokalizowanych na części działek 545 i 546/2,
obręb Małęczyn

ROŚiMK_240822_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-24 14:53:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 18 sierpnia 2022 r. o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Kłonów, realizowanego na działkach ewid. nr 294
i 488 w obrebie Kłonów

ROSiMK_180822_obwieszczenie_zawiadomienie_2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-18 14:02:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 18 sierpnia 2022 r. o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej Wojsławice-Kłonówek,
realizowanego na działkach ewid. nr 121/1, 121/2,
121/3 w obrębie Kłonówek-Kolonia

ROSiMK_180822_obwieszczenie_zawiadomienie_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-18 13:56:33, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Burmisrza Jedlni-Letniska o wydaniu
decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa kablowej linii
elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z
kanalizacją kablową na działkach nr ewid.
405/1, 406/2 obręb Rajec Szlachecki, 191 obręb
Lasowice, gmina Jedlnia-Letnisko oraz na
działkach nr ewid. 5 obręb Klwatka, 151 obręb
Kiedrzyn, 1/2 obręb Małęczyn, gmina Gózd

BJJ_090822_Obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-09 13:53:56, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29 czerwca
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa słupowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV oraz
elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV i 0,4 kV
na działkach położonych w miejscowości
Grzmucin, gmina Gózd

BGK_140722_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-14 14:18:23, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29 czerwca
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa słupowej stacji
transformatorowej 15/04 kV oraz
elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV i 0,4 kV
na działkach położonych w miejscowości Kuczki,
gmina Gózd

BGK_140722_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-14 10:58:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8 czerwca
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji zlokalizowanej na działkach nr 74/5,
40/16, 40/6, 40/5 obręb Kiedrzyn, polegającej na
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kiedrzyn

BGK_080722_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-08 14:58:14, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24 czerwca
2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Budowa sieci elektroenergetycznej
średniego napięcia wraz z kanalizacją kablową
w ramach zadania "PBW przebudowy i rozbudowy linii
15kV Gołebiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Klwatka, gm. Gózd. Zadanie 5 - RE Radom, odcinek
Małęczyn, ul. Lubelska na działkach
położonych w miejscowości Małęczyn

BGK_050722_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-05 11:35:42, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Burmistrza Jedlni-Letniska z dnia 13
czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację
inwestycji celu publicznego pn.: budowa kablowej
linii elektroenergetycznej średniego napięcia
wraz z kanalizacją kablową na działkach nr
ewid. 405/1, 406/2 obręb Rajec Szlachecki, 191
obręb Lasowice, gm. Jedlnia-Letnisko oraz na
działkach nr ewid. 5 obręb Klwatka, 151 obręb
Kiedrzyn, 1/2 obręb Małęczyn, gm. Gózd

BJJ_170622_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-17 14:15:51, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 9 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
kanalizacji ciśnieniowej w m. Gózd,
Kuczki-Kolonia, Kuczki Wieś, Niemianowice, gm.
Gózd

ROŚiMK_090622_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-09 13:31:28, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3
czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie
stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z
mocy prawa przez Powiat Radomski prawa własności
nieruchomości położonej w powiecie radomskim,
gm. Gózd, obręb 0009 Gózd, oznaczonej jako
działka nr 794/1 o pow. 0,0084 ha zajętej pod
drogę publiczną-powiatową nr 34438 (obecnie nr
3532W) Gózd - Rawica

WM_070622_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-07 09:42:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 maja
2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Klwatka, na działce nr 435

BGK_270522_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-27 11:51:23, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Burmistrza Jedlni-Letnisko z dnia 12
maja 2022 r. o wydaniu decyzji odmawiającej
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa
kablowej linii elektroenergetycznej średniego
napięcia wraz z kanalizacją kablową na
działkach nr ewid. 405/1, 406/2 obręb Rajec
Szlachecki, 191 obręb Lasowice, gm.
Jedlnia-Letnisko oraz na działkach nr ewid. 5
obręb Klwatka, 151 obręb Kiedrzyn, 1/2 obręb
Małęczyn, gm. Gózd

BJJ_230522_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-23 16:09:42, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28
kwietnia 2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z
infrastrukturą techniczną na działce nr 714/5,
715/4 położonej w miejscowości Gózd, gm. Gózd

BGK_230522_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-23 16:00:03, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 2 maja
2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa podbudowy
słupowej dla linii kablowych w miejscowości
Gózd na działkach położonych w m. Gózd i
działce położonej w m. Kuczki

BGK_170522_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-17 12:51:05, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6 maja
2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
elektroenergetycznej sieci kablowej średniego
napięcia 15kV wraz z kanalizacją
światłowodową, złączy kablowych SN oraz
przebudowa słupowych stacji transformatorowych na
działkach położonych w miejscowości Klwatka i
Grzmucin

BGK_160522_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-16 13:34:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11 maja
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Klwatka na działce nr 435

BGK_130522_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-13 13:19:53, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6 maja
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci elektroenergetycznej
średniego i niskiego napięcia wraz z
kanalizacją kablową w ramach zadania "PBW
przebudowy i rozbudowy linii 15kV
Gołębiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. Zadanie 7 - RE Radom,
odcinek Małęczyn, ulica Radomska

BGK_130522_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-13 13:16:04, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 22
kwietnia 2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej
średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją
światłowodową, złączy kablowych SN oraz
słupowej stacji transformatorowej na działkach
zlokalizowanych w obrębach: Małeczyn i Kiedrzyn,
gm. Gózd oraz w obrębie Janów, gm. Skaryszew

BGK_290422_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-29 13:54:14, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul. Ziembickiego, realizowanego na
działce ewidencyjnej nr 67/2 w obrębie
Małęczyn

ROŚiMK_220422_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-22 12:32:56, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Burmistrza Jedlni-Letnisko o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego pn.: budowa kablowej linii
elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z
kanalizacją kablową na działkach nr ewid.
405/1, 406/2 obręb Rajec Szlachecki, 191 obręb
Lasowice, gm. Jedlna-Letnisko oraz na działkach
nr ewid. 5 obręb Klwatka, 151 obręb Kiedrzyn,
1/2 obręb Małęczyn, gm. Gózd

UM_Jedlnia_120422_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-12 14:57:01, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 17 marca
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa podbudowy słupowej dla
linii kablowych w miejscowości Gózd, gm. Gózd
na działkach położonych w m. Gózd i działce
położonej w m. Kuczki

BGK_080422_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-08 12:06:58, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 9 marca
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa kablowej sieci
elektroenergetycznej SN na terenie gminy Gózd na
działkch położonych w m. Małęczyn,
Niemianowice, Klwatka Królewska

BGK_080422_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-08 12:03:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 25 marca
2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci
elektroenergetycznej średniego i niskiego
napięcia wraz z kanalizacją kablową w ramach
zadania "PBW przebudowy i rozbudowy linii 15kV
Gołebiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. Zadanie 7 - RE Radom,
odcinek Małęczyn, ul. Ziembickiego

BGK_290322_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-29 11:08:41, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24 marca
2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
kanalizacji sanitarnej na działkach
zlokalizowanych w miejscowości Piskornica i na
działkach zlokalizowanych w miejscowości
Kuczki-Kolonia

BGK_290322_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-29 11:03:37, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28 lutego
2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Gózd, Kuczki,
Kuczki-Kolonia i Niemianowice, gm. Gózd

BGK_210322_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-21 10:35:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 9 marca 2022
r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków
przemysłowych zawierających substancje
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do
urządzeń kanalizacyjnych (punkt zlewny na
terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu przy ul.
Energetyków 26) będących własnością
Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., ul.
Filtrowa 4, 26-600 Radom, z terenu projektowanej
stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na
działkach ew. nr 454 i 455 obręb Drożanki, m.
Drożanki, gm. Gózd

DRZGW_160322_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-16 09:48:45, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 25 lutego
2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa
przyłącza elektroenergetycznego Elektrowni
Słonecznej PV Gózd na działkach nr 1020, 1021,
1374/2, 644, 645, 642, 641, 640 w miejscowości
Gózd, gm. Gózd

BGK_070322_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-07 13:25:43, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 7 lutego
2022 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci
elektroenergetycznej średniego i niskiego
napięcia wraz z kanalizacją kablową w ramach
zadania "PBW przebudowy i rozbudowy linii 15 kV
Gołebiów-Maków 1, Tor 1, odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. Zadanie 7-RE Radom, odcinek
Grzmucin-Małęczyn

BGK_100222_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-10 13:43:28, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 lutego
2022 r. w sprawie ustalenia warunków lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Piskornica, gm. Gózd

BGK_070222_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-07 15:07:09, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 27
stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci elektroenergetycznej
średniegi i niskiego napięcia wraz z
kanalizacją kablową w ramach zadania "PBW
przebudowy i rozbudowy linii 15kV
Gołębiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. Zadanie 7-RE Radom odcinek
Małęczyn, ul. Ziembickiego

BGK_040222_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-04 09:16:09, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku