Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2020 strona główna 

2020
Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 października 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawa
laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa - Zdalna szkoła+

Zarzadzenie_Nr_59_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-23 12:31:45, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 października 2020 r. w sprawie opracowania
Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Gózd w
warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa w czasie wojny

Zarzadzenie_NR_57_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-08 13:35:28, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Gózd w
sprawie Rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok

Zarzadzenie_Nr_58_2020.pdf

Zarzadzenie_Nr_58_2020_zal1_formularz_opinii.pdf

Zarzadzenie_Nr_58_2020_zal2_zawiadomienie.pdf

Projekt_Program_2021.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-07 15:55:30, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia
koordynatora do spraw dostępności

Zarzadzenie_Nr_56_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 09:33:37, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 września 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Inwentaryzacja
indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy
Gózd"

Zarzadzenie_Nr_55_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 09:30:18, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_53_2020.pdf

Zarzadzenie_Nr_53_2020_zal_Regulamin.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 09:25:58, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji
celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020
r.

Zarzadzenie_Nr_52_2020.pdf

Zarzadzenie_Nr_52_2020_zal_wzor_umowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 09:22:30, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 września 2020 r. w sprawie udziału w
powiatowym ćwiczeniu obronnym we
współdziałaniu ze starostwem powiatowym,
służbami, inspekcjami, strażami z terenu
powiatu radomskiego

Zarzadzenie_Nr_54_2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-09 17:56:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko pracy: inspektor ds. godezji w
Urzędzie Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_51_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-21 13:55:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do oceny ofert złożonych w
odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 26.06.2020 r. w
sprawie naboru partnera w celu wspólnej
realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie
włączenia społecznego i walki z ubóstwem,
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

Zarzadzenie_nr_41_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 13:55:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_50_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-19 10:56:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_49_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-19 10:54:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_48_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-19 10:53:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_47_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-19 10:52:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_46_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-19 10:51:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 sierpnia 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie
gminy Gózd, w tym: Zadanie I - Termomodernizacja
budynku Urzędu Gminy w Goździe; Zadanie II -
Termomodernizacja budynku OSP w Kuczkach-Kolonii"

Zarzadzenie_Nr_45_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-19 10:48:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko inspektora ds. geodezji

Zarzadzenie_Nr_40_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-19 10:43:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego dla pracowników Urzędu Gminy w Goździe
w zamian za dzień świąteczny przypadający 15
sierpnia 2020 roku

Zarzadzenie_Nr_44_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-12 12:00:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 sierpnia 2020r. w sprawie ograniczenia poboru
wody z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców
z terenu Gminy Gózd.
 Zarzadzenie_11082020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 15:24:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 sierpnia 2020 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania pn.: Remont dachu na budynku
Świetlico-Strażnicy w Kiedrzynie

Zarzadzenie_Nr_42_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 13:32:51 Informację zaktualizowano 2020-08-19 11:12:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Aneks nr 1 z dnia 17 lipca 2020 r. do Zarządzenie
Nr 28A/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia 1 czerwca
2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z
boisk sportowych na terenie gminy Gózd

Aneks_do_Zarzadzenie_Nr_28A_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-17 14:38:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe

Zarzadzenie_Nr_38_2020_1.pdf

UG_140720_ogloszenie_wakat_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-14 14:00:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 lipca 2020 r. dot. powołania komisji w sprawie
postępowania w trybie zapytania ofertowego na:
Demontaż, odbiór, transport i utylizację
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Gózd

Zarzadzenie_Nr_37_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 13:08:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 35/A/2020 Wójta Gminy Gózd z
dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia w roku
2020 przerw w funkcjonowaniu przedszkola
samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez
gminę Gózd

Zarzadzenie_Nr_35_A_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 15:21:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji
konursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko inspektora ds. geodezji

Zarzadzenie_Nr_36_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 12:10:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2020 r. dotyczące powołania komisji
do przeprowadzenia postępowania w trybie
zapytania ofertowego na: Remont dachu na budynku
świetlico-strażnicy w Kiedrzynie

Zarzadzenie_Nr_35_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 13:13:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych

Zarzadzenie_Nr_34_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 14:07:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 28A/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad
korzystania z boisk sportowych na terenie gminy
Gózd

Zarzadzenie_Nr_28A_2020.pdf

HARMONOGRAM_ORLIK_GOZD_2020_D_CIUPINSKI.pdf

HARMONOGRAM_ORLIK_KLWATKA_2020_P_GOŁĄBEK.pdf

HARMONOGRAM_ORLIK_KLWATKA_2020_R_PLAZA.pdf

HARMONOGRAM_ORLIK_MALECZYN_2020_J_PLAZA.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 12:21:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 czerwca 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Grzmucin - etap I

Zarzadzenie_Nr_33_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 10:52:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego
Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego
Spisu Rolnego w 2020 roku

Zarzadzenie_Nr_32_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 15:25:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 czerwca 2020 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego na: Usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big-Bag

Zarzadzenie_Nr_30_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 12:48:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 czerwca 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych
powstających w nieruchomościach zamieszkałych
na terenie gminy Gózd oraz z PSZOK od 1 lipca
2020 r. do 31 marca 2021 r.

Zarzadzenie_Nr_29_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 12:47:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 maja 2020 r. dot. powołania komisji w sprawie
postępowania prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego na: Usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big-Bag

Zarzadzenie_Nr_28_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 12:43:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 kwietnia 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Budowa oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Gózd w formule
"zaprojektuj i wybuduj"

Zarzadzenie_Nr_20_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-02 10:12:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 maja 2020 r. dot.: powołania komisji w celu
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż składnika
rzeczowego majątku ruchomego tj. pojazdu marki
Mercedes-Benz, model LP 6.5t

Zarzadzenie_Nr_27_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-26 13:53:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 maja 2020 r. w sprawie zmiany w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego w Goździe

Zarzadzenie_Nr_26_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-25 13:43:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 maja 2020 r. w sprawie zmiany w składzie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Zarzadzenie_Nr_25_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-25 13:41:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 maja 2010 r. w sprawie wykonania uchwały nr
XII/91/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2020
r. w sprawie podziału środków budżetowych na
finansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę
Gózd, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez
uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane w roku
2020

Zarzadzenie_Nr_24_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 15:06:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 maja 2020 r. dot.: powołania komisji w sprawie
postępowania w trybie zapytania ofertowego na:
Usuwanie odpadów: folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big-Bag

Zarzadzenie_Nr_23_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-13 12:42:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 kwietnia 2020 r. dotyczy powołania komisji
przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na
sprzedaż następujących składników rzeczowych
majątku ruchomego: pojad marki Mercedes-Benz oraz
pojad marki Star

Zarzadzenie_Nr_22_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 13:00:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą

Zarzadzenie_Nr_21_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-17 11:16:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 marca 2020 roku dot.: powołania komisji w celu
oceny przydatności do dalszego użytkowania
składników rzeczowych majątku ruchomego

Wniosek_pelnomocnictwo_wybory_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 10:33:55 Informację zaktualizowano 2020-03-31 10:35:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia
Nr 15/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_18_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 16:02:57 Informację zaktualizowano 2020-03-26 16:04:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia wszystkich
placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy
Gózd

Zarzadzenie_Nr_17_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 13:33:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie wykonywania zadań
przez Urząd Gminy w Goździe i Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Goździe w sposób
wyłączający bezpośrednią obsługę
interesantów

Zarzadzenie_Nr_16_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 13:31:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 8/A/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 lutego 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego
będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_8_A_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 13:00:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_15_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 15:08:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą

Zarzadzenie_Nr_14_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 14:16:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 marca 2020 r. w sprawie zakazu organizacji
zajęć w związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-CoV-2

Zarzadzenie_Nr_13_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-13 11:11:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w planie
kontroli zarządczej na 2020 rok

Zarzadzenie_Nr_11_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 14:11:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe do
załatwiania spraw w imieniu Wójta, w tym
wydawania decyzji administracyjnych, postanowień
i zaświadczeń

Zarzadzenie_Nr_12_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-04 16:15:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_10_2010.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:55:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020
roku

Zarzadzenie_Nr_9_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:52:56 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:56:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia 4
lutego 2020r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w
2020r.

ROSiMK_040220_zarzadzenie_nr8.pdf

formularz_opiniowania.pdf

projekt_programu_opieki_nad_zwierzetami.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-04 10:59:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020
roku

Zarzadzenie_Nr_7_2020.pdf

UG_300120_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-30 10:13:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 stycznia 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej

Zarzadzenie_Nr_5_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-23 11:21:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 stycznia 2020 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2020 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy

Zarzadzenie_Nr_4_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-23 11:18:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 stycznia 2020 r. dotyczy powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: Świadczenie usług w zakresie
odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Gózd i zapewnienia im miejsca w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2020 roku.

Zarzadzenie_Nr_3_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-15 15:49:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2020 rok

Zarzadzenie_Nr_2_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-09 14:26:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2020 rok

Zarzadzenie_Nr_1_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-09 14:24:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku