Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2019 strona główna 

2019
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 grudnia 2019 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania "Budowa Otwartych Stref Aktywości na
terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_64_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 15:33:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 grudnia 2019 w sprawie odbioru końcowego
zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Drożanki, gm. Gózd - etap II"

Zarzadzenie_Nr_63_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 15:31:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 61A/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 grudnia 2019 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Drożanki, gmina Gózd - etap I"

Zarzadzenie_Nr_61A_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 15:28:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do
oceny ofert złożonych w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na: Świadczenie usług w
zakresie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gózd
i zapewnienia im miejsca w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2020 roku

Zarzadzenie_Nr_62_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-18 15:56:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 03/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_59_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 14:50:33 Informację zaktualizowano 2019-12-06 14:51:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 grudnia 2019 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania pn.: Remont elewacji na budynku Strażnicy
OSP w Goździe, ul Radomska

Zarzadzenie_Nr_58_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 08:42:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Gózd - szefa
Obrony Cywilnej Gminy Gózd z dnia 2 grudnia 2019
r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i
Alarmowania na terenie gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_57_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 08:39:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu
udzielania przez gminę Gózd zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 tys. euro

Zarzadzenie_Nr_54_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 13:00:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 października 2019 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia tabeli sygnałowej "KURIER"
 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 14:22:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowiska: podinspektor ds. świadczeń
wychowawczych oraz podinspektor ds. świadczeń
rodzinnych

Zarzadzenie_Nr_53_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 15:20:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 listopada 2019 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego

Zarzadzenie_Nr_52_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-14 09:16:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 października 2019 r. w sprawie stawek za
wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych w
placówkach oświatowych gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_51_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 16:22:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 października 2019 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: Remont elewacji na budynku
Strażnicy OSP w Goździe (ściana frontowa,
ściana boczna lewa, ściana boczna prawa)

Zarzadzenie_Nr_50_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-15 13:15:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 października 2019 r. w sprawie zmian w
składzie Komisji ds. opiniowania wniosków o
przyznanie stypendium szczególnie uzdolnionym
dzieciom i młodzieży szkolnej

Zarzadzenie_Nr_48_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 12:39:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
26.09.2019r. w sprawie odbioru końcowego zadania
pn.: Budowa obiektów sportowych na terenie gminy
Gózd".
 Zarzadzenie_nr_46_2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-27 10:47:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 września 2019 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: Zakup agregatu prądotwórczego 50
kW zabudowanego z przyczepą

Zarzadzenie_Nr_45_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-26 08:37:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektu
uchwały Rady Gminy Gózd w sprawie rocznego
Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Zarzadzenie_Nr_44_2019.pdf

Zarzadzenie_N_44_2019_zal1_formularz_opinii.docx

Zarzadzenie_Nr_44_2019_zal2_zawiadomienie_konsultacje.pdf

Zarzadzenie_NR_44_2019_zal3_projekt_programu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-24 15:25:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 września 2019 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Drożanki, gm. Gózd -
atap II"

Zarzadzenie_Nr_43_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-23 10:49:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe do załatwiania spraw w imieniu Wójta, w
tym: wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń

Zarzadzenie_Nr_35_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 10:47:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 września 2019 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: "Demontaż, odbiór, transport i
utylizację wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_42_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 13:21:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
23.08.2019r. w sprawie powołania oraz ustalenia
regulaminu pracy Komisji Socjalnej do
rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o
charakterze socjalnym dla uczniów szkół i
słuchaczy kolegiów.
 Zarzadzenie_nr_40_2019.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-30 10:38:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych

Zarzadzenie_Nr_41_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 11:59:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko: referent ds. ochrony środowiska

Zarzadzenie_Nr_39_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 11:56:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_38_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 14:01:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_37_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 13:58:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 sierpnia 2019 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Wykonanie ujęcia wody (studni
głębinowej) dla potrzeb wodociągu komunalnego w
miejscowości Grzmucin

Zarzadzenie_Nr_36_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 13:56:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego w Goździe

Zarzadzenie_Nr_34_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 12:22:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Goździe

Zarzadzenie_Nr_33_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 12:20:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 lipca 2019 r. w sprawie inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_31_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 09:50:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 czerwca 2019 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania na:
Demontaż, odbiór, transport i utylizację
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Gózd

Zarzadzenie_Nr_24_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 09:41:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 czerwca 2019 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Grzmucin"

Zarzadzenie_Nr_22_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 09:39:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 3/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
02.01.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_28_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-18 14:44:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości na terenie gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_30_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 12:41:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Budowa Otwartych
Stref Aktywności na terenie gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_29_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 14:57:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy - Szefa
Obrony Cywilnej Gminy Gózd z dnia 24 czerwca 2019
r. w sprawie sprawdzenia działania systemu
alarmowania i szkolenia ludności na terenie gminy
z sygnałów alarmowania i ostrzegania - głośna
próba

Zarzadzenie_Nr_26_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-24 15:59:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 czerwca 2019 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Drożanki, gm. Gózd -
etap I

Zarzadzenie_Nr_25_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-24 15:56:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru
wody z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców
z terenu gminy Gózd

Zarzadzenie_nr_23_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-13 12:31:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 maja 2019 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawa kruszywa
drogowego frakcji 4-31 z przeznaczeniem na
wykonanie remontu nieutwardzonych dróg gminnych
wraz z wyprofilowaniem i rozplantowaniem kruszywa
za pomocą równiarki drogowej lub
koparko-ładowarki

Zarzadzenie_Nr_21_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 09:38:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 maja 2019 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa dróg
gminnych na terenie gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_20_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 09:35:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 maja 2019 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
V/41/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23 kwietnia 2019
r. w sprawie określenia planu doskonalenia oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia
specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie będzie przyznane w placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Gózd w
roku 2019

Zarzadzenie_Nr_19_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 11:44:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 kwietnia 2019 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Budowa obiektów
sportowych na terenie gminy Gózd"

Zarzadzenie_Nr_18_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 08:58:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia norm i
limitu zużycia paliwa dla pojazdów strażackich
i sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu
jednostek OSP gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_17_2019.pdf

Zarzadzenie_Nr_17_2019_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 08:55:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji
ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium
szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży
szkolnej

Zarzadzenie_Nr_16_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 15:15:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 27/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania pracownikó Urzędu Gminy w Goździe
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe

Zarzadzenie_Nr_15_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-27 14:03:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracowników Urzedu Gminy w Goździe do
poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów

Zarzadzenie_Nr_14_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 15:16:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian w
Zarządzeniu Nr 3/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_12_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 15:13:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2019 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy

Zarzadzenie_Nr_10_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 15:10:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019
roku

Zarzadzenie_Nr_13_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 08:34:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 stycznia 2019 r, w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w 2019 roku

Zarzadzenie_Nr_11_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 14:56:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w
2019 roku

Zarzadzenie_Nr_9_2019.pdf

Zarzadzenie_Nr_9_2019_zal1_formularz_opiniowania.pdf

Zarzadzenie_Nr_9_2019_zal2_informacja_o_konsultacjach.pdf

Zarzadzenie_Nr_9_2019_projekt_programu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-25 13:43:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w
związku z podejrzeniem nielegalnego składowania
odpadów na działkach o nr ew. 251, 252, 253, 254
obręb Kłonówek-Kolonia

Zarzadzenie_Nr_8_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-21 11:37:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia 4
stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do
brakowania i zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej znajdującej się w archiwum
zakładowym Urzędu Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_7_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 11:06:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki
Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w
Goździe

Zarzadzenie_Nr_6_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 11:03:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2019 r. w sprawie uaktualnienia wykazu
pracowników Urzędu wyznaczonych do
zabezpieczenia funkcjonowania stałego dyżuru w
Urzędzie

Zarzadzenie_Nr_5_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 11:01:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2019 r. w sprawie wynajmu wyposażenia:
stolików i krzeseł ze świetlic gminnych osobom
fizycznym na imprezy i spotkania okolicznościowe

Zarzadzenie_Nr_4_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:59:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek
wynajmu świetlic wiejskich

Zarzadzenie_Nr_3_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:57:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2019 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2019 rok

Zarzadzenie_Nr_2_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:55:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2019 r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2019 rok

Zarzadzenie_Nr_1_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:54:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku