Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2018 strona główna 

2018
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu
audytu wewnętrznego na rok 2019

Zarzadzenie_Nr_60_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 12:05:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowiska: referenta ds. rolnictwa, przyrody i
ochrony środowiska oraz referenta ds. budownictwa

Zarzadzenie_Nr_61_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 09:24:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 grudnia 2018 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania pn.: Wymiana przyłącza i wyniesienie
liczników w budynku GOPS w Goździe

Zarzadzenie_Nr_59_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 09:16:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2018 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie
gminy Gózd: Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej
nr 350105W Kuczki Kolonia-Gózd-Karszówka;
Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 350129W w
miejscowości Wojsławice

Zarzadzenie_Nr_56_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 09:09:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 listopada 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_57_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 10:40:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 listopada 2018 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania pn.: Remont budynku siedziby GOPS w
Goździe

Zarzadzenie_Nr_55_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 12:47:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji w punktach spisowych Urzędu Gminy
w Goździe za rok 2018

Zarzadzenie_Nr_54_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 12:44:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 listopada 2018 r. dot. powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów o poj. 7m3,
odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o
poj. 1100 l, odpadów z pojemników o poj. 240 l z
miejsc użyteczności publicznych z terenu gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska"

Zarzadzenie_Nr_53_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-20 10:45:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 października 2018 r. w sprawie odbioru
końcowego zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr
350103W wraz z przepustem betonowym podwójnym w
miejscowości Klwatka"

Zarzadzenie_Nr_52_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-20 10:39:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
24.10.2018r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej na: "Dostawę energii elektrycznej na
potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i
innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego".
 BGK_301018_zarzadzenie_51.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 11:22:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
17.10.2018r. w sprawie odbioru końcowego
następujących zadań: Remont drogi gminnej nr
350113W w miejscowości Kuczki" oraz "Remont drogi
gminnej nr 350107W w miejscowości Niemianowice".
 BGK_301018_zarzadzenie_50.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 11:18:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
26.10.2018r. w sprawie odbioru końcowego zadania
pn.: "Remont drogi gminnej nr 350103W wraz z
przepustem betonowym podwójnym w miejscowości
Klwatka".
 BGK_261018_zarzadzenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 07:57:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 43/A/2018 Wójta Gminy Gózd z
dnia 18 września 2018 r. dot. powołania komisji
w sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: "Remont budynku siedziby Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe"

Zarzadzenie_Nr_43_A_2018_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-17 15:21:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 października 2018 r. w sprawie odbioru
końcowego zadania pn.: "Remont dachu na budynku
OSP w Kuczkach-Kolonii"

Zarzadzenie_Nr_49_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-11 14:13:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Gózd w
sprawie odbioru końcowego zadania: "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_48_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-10 13:05:02 Informację zaktualizowano 2018-10-10 13:08:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 października 2018 r. w sprawie odbioru
końcowego zadania "Przebudowa drogi gminnej
Kłonów-Kuczki-etap II"

Zarzadzenie_Nr_47_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 11:49:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektu
uchwały Rady Gminy Gózd w sprawie rocznego
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Zarzadzenie_Nr_46_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-05 08:56:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 42/B/2018 Wójta Gminy Gózd z
dnia 3 września 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów
dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz ich
rodziców, opiekunów z miejsca zamieszkania do
szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w
przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez
rodziców i opiekunów

Zarzadzenie_Nr_42B_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 14:23:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 42/A/2018 Wójta Gminy Gózd z
dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia
cennika opłat za użytkowanie sal lekcyjnych i
gimnastycznych w placówkach oświatowych gminy
Gózd

Zarzadzenie_Nr_42A_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 14:19:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 września 2018 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Przebudowa drogi gminnej Budy
Niemianowskie - Piskornica"

Zarzadzenie_Nr_44_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-20 10:29:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 września 2018 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: "Zakup wyposażenia i urządzeń
ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu
popełnienia przestępstwa dla jednostek OSP z
terenu gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_43_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 15:09:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 września 2018 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul. Szkolna"

Zarzadzenie_Nr_42_2018_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-07 12:32:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 lipca 2018 r. dotyczące powołania komisji w
sprawie postepowania w trybie zapytania ofertowego
na: "Remont dachu na budynku OSP w
Kuczkach-Kolonii"

Zarzadzenie_Nr_39_2018_.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-21 08:09:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 sierpnia 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Budowa Otwartych
Stref Aktywności na terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_41_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-20 08:47:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego sią o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_40_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-16 10:33:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lipca 2018 r. dot.: powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: "Remont dachu na budynku OSP w
Kuczkach-Kolonii"

Zarzadzenie_Nr_36_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 11:39:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 lipca 2018 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_35_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 11:30:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 lipca 2018 r. w sprawie organizacji Punktu
Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza/Host
Nation Support - HNS w Urzędzie Gminy w Goździe
i określenia zasad jego funkcjonowania

Zarzadzenie_Nr_34_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 10:52:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 lipca 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa dróg
gminnych na terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_33_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-03 12:14:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Remont dróg
gminnych na terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_32_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 10:44:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 czerwca 2018 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: "Wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd zaznaczonych jako działki o
nr. ewid. 856/1 i 856/3 z działkami o nr. ewid.
93/4 i 93/5

Zarzadzenie_Nr_31_280618.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 15:12:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 czerwca 2018 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania prowdzonego w trybie
zapytania ofertowego na "Demontaż, odbiór,
transport i utylizację wyrobów zawierających
azbet z terenu gminy Gózd

Zarządzenie_Nr_29_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-20 15:04:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Gózd - Szefa
Obrony Cywilnej Gminy Gózd z dnia 19 czerwca 2018
r. w sprawie : sprawdzenia działania systemu
alarmowania i szkolenia ludności na terenie gminy
z sygnałów alarmowania i ostrzegania - głośna
próba

Zarzadzenie_Nr_28_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-19 13:28:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki
dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Gózd na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego
oraz umundurowania bojowego

Zarzadzenie_Nr_27_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-19 13:21:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu
audytu wewnętrznego na rok 2018

Zarzadzenie_Nr_14_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-19 13:18:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 stycznia 2018 r. dot. powołania komisji w celu
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
następującego składnika rzeczowego majątku
ruchomego: Autopompa ELJOT AU 24/10, rok zakupu
2007, nr fabryczny 035/2007

Zarzadzenie_Nr_7_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-19 13:16:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 czerwca 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi
gminnej Budy Niemianowskie - Piskornica"
 Zarzadzenie_Nr_26_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-04 16:05:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 czerwca 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi
gminnej Kłonów - Kuczki - etap II"
 Zarzadzenie_Nr_25_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-04 16:01:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 24A/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 kwietnia 2018 r. dot. wprowadzenia w Urzędzie
Gminy w Goździe rejestru czynności przetwarzania
danych osobowych
 Zarzadzenie_Nr_24A_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-04 15:58:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 maja 2018 r. wprowadzające: "Politykę
postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia
pomieszczeń Urzędu Gminy w Goździe"

Zarzadzenie_Nr_24_2018_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 08:53:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu
do wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w
Urzędzie Gminy w Goździe zgodnie z ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych
 Zarzadzenie_Nr_23_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-09 12:31:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu
ds. likwidacji materiałów niearchiwalnych
 Zarzadzenie_Nr_ 22_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 16:39:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu
funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie
gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_ 21_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 16:36:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 kwietnia 2018 r. w sprawie lokalizacji
świetlicy wiejskiej w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_20_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 16:33:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
XXVIII/190/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26.03.2018
r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku
2018
 Zarzadzenie_Nr_16_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 16:31:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 marca 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Budowa oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_15_2018_01.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-19 14:04:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Gminnej do spraw szacowania strat spowodowanych
przez klęski żywiołowe w infrastrukturze
komunalnej
 Zarzadzenie_Nr_13_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-07 15:30:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 marca 2018 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna
 Zarzadzenie_Nr_12_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-05 13:42:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w
2018 r.

Zarzadzenie_Nr_11_2018.pdf

Zarzadzenie_Nr _11_2018_zal1.pdf

Zarzadzenie_Nr_11_2018_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-12 16:27:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
12.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018
roku
 Zarzadzenie_Nr_10_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-12 16:20:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 5
lutego 2018 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_9_2018_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 15:09:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 stycznia 2018 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000
euro na podstawie § 5 pkt 1-8 Regulaminu
udzielania zamówień publicznych przez gminę
Gózd zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2017 z dnia
03.02.2017 r. na: "Świadczenie usług w zakresie
odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Gózd i zapewnienia im miejsca w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2018 roku
 Zarzadzenie_Nr_8_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 13:12:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 4
stycznia 2018 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2018 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy
 Zarzadzenie_Nr_5_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 13:03:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Zarzadzenie_Nr_6_2018.pdf

UG_160118_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-16 13:17:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 3
stycznia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu pisemnym ofertowym
dla składnika rzeczowego majątku ruchomego -
autopompy ELJOT AU 24/10, rok zakupu 2007,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
pisemnego ofertowego
 Zarzadzenie_Nr_4_2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:27:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Gózd
 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:22:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2018 rok

Zarzadzenie_Nr_2_2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 09:46:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2018 r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2018 rok

Zarzadzenie_Nr_1_2018_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 09:43:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku