Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad
(polityki rachunkowości) oraz Zakładowego Planu
Kont dla realizacji operacji: "Przebudowa budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd, gmina
Gózd" realizowanego w ramach poddziałania
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 w zakresie "Budowa lub przebudowa
ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
 Zarzadzenie_Nr_76_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 08:17:42 | Data modyfikacji: 2017-06-21 08:13:31.
Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad
(polityki rachunkowości) oraz Zakładowego Planu
Kont dla realizacji operacji: Rozbudowa budynku
remizy strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń
na świetlicę wiejską w miejscowości
Kłonówek, gmina Gózd" realizowanego w ramach
poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie
"Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej,
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej lub kulturalnej
 Zarzadzenie_Nr_75_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 08:15:04 | Data modyfikacji: 2017-06-21 08:13:06.
Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 grudnia 2016 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 30 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: Przebudowę dróg gminnych na
terenie gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_73_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-02 16:39:51.
Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego jednostce organizacyjnej
Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w
Goździe

Zarzadzenie_Nr_72_2016.pdf

Zarzadzenie_Nr_72_2016_zal1_regulamin.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:57:49.
Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 grudnia 2016 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Modernizacja odcinka kanalizacji
sanitarnej w Goździe przy ul. Osiedlowej na
odcinku ok. 900 mb.
 Zarzadzenie_nr_71_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-27 08:41:12.
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 grudnia 2016 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn,
ul. Kościelna
 Zarzadzenie_Nr_70_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-27 08:38:37.
Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji do
ustalenia normy zużycia benzyny bezołowiowej dla
samochodu służbowego Skoda Octavia nr
rejestracyjny WRA 75555 służącego do przewozu
osób
 Zarzadzenie_Nr_68_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-07 09:31:05.
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 grudnia 2016 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
zapytania ofertowego na: "Świadczenie usług w
zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Gózd i zapewnienie im miejsca w schronisku
dla bezdomnych zwierząt w 2017 r.
 Zarzadzenie_Nr_67_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-02 10:24:01.
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2016 r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów o poj. 7m3,
odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o
poj. 1100 l , odpadów z pojemników o poj. 240 l
z miejsc użyteczności publicznych z terenu Gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska”
 Zarzadzenie_Nr_66_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-29 15:08:09 | Data modyfikacji: 2016-11-30 08:28:58.
Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 listopada 2016 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Lipiny"

Zarzadzenie_Nr_65_2016_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:55:07.
Zarządzenie Nr 64/2016 Wojta Gminy Gózd z dnia
23 listopada 2016 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Podgora"
 Zarzadzenie_Nr_64_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:50:55.
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 listopada 2016 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 30 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego"
 Zarzadzenie_Nr_62_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-18 13:21:35.
Zarzadzenie Nr 61/2016 Wojta Gminy Gózd z dnia 16
listopada 2016 r. dot. powołania komisji w
sprawie odbioru samochodu osobowego zakupionego i
dostarczonego w wyniku zapytania ofertowego o
wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na:
"Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu
osobowego wraz z pakietem ubezpieczeniowym na
potrzeby Urzędu Gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_61_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-17 17:10:03.
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 listopada 2016 r. w sprawie: powołania komisji
do odbioru fabrycznie nowego średniego samochodu
specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego
marki MERCEDES - BENZ ATEGO dla OSP w Goździe
 Zarzadzenie_nr_60_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-17 17:06:21 | Data modyfikacji: 2016-11-18 13:13:34.
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 października 2016 r. w sprawie odbioru
końcowego zadania: "Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Niemanowice"
 Zarzadzenie_Nr_59_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-17 17:02:47.
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 października 2016 r. w sprawie: powołania
komisji do ustalenia normy zużycia oleju
napędowego dla samochodu służbowego Renault
Trafic służącego do przewozu osób i
materiałów
 Zarzadzenie_Nr_58_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-26 08:39:53.
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 października 2016 r. dot.: powołania komisji
w celu oceny przydatności do dalszego
użytkowania następujących składników
rzeczowych majątku ruchomego: samochód
ciężarowy marki LUBLIN 3 3524 3,5 t, rok prod.
2001
 Zarzadzenie_Nr_57_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-20 15:41:59.
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 września 2016 r. w sprawie odwołania Pana
Waldemara Trelki z funkcji Dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie
 Zarzadzenie_Nr_56_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-10 17:02:47.
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 września 2016 r. w sprawie scentralizowanych
zasad rozliczeń podatku od towarów i usług
przez Gminę Gózd
 Zarzadzenie_Nr_55_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-03 17:07:49.
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 września 2016 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul.
Kościelna"
 Zarzadzenie_Nr_54_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-03 10:56:00.
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 września 2016 r. w sprawie powierzenia
obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie
 Zarzadzenie_Nr_53_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-03 10:52:44.
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą
 Zarzadzenie_Nr_52_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-03 10:50:38.
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 września 2016 r. dot. powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Dostawa nowego,
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe"
 Zarzadzenie_Nr_51_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:46:24.
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 września 2016 r. w sprawie określenia formy
przekazywania sprawozdań budżetowych przez
kierowników gminnych jednostek budżetowych
 Zarzadzenie_Nr_50_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-08 12:50:12 | Data modyfikacji: 2016-09-08 12:50:51.
Zarządzenie Nr 49/B/2016 Wójta Gminy Gózd z
dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze
Pani Agnieszce Ewie Kwiecień
 Zarzadzenie_Nr_49_B_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-08-24 17:07:24.
Zarządzenie Nr 49/A/2016 Wójta Gminy Gózd z
dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce
Królewskiej Pani Dorocie Annie Adamskiej
 Zarzadzenie_Nr_49_A_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-08-24 17:03:05 | Data modyfikacji: 2016-08-24 17:04:23.
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Goździe
Panu Sławomirowi Markowi Czyż
 Zarzadzenie_Nr_49_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-08-24 17:00:11.
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_48_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:48:54.
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lipca 2016 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul.
Kościelna"
 Zarzadzenie_Nr_46_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-08-08 16:49:45 | Data modyfikacji: 2016-08-08 16:51:43.
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na wykorzystanie
Światowych Dni Młodzieży do promocji Gminy
Gózd - jej walorów turystyczno-krajoznawczych i
kulturalnych
 Zarzadzenie_Nr_45_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-20 15:21:03.
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
08 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej i. M. Konopnickiej w Podgórze
 Zarzadzenie_Nr_44_2016_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-11 12:49:42 | Data modyfikacji: 2016-07-11 16:28:02.
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
07 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Klwatce
Królewskiej
 Zarzadzenie_Nr_43_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:44:35.
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
05 lipca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr
33/2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej na kandydata na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. M.
Konopnickiej w Podgórze
 Zarzadzenie_Nr_42_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 15:16:37 | Data modyfikacji: 2016-07-06 15:18:15.
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie nr
33/2016 r. z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Podgórze
 Zarzadzenie_Nr_41_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 13:07:39.
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 lipca 2016 r. zmianiające zarządzenie nr
32/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Klwatce
Królewskiej
 Zarzadzenie_Nr_40_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 13:04:52.
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na wykorzystanie Światowych Dni
Młodzieży do promocji Gminy Gózd - jej walorów
krajoznawczych i kulturalnych
 Zarzadzenie_Nr_39_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 12:41:50.
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w
Goździe
 Zarzadzenie_Nr_38_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 12:33:47.
Zarządzenie Nr 27a/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad
(polityki rachunkowości) oraz Zakładowego Planu
Kont dla potrzeb ewidencji rozrachunków z
inkasentami z tytułu pobieranych przez nich
podatków i opłat
 Zarzadzenie_Nr_27a_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-29 15:14:30.
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
instrukcjach stosowanych w Urzędzie Gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_27_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-29 15:11:07.
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Gminnego
Centrum Zarządzania Kryzysowego
 Zarzadzenie_Nr_37_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-29 11:00:37.
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 czerwca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr
31/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_35_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-28 11:54:05 | Data modyfikacji: 2016-06-28 11:55:59.
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Podgórze
 Zarzadzenie_Nr_33_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-23 14:23:35.
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Klwatce Królewskiej
 Zarzadzenie_Nr_32_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-23 14:21:09.
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_31_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-23 14:16:57 | Data modyfikacji: 2016-06-23 14:17:45.
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do
brakowania i zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej znajdującej się w archiwum
zakładowym Urzędu Gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_25_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 15:06:56.
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2016 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Niemianowice"
 Zarzadzenie_Nr_30_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-14 10:50:30.
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w 2016 r. w zakresie wykorzystania
Światowych Dni Młodzieży do promocji Gminy
Gózd - jej walorów turystyczno-krajoznawczych i
kulturalnych

Zarzadzenie_Nr_29_2016.pdf

Zarzadzenie_Nr_29_2016_zal1_ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-09 11:44:23.
Zarządzenie Nr 4/2B/2016 Wójta Gminy Gózd z
dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015
rok wraz z załącznikami i informacją o stanie
mienia komunalnego
 Zarzadzenie_Nr_4_2B_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-08 14:56:44.
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursów
na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół
publicznych, placówek publicznych w gminie Gózd

Zarzadzenie_Nr_28_2016_1.pdf

UG_070616_ogloszenie_konkurs.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-07 12:29:50 | Data modyfikacji: 2016-06-08 07:54:41.
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 maja 2016 r. w sprawie dystrybucji preparatów
jodowych w ramach działań interwencyjnych w
przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy
Gózd
 Zarzadzenie_Nr_24_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-02 09:08:12 | Data modyfikacji: 2016-06-02 09:10:17.
Zarzadzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 maja 2016 r. dot. powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Podgóra"
 Zarzadzenie_Nr_26_2016_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-31 09:01:01.
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 maja 2016 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
XV/97/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie podziału środków na dofinansowanie
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku
2016
 Zarzadzenie_Nr_23_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-17 14:54:22.
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 maja 2016 r. w sprawie wynajmu wyposażenia:
stolików i krzeseł ze świetlic gminnych osobom
trzecim na imprezy i spotkania okolicznościowe

Zarzadzenie_Nr_22_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-17 14:50:00.
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr
16/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół w Goździe Pani Małgorzacie
Jabłońskiej
 Zarzadzenie_Nr_21_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-11 15:24:03.
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_18_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-10 15:49:34.
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad
wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla
których organizatorem jest gmina Gózd
 Zarzadzenie_Nr_19_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-06 14:47:01.
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
04 maja 2016 r. dot. powołania komisji w sprawie
postępowania o wartości szacunkowej poniżej 30
000 euro na: Wykonanie oświetlenia ulicznego w
miejscowościach Budy Niemianowskie, Lipiny i
Klwatka na terenie gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_20_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-06 09:05:27.
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 kwietnia 2016 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000
euro na: "Demontaż, transport i utylizację
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Gózd"
 Zarzadzenie_N_17_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-04 08:09:13 | Data modyfikacji: 2016-05-04 09:41:32.
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 kwietnia 2016 r. w sprawie wykreślenia z
Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Gózd budynku
mieszkalnego usytuowanego na działce nr 286 w
miejscowości Kłonówek Kolonia 23, gm. Gózd,
powiat radomski
 Zarzadzenie_Nr_16_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-26 15:13:37 | Data modyfikacji: 2016-05-23 09:44:43.
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_15_2016.pdf.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 15:11:32.
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe do wydawania decyzji w sprawach
świadczenia wychowawczego
 Zarzadzenie_Nr_14_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-03-23 09:42:56.
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na
stanowisko podinspektora ds. świadczeń
wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_13_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-03-21 16:42:49.
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_12_2016.pdf

Zarzadzenie_Nr_12_2016_zal_Regulamin.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-03-18 11:36:11.
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds.
zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z
referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w
dniu 6 września 2015 r.
 Zarzadzenie_Nr_11_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-03-15 14:07:29.
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 03/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
02.01.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_10_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-03-03 15:37:56.
Zarządzenie Nr 09/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 lutego 2016 r. w sprawie konsultacji
dotyczących Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Gózd na rok 2016

Zarzadzenie_Nr_09_2016.pdf

Zarzadzenie_Nr_09_2016_zal1_formularz.pdf

Zarzadzenie_Nr_09_2016_zal2_konsultacje.pdf

Zarzadzenie_Nr_09_2016_program.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-24 14:15:16.
Zarządzenie Nr 3a/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 stycznia 2016 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2016 r.

Zarzadzenie_Nr_3a_2016.pdf

Zarzadzenie_Nr_3a_2016_zal_plan_kontroli.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:38:03.
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.
 Zarzadzenie_Nr_7_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-20 12:19:58.
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016
roku.
 Zarzadzenie_Nr_6_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-20 12:16:28.
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 stycznia 2016r. w sprawie: powołania komisji
konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko
pracy ds. mienia komunalnego i ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy w Goździe.
 Zarzadzenie_5_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-13 10:12:31.
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 stycznia 2016r. w sprawie odbioru końcowego
zadania pn.:"Wymiana złóż filtracyjnych w
stacji uzdatniania wody w miejscowości
Małęczyn".
 Zarzadzenie_4_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-13 10:09:26.
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
04.01.2016r. w sprawie: ochrony danych osobowych w
Urzędzie Gminy Gózd.
 Zarzadzenie_Nr_3_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 15:10:05.
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
04.01.2016r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2016r.
 Zarzadzenie_Nr_2_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 15:06:42.
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
04.01.2016r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2016r.
 Zarzadzenie_Nr_1_2016.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 15:03:31.
Data wprowadzenia: 2016-01-05 15:03:31
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska