Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2015r. w sprawie odbioru końcowego
zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowościach Małęczyn i Kłonów na terenie
Gminy Gózd".
 Zarzadzenie_Nr_79_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-29 08:03:20.
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia terminu
dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 r.
 Zarzadzenie_Nr_78_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-27 13:32:29.
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 listopada 2015 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_76_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-18 10:46:22.
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 listopada 2015 r. dot. powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania na: "Dostawę
energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
ulicznego, budynków i innych obiektów
zarządzanych przez Zamawiającego"
 Zarzadzenie_Nr_75_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-16 14:03:05.
Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Nr 10/2013 z dnia 01.02.2013
r. zasad przyznawania i gospodarowania środkami
ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem
roboczym pracownikom zatrudnionym w Urzędzie
Gminy w Goździe i w GOPS
 Zarzadzenie_Nr_69_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-09 14:05:53.
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Nr 27/2009 Wójta Gminy Gózd
z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Goździe oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_68_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-03 14:52:51.
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 października 2015 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Krawczyk -
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goździe do podejmowania wszelkich czynności w
zakresie realizacji projektu konkursowego
Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA
09.01.00-IP01.-14-002/15 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
 Zarzadzenie_Nr_72_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-03 14:24:03.
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 października 2015 r. w sprawie przyznania
nagrody rocznej za rok 2014 Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_71_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-03 14:12:38.
Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 20 października
2015 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
 Zarzadzenie_Nr_70_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-20 13:58:45.
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 października 2015 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
i Senatu RP zarządzonych na dzień 2015 r.

Zarzadzenie_Nr_67_2015_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-05 16:49:56.
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektu
uchwały Rady Gminy Gózd w sprawie wieloletniego
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018

Zarzadzenie_Nr_66_2015_zal1_formularz_opinii.pdf

Zarzadzenie_Nr_66_2015_projekt_uchwaly.pdf

 Zarzadzenie_Nr_66_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-01 13:07:59.
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Zarządzeniu Nr 03/2013 Wójta Gminy Gózd z
dnia 02.01.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_65_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-29 09:55:11.
Zarządzenie Nr 61/A/2015 Wójta Gminy Gózd z
dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie obniżenia
dyrektorowi szkoły obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych
 Zarzadzenie_Nr_61_A_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-24 15:16:47.
Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 września 2015 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Świadczenie
usługi dostępu do Internetu Beneficjentom
Ostatecznym w ramach trwałości projektu
"INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze
jutro..."
 Zarzadzenie_Nr_64_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-18 10:36:50.
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 września 2015 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka
Królewska
 Zarzadzenie_Nr_63_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-15 14:56:47.
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 września 2015 roku w sprawie zmian w składzie
Obwodowych komisji do spraw referendum
zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
 Zarzadzenie_Nr_62_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-03 14:08:02.
Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 września 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2015roku zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.
 Zarzadzenie_Nr_61_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-03 14:05:11.
Zarządzenie Nr 60/2015 W ójta Gminy Gózd z dnia
01.09.2015r. w sprawie powołania Komisji do spraw
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
2015r.
 Zarzadzenie_Nr_60_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-03 14:01:09.
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 sierpnia 2015 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Kłonów"
 Zarzadzenie_Nr_59_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-08-27 17:20:26.
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_58_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-08-26 18:37:16 | Data modyfikacji: 2015-08-26 18:39:40.
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
24.08.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds.
zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów
Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 24 maja 2015
r.
 Zarzadzenie_Nr_57_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-08-26 18:33:31 | Data modyfikacji: 2015-08-26 18:38:38.
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania
Obwodowych Komisji do spraw referendum
zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 Zarzadzenie_ Nr_56_2015_wraz_z_zalacznikami.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-08-14 11:54:06.
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 sierpnia 2015 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Klwatka - do oczyszczalni

Zarzadzenie_Nr_55_2015_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-08-04 08:42:01.
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_54_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:39:19.
Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_53_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:38:12.
Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_52_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:37:28.
Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_51_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:36:28.
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_50_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:34:41.
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie dzieciom i
uczniom zakupu podręczników
 Zarzadzenie_Nr_49_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-23 14:51:20.
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 lipca 2015 r. w sprawie zmiany w składzie
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_48_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:14:41.
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu
dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 r.
 Zarzadzenie_Nr_47_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-17 14:16:03.
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie rządowych obwieszczeń
referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych
do udziału w referendum zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.
 Zarzadzenie_Nr_46_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-16 09:00:28.
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_45_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:48:19.
Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_44_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:47:18.
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_43_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:46:18.
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_42_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:45:13.
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_41_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:43:55.
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania
administratora bezpieczeństwa informacji
 Zarzadzenie_Nr_38_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-01 15:40:56.
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie Panu Waldemarowi Trelka

Zarzadzenie_Nr_39_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-01 10:14:16 | Data modyfikacji: 2015-07-01 10:16:15.
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie
 Zarzadzenie_Nr_37_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-29 17:03:31.
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2015 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetaragu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Lipiny"
 ZARZADZENIE_NR_36_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-29 11:57:14 | Data modyfikacji: 2016-02-23 15:27:31.
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie: wyznaczenia
zapasowego miejsca pracy Urzędu Gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_35_2015_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-22 10:57:04 | Data modyfikacji: 2015-06-22 10:58:21.
Zarządzenie Nr 30A/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania przez gminę Gózd
zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro
 Zarzadzenie_Nr_30A_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-19 15:33:37.
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie

Zarzadzenie_Nr_34_2015_A.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-18 08:48:34 | Data modyfikacji: 2015-06-19 10:10:24.
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Gózd - Szefa
Obrony Cywilnej Gminy Gózd z dnia 17 czerwca 2015
r. w sprawie: sprawdzenia działania systemu
alarmowania i szkolenia ludności na terenie gminy
z sygnałów alarmowania i ostrzegania - głośna
próba
 Zarzadzenie_Nr_33_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-18 08:46:19.
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 czerwca 2015 r. dot.: powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na "Transport i utylizację wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_32_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-12 11:12:42.
Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 czerwca 2015 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Zagospodarowanie terenu przy
oczyszczalni ścieków w Goździe"
 Zarzadzenie_Nr_31_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-09 12:06:50.
Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie

Zarzadzenie_Nr_30_2015.pdf

Zarzadzenie_Nr_30_2015_zal_ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:49:19.
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do
brakowania i zniszczenia niewykorzystanych
formularzy dowodowych
 Zarzadzenie_Nr_29_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 14:19:01 | Data modyfikacji: 2015-05-29 14:59:54.
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 maja 2015 r. w sprawie zmiany treści
powołania Pana Roberta Wierzbickiego z dnia 29
listopada 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie
 Zarzadzenie_Nr_28_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-26 11:24:47.
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 maja 2015 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
miejscowości Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_27_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-12 09:18:57.
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji ds
opiniowania wniosków o przyznanie stypendium
szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży
szkolnej
 Zarzadzenie_Nr_25_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-08 11:19:24.
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 maja 2015 r. w sprawie: wykonania Uchwały Nr
VII/36/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27 kwietnia
2015 r. w sprawie podziału środków na
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2015

Zarzadzenie_Nr_26_2015.pdf

Zarzadzenie_Nr_26_2015_zal1_wniosek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-07 15:40:56.
Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 kwietnia 2015 r. dot.: powołania komisjii
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Kłonówek"
 Zarzadzenie_Nr_24_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-27 10:17:53.
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 kwietnia 2015 r. w sprawie organizacyjnego
przygotowania działań reagowania kryzysowego
oraz zasad planowania i wdrażania Gminnego Planu
Zarządzania Kryzysowego
 Zarzadzenie_Nr_23_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-21 14:21:22.
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015
r.

Zarzadzenie_Nr_22_2015.pdf

Sklad_OKW_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-20 15:16:54.
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 marca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr
61/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia 30 października
2014 r. w sprawie ustalenia norm i limitu zużycia
paliwa dla pojazdów strażackich i sprzętu
silnikowego będących na wyposażeniu jednostek
OSP gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_18_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-09 11:48:11.
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie rządowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych w wyborach Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 Zarzadzenie_Nr_21_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:13:37.
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 kwietnia 2015 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul.
Działkowa"
 Zarzadzenie_Nr_20_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-01 15:34:21.
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 marca 2015 r. dot. powołania komisji na
okoliczność likwidacji i rozbioru budynku.
Budynek nad istniejącą pompownią ścieków,
znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w
miejscowości Gózd
 Zarzadzenie_Nr_19_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-27 15:52:42.
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 marca 2015 r. dot. powołania komisji na
okoliczność likwidacji komory stabilizacji osadu
- zbiornik naziemny o konstrukcji stalowej,
znajduje się na oczyszczalni ścieków w
miejscowości Gózd - w ilości szt. 3
 Zarzadzenie_Nr_17_2015_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-27 15:47:20.
Zarządzenie Nr 16/A/2015 Wójta Gminy Gózd z
dnia 2 marca 2015 r. w sprawie stawek za dostawę
energii cieplnej i wynajmu autokaru
 Zarzadzenie_Nr_16_A_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-16 11:45:59.
Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 lutego 2015 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Wykonanie placu zabaw dla dzieci na
działce nr 1167 w miejscowości Wojsławice,
gmina Gózd"

Zarzadzenie_Nr_16_2015_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-20 11:10:08.
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 lutego 2015 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w
budynku remizy strażackiej w miejscowości Kuczki
Kolonia, gmina Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_15_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-20 11:05:32.
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad
korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole
Szkół w Goździe i w Zespole Szkół w
Kuczkach-Kolonii.
 Zarzadzenie_nr_13_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-13 13:36:48.
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2015 r. zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarzadzenie_Nr_12_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-12 15:19:49.
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015
r.

Zarzadzenie_Nr_11_2015.pdf

Zarzadzenie_Nr_11_2015_zal1_Regulamin_Pracy_Komisji_Konkursowej

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-12 15:16:39.
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w
2015 r.

Zarzadzenie_Nr_10_2015.pdf

Zarzadzenie_Nr_10_2015_zal1_formularz.pdf

Zarzadzenie_Nr_10_2015_zal2_informacja_o_konsultacjach.pdf

Program _opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_i_projekt_uchwaly.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 15:17:11.
Zarządzenie Nr 5a/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 stycznia 2015 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2015 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych gminy
 Zarzadzenie_Nr_5a_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:34:43.
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 stycznia 2015 r. dot.: powołania komisji w
celu dokonania oględzin i weryfikacji stanu
faktycznego prac "Wymiana stolarki okiennej w
świetlicy w budynku remizy strażackiej w
miejscowości Kuczki Kolonia"
 Zarzadzenie_Nr_9_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:15:16.
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Gózd - Szefa
Obrony Cywilnej Gminy z dnia 20 stycznia 2015 r. w
sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
 Zarzadzenie_Nr_6_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-26 10:24:21.
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 stycznia 2015 r. dot.: powołania komisji w
celu dokonania oględzin i weryfikacji stanu
faktycznego prac "Wymiana stolarki okiennej i
parapetów wewnętrznych w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie"
 Zarzadzenie_Nr_8_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-26 10:16:16.
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 stycznia 2015 r. dot. powołania komisji w celu
oględzin i weryfikacji stanu faktycznego
wykonanych prac - "Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Kuczki Kolonia"
 Zarzadzenie_Nr_7_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-23 10:38:47.
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian
do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_5_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-19 15:19:42.
Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
dot. powołania komisji w celu weryfikacji dostawy
żużla paleniskowego (szlaki) dostarczonego w
dniach 10-28.10.2014 r. na teren nieutwardzonych
dróg gminnych w miejscowościach: Czarny Lasek,
Małęczyn,i Kłonów
 Zarzadzenie_Nr_4_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-19 15:17:47.
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 03/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_3_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-19 15:13:16.
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2015 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2015 rok
 Zarzadzenie_Nr_2_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-19 15:10:05.
Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2015 r. w sprawie wysokości pogotowaia
kasowego w 2015 roku
 Zarzadzenie_Nr_1_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-19 15:08:08.
Data wprowadzenia: 2015-01-19 15:08:08
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska