Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2020 strona główna 

2020
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektu uchwały
Rady Gminy Gózd w sprawie Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok

Zarzadzenie_Nr_58_2020_1.pdf

Zarzadzenie_Nr_58_2020_zal1_formularz_opinii_1.pdf

Zarzadzenie_Nr_58_2020_zal2_zawiadomienie_1.pdf

Projekt_Program_2021_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-07 16:01:58, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe o wyborze Partnera do realizacji projektu
w ramach RPO WM 2014-2020

GOPS_240720_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-24 14:21:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o konkursie na nabór Partnera
pochodzącego spoza sektora finansów publicznych
do realizacji projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie
włączenia społecznego i walki z ubóstwem,
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

GOPS_260620_ogloszenie_konkurs.docx

GOPS_260620_regulamin_konkursu.doc

GOPS_260620_zal_1_Formularz_oferty.docx

GOPS_260620_zal_2_karta_oceny_formalnej.docx

GOPS_260620_zal_3_karta_oceny_merytorycznej.doc

GOPS_260620_zal_4_klauzula_informacyjna.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 14:48:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu
współpracy gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publiczego i o wolontariacie za 2019 rok

UG_250520_sprawozdanie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 14:19:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławnika na
kadencję 2020-2023 (wybory uzupełniające)

UG_280520_ogloszenie.pdf

UG_280520_KARTA ZGLOSZENIA.RTF

UG_280520_Oswiadczenie_wladza_rodzicielska.RTF

UG_280520_Oswiadczenie_postepowanie_o_przestepstwo.RTF

UG_280520_Lista_osob_zglaszajacych_kandydata .docx

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 13:22:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja dotycząca zbędnych i zużytych
składników rzeczowych majątku ruchomego
(sprzęt komputerowy) Urzędu Gminy w Goździe

UG_310320_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 12:41:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wykaz zużytych i zbędnych składników
rzeczowych majątku ruchomego z propozycją
sposobu ich zbycia

UG_310320_wykaz.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 12:23:11 Informację zaktualizowano 2020-03-31 12:24:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyborze oferty w Konkursie na
realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2020 roku

UG_200320_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 14:27:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Nabór reprezentanta organizacji pozarządowej do
Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym
konkursie ofert na zadanie z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020
roku

UG_300120_nabor_reprezentanta.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-30 10:22:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2020 roku, w tym: 1) Zadania nr 1:
Prowadzenie drużyn piłki nożnej; 2) Zadania nr
2: Prowadzenie drużyn piłki siatkowej

UG_300120_Ogloszenie.pdf

Zarzadzenie_Nr_7_2020_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-30 10:19:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku