Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
° 2020
° 2019
° 2018
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2020 strona główna 

2020
Ogłoszenie o konkursie na nabór Partnera
pochodzącego spoza sektora finansów publicznych
do realizacji projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie
włączenia społecznego i walki z ubóstwem,
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

GOPS_260620_ogloszenie_konkurs.docx

GOPS_260620_regulamin_konkursu.doc

GOPS_260620_zal_1_Formularz_oferty.docx

GOPS_260620_zal_2_karta_oceny_formalnej.docx

GOPS_260620_zal_3_karta_oceny_merytorycznej.doc

GOPS_260620_zal_4_klauzula_informacyjna.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 14:48:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu
współpracy gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publiczego i o wolontariacie za 2019 rok

UG_250520_sprawozdanie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 14:19:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławnika na
kadencję 2020-2023 (wybory uzupełniające)

UG_280520_ogloszenie.pdf

UG_280520_KARTA ZGLOSZENIA.RTF

UG_280520_Oswiadczenie_wladza_rodzicielska.RTF

UG_280520_Oswiadczenie_postepowanie_o_przestepstwo.RTF

UG_280520_Lista_osob_zglaszajacych_kandydata .docx

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 13:22:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja dotycząca zbędnych i zużytych
składników rzeczowych majątku ruchomego
(sprzęt komputerowy) Urzędu Gminy w Goździe

UG_310320_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 12:41:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wykaz zużytych i zbędnych składników
rzeczowych majątku ruchomego z propozycją
sposobu ich zbycia

UG_310320_wykaz.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 12:23:11 Informację zaktualizowano 2020-03-31 12:24:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyborze oferty w Konkursie na
realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2020 roku

UG_200320_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 14:27:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Nabór reprezentanta organizacji pozarządowej do
Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym
konkursie ofert na zadanie z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020
roku

UG_300120_nabor_reprezentanta.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-30 10:22:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2020 roku, w tym: 1) Zadania nr 1:
Prowadzenie drużyn piłki nożnej; 2) Zadania nr
2: Prowadzenie drużyn piłki siatkowej

UG_300120_Ogloszenie.pdf

Zarzadzenie_Nr_7_2020_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-30 10:19:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku