Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia
legitymacji służbowych pracowników Urzędu
Gminy w Goździe dokunujących czynności
kontrolnych
 Zarzadzenie_Nr_68_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 11:40:15.
Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do
rozpatrywania wniosków w sprawie ulg i umorzeń
zobowiązań pieniężnych
 Zarzadzenie_Nr_67_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-18 15:38:35.
Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji w punktach spisowych Urzędu Gminy
w Goździe za rok 2014
 Zarzadzenie_Nr_66_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-18 15:36:07.
Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 grudnia 2014 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenera o poj. 7m3, odpadów
wstępnie segregowanych z pojemnika o poj. 1100 l,
odpadów z pojemników 240 l z miejsc
użyteczności publicznych z terenu gminy Gózd
oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejsowościach: Gózd i
Klwatka Królewska
 Zarzadzenie_Nr_65_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-09 13:33:16.
Zarządzenie Nr 64/2014 Wojta Gminy Gózd z dnia 8
grudnia 2014 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd"
 Zarzadzenie _Nr_64_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:20:58.
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 listopada 2014 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Dostawa energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego"
 Zarzadzenie_Nr_63_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-11-26 13:38:48.
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 października 2014 r. w sprawie: powołania
komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego w dniu 16.10.2014 r. na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej obciążonej nakładami
poniesionymi na budynek, położonej w m.
Drożanki, gm. Gózd, składającej się z
działki oznaczonej nr. ewd. 113/3 o pow. 3161 m2

Zarzadzenie_Nr_59_2014_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:15:03.
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 października 2014 r. w sprawie powołania
zespołu ds. zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej z wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014
r.
 Zarzadzenie_Nr_58_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:00:02.
Zarządzenie Nr 57A/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 września 2014 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w
miejscowości Grzmucin, gm. Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_57A_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-14 11:52:18.
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 września 2014 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Zagospodarowanie
terenu przy świetlicy wiejskiej w Klwatce oraz
wyposażenie świetlic w m. Klwatka, Kłonów i
Gózd, gm. Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_57_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-24 13:06:18.
Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 września 2014 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "INTERNET dla wszystkich - umożliwienie
dostępu do szerokopasmowego internetu
mieszkańcom z terenu gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_55_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-24 13:02:58.
Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 września 2014 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Przystosowanie budynku świetlicy w
miejscowości Klwatka, gm. Gózd dla potrzeb XXI
wieku
 Zarzadzenie_Nr_56_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-23 09:59:20.
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 września 2014 r. w sprawie: obniżenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym
dla nieruchomości zabudowanej obciążonej
nakładami poniesionymi na budynek, położonej w
miejscowości Drożanki, gm. Gózd, powiat
radomski przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarzadzenie_Nr_54_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-15 14:07:17.
Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 września 2014 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko
referenta ds. gospodarki odpadami
 Zarzadzenie_Nr_53_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 09:59:27.
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia
szczególnych zasad i terminów rozliczeń z
budżetem Gminy Gózd oraz zasad sporządzania i
przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie
dochodów i wydatków
 Zarzadzenie_Nr_52_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-04 09:45:27.
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych w Wyborach Samorządowych
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 Zarzadzenie_Nr_51_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-02 14:50:40.
Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie dzieciom i
uczniom zakupu podręczników
 Zarzadzenie_Nr_49_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-08-14 08:27:40.
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_48_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 15:26:58.
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_47_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 15:22:57.
Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_46_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 15:21:42.
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_45_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 15:20:34.
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_44_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 15:18:34.
Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_43_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 15:16:37.
Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 lipca 2014 r. dot.: powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego o wartości szacunkowej powyżej 30 000
euro na "Transport i utylizację wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_41_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-24 13:08:15.
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
w dniu 16.07.2014 r. na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej obciążonej nakładami poniesionymi
na budynek, położonej w miejscowości Drożanki,
gm. Gózd, powiat radomski składającej się z
działki oznaczonej nr ew. 113/3 o pow. 3161 m2
 Zarzadzenie_Nr_40_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-11 11:53:50.
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 lipca 2014 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
świadczenie usługi dostępu do Internetu
Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu
"INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze
jutro..."
 Zarzadzenie_Nr_37_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-07 15:47:03.
Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2014 r. zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarzadzenie_Nr_39_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-07 11:22:43.
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014
roku

Zarzadzenie_Nr_38_2014.pdf

zal1_do_Zarzadzenia_Nr_3_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-07 11:16:39.
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_35_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 08:48:47.
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 czerwca 2014 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
XXXVI/235/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 18 czerwca
2014 r. w sprawie podziału środków na
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2014

Zarzadzenie_Nr_34_2014.pdf

zal1_do_Zarzadzenie_Nr_34_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 08:43:08.
Zarządzenie Nr 29A/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia osoby
do wykonywania czynności w sprawach przyznawania
karty dużej rodziny
 Zarzadzenie_Nr_29A_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 11:00:47 | Data modyfikacji: 2014-06-27 11:02:17.
Zarządzenie Nr 5/2B/2014 Wójta Gminy Gózd z
dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
wraz z załącznikami informacją o stanie mienia
komunalnego
 Zarzadzenie_Nr_52B_2014_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-25 13:15:28.
Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia terminu
przerwy w pracy przedszkola i oddziałów
przedszkolnych
 Zarzadzenie_Nr_33_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-25 12:42:14.
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Gózd - Szefa
Obrony Cywilnej Gminy Gózd z dnia 24 czerwca 2014
r. w sprawie: sprawdzenia działania systemu
alarmowania i szkolenia ludności na terenie gminy
z sygnałów alarmowania i ostrzegania - głośna
próba
 Zarzadzenie_Nr_32_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-24 15:36:03.
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 czerwca 2014 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Budowa drogi
gminnej w miejscowości Grzmucin"
 Zarzadzenie_Nr_31_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-23 09:42:33.
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "INTERNET dla
wszystkich - umożliwienie dostępu do
szerokopasmowego internetu mieszkańcom z terenu
gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_30_2014_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-23 09:36:17 | Data modyfikacji: 2014-06-23 09:46:57.
Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowania w sprawie zasiłków dla
opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarzadzenie_Nr_29_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-27 14:08:11.
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 27/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w
Goździe oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_26_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-16 15:07:40.
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 maja 2014 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_28_2014_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-16 13:23:28 | Data modyfikacji: 2014-05-21 10:53:35.
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 maja 2014 r. w sprawie zmian w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w
Kuczkach-Kolonii powołanej w celu przeprowadzenia
wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 25 maja 2014 r.
 Zarzadzenie_Nr_27_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-16 13:20:15.
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014
r.
 Zarzadzenie_Nr_25_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-05 12:50:55.
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 kwietnia 2014 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
świadczenie usługi dostępu do Internetu
Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu
"INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze
jutro..."
 Zarzadzenie_Nr_24_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-29 14:58:21.
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 kwietnia 2014 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Kompleksowa realizacja przedmiotu
zamówienia polegającego na remoncie posadzki i
innych pracach budowlanych w budynku Urzędu Gminy
w Goździe"
 Zarzadzenie_Nr_23_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-23 13:37:49.
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji
do przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości
 Zarzadzenie_Nr_22_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-11 13:22:28.
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia
dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za
święto przypadające w sobotę 2014 r.
 Zarzadzenie_Nr_21_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 14:45:05.
Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2014 r. zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarzadzenie_Nr_20_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-03 08:58:23.
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014
r.
 Zarzadzenie_Nr_19_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-03 08:55:52.
Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 kwietnia 2014 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę
oczyszczalni ścieków w m. Gózd
 Zarzadzenie_Nr_18_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-02 14:55:33.
Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 marca 2014 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "INTERNET dla
wszystkich - umożliwienie dostępu do
szerokopasmowego internetu mieszkańcom z terenu
gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_17_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-26 11:22:52.
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości
 Zarzadzenie_Nr_16_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-24 15:13:25.
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014
r.
 Zarzadzenie_Nr_15_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-21 15:12:14.
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 marca 2014 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu
komputerowego z oprogramowaniem oraz świadczenie
usługi dostępu do Internetu Beneficjentom
Ostatecznym w ramach projektu "INTERNET w gminie
Gózd - szansą na lepsze jutro..."
 Zarzadzenie_Nr_14_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-21 10:43:51.
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
21.02.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.
 Zarzadzenie1_Nr_13_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:45:15 | Data modyfikacji: 2014-02-21 12:46:17.
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
21.02.2014r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
2014r.

Zarzadzenie_Nr_12_2014.pdf

Zal_1_do_zarzadzenia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:24:59.
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
12.02.2014r. dot: powołania Komisji Przetargowej
w sprawie postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę wyposażenia w
ramach zadania pod nazwą:"Rozbudowa budynku
Remizy Strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń
na Świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz wyposażeniem w miejscowości
Kiedrzyn, gmina Gózd".
 Zarzadzenie_11_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-14 13:19:58.
Zarządzenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6 lutego
2014r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
 Zarzadzenie_Nr_10_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:48:50.
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 stycznia 2014r. w sprawie przeprowadzenia
odbioru pogwarancyjnego następujących
prac-poprawa stanu naturalnego i efektywności
energetycznej przez zastosowanie systemu solarnego
w placówkach szkolnych Gminy Gózd w ramach Umowy
Nr RU/41/2010 z dnia 20.07.2010r.
 Zarzadzenie_Nr_8_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:10:03.
Zarządzenie Nr 07/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 stycznia 2014r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2014 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy.
 Zarzadzenie_Nr_7_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:04:37.
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2014r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w
2014r.

Zarzadzenie_nr_9_2014.pdf

projekt_uchwaly_program_opieki_nad_zwierzetami.pdf

zal_do_uchwaly_program_opieki_nad_zwierzetami.pdf

zal1_formularz_opiniowania_projektu.pdf

zal2_konsultacje_w_sprawie_programu_opieki_nad_zwierzetami.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-04 11:46:48.
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
23.01.2014r. w sprawie powołania Komisji do spraw
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014
roku.
 Zarzadzenie_nr_5_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-01-24 12:55:16.
Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
23.01.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.

Zarzadzenie_nr_6_2014.pdf

zal1_do_zarzadzenia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-01-24 12:23:23.
Zarządzenie Nr 04/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od pracy
w celu załatwienia spraw osobistych i
odpracowania czasu zwolnienia od pracy
 Zarzadzenie_Nr_04_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 11:22:24.
Zarządzenie Nr 03/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
08 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu
Utrzymania Rezultatów Projektu pn.: "Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach
województwa mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa wpisanego do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
w działaniu 2.2 "Rozwój e-usług"
 Zarzadzenie_Nr_03_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 10:49:02.
Zarządzenie Nr 02/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
07 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2014 r.
 Zarzadzenie_Nr_02_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 10:43:34.
Zarządzenie Nr 01/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
07 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2014 r.
 Zarzadzenie_Nr_01_2014.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 10:41:51.
Data wprowadzenia: 2014-01-08 10:41:51
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska